Artikkelen er skrevet av Øystein Gaulin

Mange troende mennesker i vår tid hevder at det vil bli en stor verdensvekkelse i endens tid like før Jesus kommer igjen. De som hevder dette kommer sjelden med noen konkrete bibelhenvisninger eller studier om dette. Ofte brukes utrykk som «jeg føler» eller «jeg er sikker på» at vi står foran en stor vekkelse. Skal vi få et klart svar på dette spørsmålet må vi finne ut hva bibelen sier. Hva den enkelte mener eller synes om dette er ganske uinteressant.

Vi skal i denne artikkelen se litt på hva bibelen sier om spørsmålet. Først er det grunn til å minne om hva Jesus sier. Mens Jesus satt på Oljeberget og så ut over Jerusalem spurte disiplene Jesus følgende spørsmål: Hva er tegnet på ditt komme og på verdens ende? Jesus starter sitt svar på spørsmålet med å komme med en advarsel. Han svarer: Se til at ingen fører dere vill.

Hvis vi studerer hva bibelen sier om vekkelse i endens tid er det vanskelig å finne noe som tyder på at det skal komme en stor vekkelse. Noen henviser til det som står i profeten Joel kapittel 3 hvor det står: Og derefter skal det skje at jeg vil utgyde min Ånd over alt kjød, og deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord. Studerer vi derimot bibelen litt mer nøye så finner man fort ut at bibelen taler om noe helt annet enn vekkelse.

Før vi går løs på selve temaet så la det stå fast: ORDET «VEKKELSE» finner vi ikke i bibelen. Når apostlene skulle beskrive det vi kaller vekkelse benyttet de et helt annet uttrykk: «HERRENS ORD HADDE FRAMGANG». Se apostlenes gjerninger 6,7 og flere steder i Ap.gj. Dette uttrykket beskriver noe helt annet enn ordet «vekkelse«. Ordet  «vekkelse» kan også brukes i den profane verden. (Profan= ikke hellig, uinnvidd; verdslig (mots.: kirkelig); ugudelig) Djevelen kan også ha vekkelse. Når mange mennesker vender seg bort fra GUD må vi trygt kunne si at Djevelen har vekkelse. Uttrykket «Herrens Ord hadde framgang» derimot kan ingen andre benytte. Det er et ord som er forbeholdt HERREN SELV og det kan kun benyttes når Gud ved Jesus Kristus frelser og møter mennesker.  Det ligger i selve uttrykket at Djevelen ikke kan benytte denne beskrivelsen. Nei, det er alene forbeholdt Gud og fremgangen for hans hellige ORD. Uttrykket «Herrens ORD hadde fremgang» beskriver noe helt unikt og uendelig. (Hele bibelen er full av eksempler på dette: Han talte og det skjedde, han bød og det sto der. Peter svarte Jesus: «på «DITT ORD» vil jeg kaste ut garnet» osv). Når Herrens ORD har fremgang vil det si at Jesus blir stor og vi mennesker innser hvor totalt hjelpeløse vi er på grunn av synden som henger så fast ved oss. Vi innser vår totale avhengighet av Jesus Kristus som vår eneste redning. Vi innser at Jesus Kristus er vår eneste mulighet for å få del i det evige liv hjemme hos ham i himmelen. Så til selve temaet for denne artikkelen.

Hva sier Jesus om den såkalte store vekkelsen som mange hevder skal komme?

I Lukas 18:7 sier Jesus følgende: Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden? Her stiller faktisk Jesus spørsmål om han i det hele tatt vil finne noen tro hos menneskene på jorden når han kommer. 

I Matteus 24:12 og 13 står følgende: Og fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste.13 Men den som holder ut inntil enden, han skal bli frelst. Versene tilkjennegir at det vil være en vanskelig tid før Jesus kommer igjen. Som det står skal kjærligheten bli kald hos de fleste og det tales om å «holde ut» inntil enden. Her taler altså Jesus om faktiske forhold. Han slår fast at slik skal det bli.

Ordene «holde ut» tilkjennegir at det er vanskelig. De samme ordene tilkjennegir også at dette gjelder den som tror. Den som ikke tror trenger jo ikke å holde ut. Her gjelder det altså å ta vare på noe man har. I klartekst vil det si at man må ta vare på sin tro på at Jesus er Guds sønn og at han døde for verdens synd. Man må ikke gi etter for sløvhet og likgyldighet, men man må holde fast ved troen på at Jesus er Guds sønn og at han døde for våre synder inntil enden. 

I Matteus kapittel 25 taler Jesus om de ti jomfruene. Hva var det som kjennetegnet dem? Bibelen gir et klart svar på dette. Alle gjorde seg i stand for å møte brudgommen (Jesus). Alle hadde olje på lampene, men bare fem av dem tok med seg ekstra olje. Felles for dem alle var at de sovnet alle sammen. Kunne de virkelig sovne når de gikk ut for å møte brudgommen? Ja, faktisk så sier bibelen det. De sovnet. Mens de alle sov lød ropet; se brudgommen kommer. Alle våknet, men til sin store forferdelse var fem av jomfruenes lamper i ferd med å slukne. Vi leser at de sovnet. Hvis man sover arbeider man heller ikke med å så Guds ord. Dette tilkjennegir tretthet og sløvhet. Når ingen sår hvordan skal det da bli vekkelse? Å sovne vitner ikke om vekkelse. Det fremgår videre av beretningen at de fem dårlige jomfruene spurte de fem kloke om å få litt olje av dem. Hva svarer de? Nei, vi har ikke nok olje, gå heller til kjøpmennene å kjøp. Hva tyder dette på? Det taler om at de også er på grensen og har ikke noe å gi til andre.

Hva sier Paulus om endens tid

For at du som leser ikke skal være i tvil om hva som står i bibelen følger et avsnitt tatt rett ut fra 2. Tessalonikerne 2. kapittel og versene 1 til 4: Det er Paulus som skriver dette: Vi ber eder, brødre, vedkommende vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling med ham,  2 at I ikke så snart må la eder drive fra vett og sans eller la eder skremme, hverken ved nogen ånd eller ved nogen tale eller ved noget brev, likesom det skulde være fra oss, som om Herrens dag stod for døren.  3 La ingen dåre eder på nogen måte! for først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn,

Enhver som leser dette og bruker sin forstand forstår at dette ikke handler om vekkelse. Et av nøkkelordene her er: «FRAFALL«. Bibelen taler altså om et stort frafall fra troen i tiden før Jesus kommer tilbake til jorden. Frafallet er faktisk et tegn på endens tid. Frafall er faktisk det motsatte av vekkelse. Det vi som oftest legger i ordet vekkelse er at folk kommer til tro på Herren Jesus Kristus.

Noen hevder at Herrens dag er på et senere tidspunkt enn Jesu komme for å hente sin brud. De som hevder dette må selvsagt gjøre det fordi dette skriftordet taler så klart for seg selv. Det taler nemlig om frafall. En slik argumentasjon faller på sin egen urimelighet. Hvis frafallet skulle komme etter Jesu komme for å hente sin brud hva skal man da falle i fra? Det er jo et frafall fra troen på Jesus som Guds sønn det her tales om. 

Man kan spørre seg hvordan skal dette frafallet skal kunne skje. Det er jo så mange kristne i verden i dag og det hevdes at det er vekkelser rundt om i verden. Ja, det er sant og riktig at det skjer mye på vår jord og at mange blir frelst er absolutt sant. Det skal ikke bortforklares, men faktisk – parallelt med at mennesker kommer til troen – så pågår det også en falsk vekkelse over jorden. Jeg viser her til min lille artikkel «kristendom på avveier» og videoen på min webside. Klikk deg inn på linken å se se selv hva som foregår: http://www.lundtorp.com/425115936. Av videoen kan du selv bedømme hva du synes.

Du lurer kansje på hvilket grunnlag jeg kan hevde at det skjer en falsk vekkelse slik jeg gjør i denne artikkelen. Hvis du er en troende og leser denne artikkelen regner jeg med at du tror på hele bibelen og ikke bare det som lyder søtt i ørene. Leser du videre i kapittel to i 2. brevet til Tessalonikerne står det følgende:  

Og hans komme skjer, (antikrist) efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under, 10 og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. 11 Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, 12 forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.

Her er det mange ord som er verdt å merke seg. Altså i tiden før Antikrist kommer vil det bli en tid med kraftig forførelse med tegn og under og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok i mot kjærlighet til sannheten. Som et resultat av at de ikke tok i mot kjærlighet til sannheten sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen. Gud er en kjærlig gud, og han presser ikke mennesket. Av Romerbrevets første kapittel fremgår det at Gud til slutt overgir mennesket til skammelige lyster fordi de ikke bryr seg om å eie Gud i kunnskap. Med andre ord; Gud overgir dem slik at de får kjenne syndens følger. 

I Matteus 7:21 står et underlig ord: Ikke 

 enhver som sier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. 22 Mange skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?’ 

23 Da skal jeg si dem rett ut: ‘Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!’ Her tales det altså om mennesker som selv trodde at de sto for den rette læren og forkynte det rette evangeliet. Ja, de argumenterte med at de hadde profetert, drevet ut onde ånder og gjort mange mektige gjerninger. Hva er Guds svar til dem: » Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett.

Villfarelse

I vår tid opplever vi innenfor – hva vi kan kan kalle den tradisjonelle kristenheten – bevegelser som har en kamuflert vranglære i seg.  Denne bevegelsen har fått en merkverdig stor inngang i mange av disentermenighetene og det er skremmende å se hvor mange som lovpriser dette fenomenet. Jeg sikter her til den såkalte «herlighetsteologien.» De som forfekter denne læren hevder blant annet at Jesus døde åndelig, videre at de kan bli rike på denne verdens gods ved å bare be og de mener selv at de er aposteler og spesielt utsendt fra Gud. For all del må man ikke si i mot disse for hvis man sier i mot dem sier du i mot Gud for de er jo Guds utsendte og det de sier er like sant og viktig som Guds ord. 

Å hevde at Jesus døde åndelig er nøyaktig det samme som å si at Jesus hadde synd i kjødet. Hvis man hevder noe annet enn dette røper man at man ikke har forstått teologien. I det gamle testamentet leser vi om at offerlammet skulle være lyteløst. «Uten lyte» betyr at man ikke skulle ofre et lam som hadde en skade. Nei, man skulle ofre et lam som ikke hadde noen skavanker eller skader. Dette er et bilde på Jesu fullkomne liv. Det var bare Jesus som kunne sone verdens synd. Hvorfor var det bare Jesus som kunne gjøre dette? Jo, fordi Jesus var absolutt fullkommen i alt. Derfor sier Gud: dette er min sønn i ham har jeg velbehag. Dette er ene og alene grunnen til at Jesus kunne sone verdens synd.

Dersom Jesus hadde synd i kjødet kunne han ikke ha sonet verdens synd. Hvis Jesus hadde synd i kjødet og samtidig kunne sone verdena synd ville hvilket som helst menneske kunne ha sonet verdens synd, men det var ingen andre enn Jesus som kunne sone verdens synd og det gjorde han fordi han var absolutt fullkommen i alt. Derfor hadde Gud velbehag i det fullkomne soningsofferet som var Jesus. Gjennom hans soningsoffer ble all verdens synd sonet. At Jesus kunne oppstå fra de døde er selve beviset på at han var absolutt fullkommen. Han ble godtgjort å være Guds veldige sønn ved oppstandelsen fra de døde. På grunn av at han var fullkommen kunne han også gå like inn i himmelen å sette seg ved majestetens høyre hånd.

Jeg vil i en senere artikkel gå mer grundig inn i hva herlighetsteologi er og hva den står for. Jeg tror de fleste troende mennesker ikke er klar over hvilket opphav denne bevegelse bygger sin lære på. Etter grundige undersøkelser viser det seg at trosbevegelsen har noen av sine røtter tilbake til gnostisismen som var en lære som oppsto i den første kristne tid. Gnostisismen var på den tiden regnet som kristendommens verste trussel og fiende. Du tror kanskje ikke på dette, men det står fritt for enhver å virkelig undersøke. Jeg tror du skal bli ganske sjokkert om du med et åpent sinn virkelig setter deg inn i hva denne bevegelsen står for og hvilket opphav den har. Dersom du klikket deg inn på linken ovenfor ser du nettop et innslag av hva denne bevegelsen står for. Videoen er tatt opp fra et av møtene til Benny Hinn som er en typisk talsmann for herlighetsteologien.

Paralleller i bibelen om endens tid

Bibelen taler om flere episoder som kan sammenlignes med verdens ende. Jesus sier blandt annet at likesom det gikk i Noah’ dager således skal det gå i menneskesønnens dager. Vi har derfor fullt belegg for å bruke Noah’ dager som eksempel på hvorledes det skal bli på jorden like før Jesus kommer igjen.

Studerer vi bibelen får vi et innblikk i hvordan det var på den tiden. Hva var det som særpreget Noah’ tid? Bibelen sier at de plantet og bygget, de spiste og drakk, de tok til ekte og gav til ekte like til den dag Noah gikk inn i arken. Altså de var kun opptatt av det som hørte denne verden til. De hadde ikke tid eller tanke for Gud.

Går vi litt dypere inn i beretningen oppgir Gud grunnen til at han ville ødelegge den daværende verden.

I 1. Mosebok 6:5 sier Gud:  Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, for alt de ville og planla i sitt hjerte, var ondt, dagen lang.  6 Da angret Herren at han hadde laget mennesker på jorden, og han var full av sorg i sitt hjerte. 7 Og Herren sa: «Jeg vil utslette menneskene som jeg har skapt, fra jorden, alt fra mennesker til fe, kryp og fugler under himmelen. For jeg angrer at jeg har laget dem.»  8 Men Noah fant nåde for Herrens øyne.

I dette avsnittet finner vi årsaken til at Gud gjør ende på menneskene. Ja, det står faktisk rett ut at Gud gjør ende på mennesket på grunn av menneskets ondskap. Fortellingen ender med at det er kun åtte mennesker som blir frelst ved å gå inn i arken som i dette tilfelle et et bilde på Jesus. Resten av menneskene omkommer i vannflommen. Enhver som ville, hadde anledning til å gå inn i arken, men de brydde seg ikke om å gjøre det fordi de var mer opptatt med det som hører denne verden til enn av Gud. Når det går så langt at ikke noen mennesker lenger bryr seg om Gud og de bare avviser han har det med andre ord ikke lenger noen hensikt at denne verden består. Gud satte altså en stopper for det hele gjennom vannflommen. Ugudeligheten hadde overtatt fullstendig og det var ingen hensikt at den daværende verden skulle bestå. Hvorfor? Jo, fordi det var ikke lengen noen å frelse. Alle hadde vendt seg bort fra Gud. Det hadde ingen mer hensikt at den daværende verden skulle bestå.

Dette var en merkverdig påstand sier du kanskje? Jeg skal ut fra bibelen dokumentere at dette er tilfelle. Vi kjenner beretningen om Lot som bodde i den syndige byen Sodoma. Byen ble ødelagt av Gud på grunn av at synden hadde tatt overhånd. Før byen ble ødelagt er det verd å merke seg følgende: Like før byen ble ødelagt fikk Abraham besøk av Gud gjennom to menn. Mennene fortalte Abraham at Gud ville ødelegge byen. Når Abraham hørte dette begynte han å be for byen: hvis det er femti rettferdige i byen vil du da ødelegge byen? Gud hørte hans bønn og svarte: hvis det er femti rettferdige i byen vil jeg spare byen. Abraham fortsatte å be. Dersom det er 40 rettferdige der vil du da ødelegge byen. Guds svar var at hvis det var firti rettferdige i byen ville Gud spare byen. Slik fortsatte Abraham sin bønn til Gud inntil han kom ned til ti rettferdige. Dersom det var ti rettferdige i byen ville Gud spare byen. Fortellingen sier videre at det var ikke ti rettferdige i byen. Derfor ødela Gud byen. Hvorfor ødela Gud byen?……….Grunnen var den samme som på Noah ‘ tid. Ingen brydde seg om Gud. Alt var «kjød» ingen ville søke Gud. Synden hadde fullstendig overtatt byen. Derfor ødela Gud byen. Det hadde ikke lenger noen hensikt at byen skulle bestå. 

Som nevnt ovenfor sammenligner bibelen endens tid med Noah’ tid og Lots’ dager. Hvorfor setter Gud til slutt en stopp for verden i vår tid? Jo, fordi det til slutt går så langt at menneskene ikke lenger vil ha noe med Gud å gjøre. Menneskene vender seg bort fra Gud. Ingen bryr seg lenger om Gud. Derfor sier Gud til slutt stopp. Det har ikke lenger noen hensikt at denne verden fortsetter sin gang.

Bibelen sier at Gud drøyer med at Jesus skal komme. Hvorfor sier han det? Forklaring på det står også i bibelen: fordi han vil at så mange som mulig skal bli frelst, men når det til slutt ikke lenger er noen å frelse setter Gud en endelig stopp på denne verdens husholdning. Det har ikke noen hensikt at denne verden lenger består, akkurat på lik linje med Noah’ og Lot’s dager og slik det er beskrevet ovenfor. 

Som konklusjon på det hele ser vi her at det ikke vil bli noen verdensomfattende vekkelse før Jesus kommer igjen. Nøkkelord her er frafall, en vanskelig tid, en tid uten tro, egenkjærlighet, en tid hvor kjærligheten er blitt kald hos de fleste, ugudelighet og hvor synden er i ferd med å overta fullstendig. Dette blir grunnen til at Gud selv sier stopp akkurat som i Noahs dager. Dette er det motsatte av vekkelse. Å hevde at det blir en stor verdensvekkelse i endens tid har således ingen forankring eller holdepunkt i Guds ord. Fordi urettferdigheten tar overhånd skal kjærligheten bli kald hos de fleste.

Jamen sier du: det skjer jo store vekkelser rundt om i verden i dag? Det skal sies at mange mennesker i verden kommer til en oppriktig tro på Jesus Kristus, men parallellt med dette pågår det også en stor falsk vekkelse over verden i dag. Det som særpreger denne bevegelsen er at mennesket er kommet i sentrum og ikke Jesus. Det hander om mine «rettigheter i Kristus». Denne bevegelsen har som nevnt en kamuflert vranglære i seg og som leder mennskene bort fra Jesus Kristus. Som nevnt vil det komme en egen artikkel om dette og som beskriver dette mer inngående og grundig.

Du sier kanskje også at vi har jo løfte om å få med oss bønnebarna. Ja, jeg tror også at bønnebarna vil bli frelst, men det har Gud en egen plan for. Etter bortrykkelsen vil det begynne å skje ting på jorden som vil vekke noen og enhver. Men dette skal vi se på i en egen artikkel.

Min kjære venn som leser dette: tro ikke på de røstene i tiden som hevder at det skal bli en stor verdensomfattende vekkelse. Dette er villfarelse og en falsk vekkelse slik det er beskrevet i andre brevet til Tessalonikerne kapittel 2. «Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse så de tror løgnen»

Må Gud velsigne deg.