Jobs bok er en tekst i Det gamle testamentet og Tanakh. I boka møter vi den gudfryktige og rettferdige Job. Han er rik, men til tross for sin fromhet mister han alt han eier. Med dette som bakgrunn tematiserer boka hvorfor Gud lar onde hendelser ramme gode mennesker. Jobs bok regnes som en visdomstekst fordi den søker svar på grunnleggende spørsmål i menneskets eksistens. Den er mye lest og har hatt stor betydning. Den har fascinert lesere helt fra den ble skrevet. Fortellingen har inspirert både litteratur og kunst.

Innhold

Jobs bok er skrevet på hebraisk. Store deler av boka er poetisk i formen. Bare de to første og det siste av kapitlene er fortellende. I disse fortellingene utfordrer Satan Gud til å teste om Job er så gudfryktig som det ser ut til. Hva om Gud tok bort hele Jobs rikdom og alle hans barn, ville Job fortsatt dyrke Gud?

Gud er så sikker på Jobs hengivenhet at han gir Satan lov til å ramme Job. Naturkatastrofer og røverbander ødelegger Jobs eiendom og familie. Når Job får nyhetene om dette, er hans første respons likevel «Herren (Gud) gav, Herren tok, Herrens navn være lovet».

Etter at ulykkene har inntruffet og Job har mistet alt, kommer Jobs venner for å trøste og gi råd. Disse samtalene utgjør bokas hoveddel. Vennene legger skylda på Job. Han må ha gjort noe galt. Bare slik kan ulykken være rettferdig. De råder Job til å angre sine synder og ofre til Gud. Job insisterer på sin uskyld og lar seg provosere av vennenes beskyldninger.

Job

Kapittel 1

1I landet Us var det en mann som hette Job; han var en ulastelig og rettskaffen mann, som fryktet Gud og vek fra det onde. 2Han fikk syv sønner og tre døtre, 3og han eide syv tusen får og tre tusen kameler og fem hundre par okser og fem hundre aseninner og hadde en stor mengde tjenere; han var mektigere enn alle Østens barn. 4Hans sønner pleide å holde gjestebud på hver sin dag i hver sitt hus, og de sendte da bud til sine tre søstre og innbød dem til å ete og drikke sammen med dem. 5Og så ofte en omgang av disse gjestebud var til ende, sendte Job bud efter dem og helliget dem; han stod tidlig op om morgenen og ofret brennoffer, ett for hver av dem; for Job sa: Kanskje mine sønner har syndet og sagt Gud farvel i sitt hjerte. Således gjorde Job alltid. 6Så hendte det en dag at Guds sønner kom og stilte sig frem for Herren, og blandt dem kom også Satan. 7Og Herren sa til Satan: Hvor kommer du fra? Satan svarte Herren: Jeg har faret og flakket omkring på jorden. 8Da sa Herren til Satan: Har du gitt akt på min tjener Job? For det er ingen på jorden som han – en ulastelig og rettskaffen mann, som frykter Gud og viker fra det onde. 9Men Satan svarte Herren: Mon Job frykter Gud for intet? 10Har du ikke hegnet om ham og om hans hus og om alt som hans er, på alle kanter? Hans henders gjerning har du velsignet, og hans hjorder har bredt sig vidt utover i landet. 11Men rekk bare ut din hånd og rør ved alt som hans er! Da vil han visselig si dig farvel like i ditt ansikt. 12Da sa Herren til Satan: Se, alt som hans er, er i din hånd; men mot ham selv må du ikke rekke ut din hånd. Så gikk Satan bort fra Herrens åsyn. 13Så hendte det en dag mens hans sønner og døtre åt og drakk vin i den eldste brors hus, 14da kom det et bud til Job og sa: Oksene pløide, og aseninnene beitet tett ved; 15da kom sabeerne over dem og tok dem, og drengene hugg de ned med sverdet, og bare jeg alene slapp unda, så jeg kunde melde dig det. 16Mens han ennu talte, kom en annen og sa: Guds ild fór ned fra himmelen og rammet småfeet og drengene og brente dem op, bare jeg alene slapp unda, så jeg kunde melde dig det. 17Mens han ennu talte, kom en annen og sa: Kaldeerne delte sig i tre flokker og overfalt kamelene og tok dem, og drengene hugg de ned med sverdet, og bare jeg alene slapp unda, så jeg kunde melde dig det. 18Mens han ennu talte, kom en annen og sa: Dine sønner og døtre åt og drakk vin i den eldste brors hus; 19da kom det med ett en sterk storm fra hin side ørkenen og støtte mot alle fire hjørner av huset, så det falt sammen over de unge folk, og de omkom, og bare jeg alene slapp unda, så jeg kunde melde dig det. 20Da reiste Job sig og sønderrev sin kappe og klipte håret av sitt hode og kastet sig ned på jorden og tilbad 21og sa: Naken kom jeg av min mors liv, og naken skal jeg vende dit tilbake. Herren gav, og Herren tok; Herrens navn være lovet! 22Under alt dette syndet Job ikke, og han lastet ikke Gud for det som hadde hendt ham.

Kapittel 2

1Så hendte det en dag at Guds sønner kom og stilte sig frem for Herren, og blandt dem kom også Satan og stilte sig frem for Herren. 2Og Herren sa til Satan: Hvor kommer du fra? Satan svarte Herren: Jeg har faret og flakket omkring på jorden. 3Da sa Herren til Satan: Har du gitt akt på min tjener Job? For det er ingen på jorden som han – en ulastelig og rettskaffen mann, som frykter Gud og viker fra det onde; ennu er han like ulastelig, og du har uten grunn egget mig til å ødelegge ham. 4Men Satan svarte Herren: Hud for hud, men alt det en mann har, gir han for sitt liv. 5Men rekk bare ut din hånd og rør ved hans ben og hans kjøtt! Da vil han visselig si dig farvel like i ditt ansikt. 6Da sa Herren til Satan: Se, han er i din hånd; spar bare hans liv! 7Så gikk Satan bort fra Herrens åsyn, og han slo Job med onde bylder fra fotsålen til issen. 8Og han tok sig et potteskår og skrapte sig med, der han satt midt i asken. 9Da sa hans hustru til ham: Holder du dig ennu like ulastelig? Si Gud farvel og dø! 10Men han svarte: Du taler som en av de uforstandige kvinner; skal vi bare ta imot det gode av Gud og ikke også det onde? Under alt dette syndet Job ikke med sine leber. 11Da Jobs tre venner fikk høre om all denne ulykke som var kommet over ham, kom de fra hver sitt hjemsted: Elifas fra Teman, Bildad fra Suah og Sofar fra Na’ama; og de avtalte med hverandre å gå til ham for å vise ham medynk og trøste ham. 12Men da de så op et stykke ifra, kjente de ham ikke, og de brast i gråt og sønderrev sine kapper og kastet støv op imot himmelen, ned over sine hoder. 13Og de satt hos ham på jorden i syv dager og syv netter, og ingen talte et ord til ham; for de så at hans pine var såre stor.

Kapittel 3

1Derefter oplot Job sin munn og forbannet den dag han blev født. 2Job tok til orde og sa: 3Til grunne gå den dag da jeg blev født, og den natt som sa: Et guttebarn er undfanget! 4Måtte den dag bli til mørke! Måtte Gud i det høie ikke spørre efter den, og intet lys stråle over den! 5Gid mørke og dødsskygge må kreve den tilbake, gid skyer må leire sig over den, gid alt som gjør en dag mørk, må skremme den! 6Den natt – måtte mulm ta den! Den glede sig ikke blandt årets dager, den komme ikke med i måneders tall! 7Ja, ufruktbar bli den natt! Aldri lyde det jubel i den! 8Måtte de som forbanner dager, ønske ondt over den, de som er kyndige i å mane frem Leviatan! 9Gid dens demrings stjerner må bli mørke! La den vente på lys, uten at det kommer! Måtte den aldri skue morgenrødens øielokk – 10fordi den ikke stengte døren til min mors liv og skjulte møie for mine øine. 11Hvorfor døde jeg ikke i mors liv? Hvorfor utåndet jeg ikke straks i fødselsstunden? 12Hvorfor tok knær imot mig, og hvorfor bryster som jeg kunde die? 13For da kunde jeg nu ligge og hvile; jeg kunde sove og hadde da ro – 14sammen med konger og jordens styrere, som bygget sig ruiner, 15eller med fyrster som eide gull, som fylte sine hus med sølv; 16eller jeg var nu ikke til, likesom et nedgravd, ufullbåret foster, lik barn som aldri så lyset. 17Der har de ugudelige holdt op å rase, og der hviler de trette. 18Der har alle fanger ro, de hører ikke driverens røst. 19Liten og stor er der like, og trælen er fri for sin herre. 20Hvorfor gir han* den lidende lys, og liv til dem som bærer sorg i sitt hjerte, 21dem som venter på døden uten at den kommer, og som leter efter den ivrigere enn efter skjulte skatter, 22dem som gleder sig like til jubel, som fryder sig når de finner en grav – 23til den mann hvis vei er skjult for ham, og som Gud har stengt for på alle kanter? 24For mine sukk er blitt mitt daglige brød, og mine klager strømmer som vannet. 25For alt det fryktelige jeg reddes for, det rammer mig, og det jeg gruer for, det kommer over mig. 26Jeg har ikke fred, ikke ro, ikke hvile – det kommer alltid ny uro.

Kapittel 4

1Da tok Elifas fra Teman til orde og sa: 2Om en prøvde å tale et ord til dig, vilde du da ta det ille op? Men hvem kan vel holde sine ord tilbake? 3Du har selv vist mange til rette, og maktløse hender styrket du; 4dine ord reiste den snublende op, og synkende knær gjorde du sterke. 5Men nu, når det gjelder dig selv, blir du utålmodig, når det rammer dig, blir du forferdet. 6Er ikke din gudsfrykt din tillit, din ulastelige ferd ditt håp? 7Tenk efter: Hvem omkom uskyldig, og hvor gikk rettskafne til grunne? 8Efter det jeg har sett, har de som pløide urett og sådde nød, også høstet det. 9De omkom for Guds ånde, og for hans vredes pust blev de til intet. 10Løvens brøl og dens fryktelige røst hørtes ikke lenger, og ungløvenes tenner blev knust. 11Løven omkom av mangel på rov, og løvinnens unger blev adspredt. 12Og til mig stjal sig et ord; det lød for mitt øre som en hvisken, 13under skiftende tanker ved nattlige syner, når dyp søvn faller på menneskene. 14Frykt og beven kom over mig, så alle mine ben tok til å skjelve. 15Og en ånd fór forbi mitt åsyn; hårene på mitt legeme reiste sig. 16Den blev stående, men jeg skjelnet ikke klart hvorledes den så ut – det var en skikkelse som stod der for mine øine; jeg hørte en stille susen og en røst: 17Er et menneske rettferdig for Gud, eller en mann ren for sin skaper? 18Se, på sine tjenere stoler han ikke, og hos sine engler finner han feil*, 19hvor meget mere da hos dem som bor i hus av ler, og som har sin grunnvoll i støvet – de som knuses lettere enn møll. 20Fra morgen til aften – så er de sønderslått; uten at nogen akter på det, går de til grunne for alltid. 21Blir ikke teltsnoren dradd ut* hos dem? De dør, men ikke i visdom.

Kapittel 5

1Rop du bare! Er det vel nogen som svarer dig? Og til hvem av de hellige vil du vende dig? 2For harme slår dåren ihjel, og vrede dreper den tåpelige. 3Jeg så en dåre skyte røtter; men med ett måtte jeg rope ve over hans bolig. 4Hans barn var uten hjelp; de blev trådt ned i porten, og det var ingen som frelste dem. 5De hungrige åt op hans avling, ja, midt ut av torner hentet de den, og snaren lurte på hans gods. 6For ikke skyter ulykke op av støvet, og møie spirer ikke frem av jorden; 7men mennesket fødes til møie, likesom ildens gnister flyver høit i været. 8Men jeg vilde* vende mig til Gud og overlate min sak til ham, 9han som gjør store, uransakelige ting, under uten tall, 10som sender regn utover jorden og lar vann strømme utover markene, 11som ophøier de ringe og lar de sørgende nå frem til frelse, 12som gjør de kløktiges råd til intet, så deres hender ikke får utrettet noget som varer, 13han som fanger de vise i deres kløkt og lar de listiges råd bli forhastet; 14om dagen støter de på mørke, og om middagen famler de som om natten. 15Og således frelser han den fattige fra sverdet, fra deres munn og fra den sterkes hånd, 16og det blir håp for den ringe, og ondskapen må lukke sin munn. 17Ja, salig er det menneske Gud refser, og den Allmektiges tukt må du ikke akte ringe! 18For han sårer, og han forbinder; han slår, og hans hender læger. 19I seks trengsler skal han berge dig, og i den syvende skal intet ondt røre dig. 20I hungersnød frir han dig fra døden og i krig fra sverdets vold. 21For tungens svepe skal du være skjult, og du skal ikke frykte når ødeleggelsen kommer. 22Ødeleggelse og hunger skal du le av, og for jordens ville dyr skal du ikke frykte; 23for med markens stener står du i pakt, og markens ville dyr holder fred med dig. 24Og du skal få se at ditt telt er trygt, og ser du over din eiendom, skal du intet savne. 25Og du skal få se at din ætt blir tallrik, og dine efterkommere som jordens urter. 26Du skal i fullmoden alder gå i graven, likesom kornbånd føres inn sin tid. 27Se, dette er det vi har utgransket, og således er det. Hør det og merk dig det!

Kapittel 6

1Da tok Job til orde og sa: 2Gid min gremmelse blev veid, og min ulykke samtidig lagt på vekten! 3For nu er den tyngre enn havets sand; derfor var mine ord tankeløse. 4For den Allmektiges piler sitter i mig, og min ånd drikker deres gift; Guds redsler stiller sig op imot mig. 5Skriker vel et villesel midt i det grønne gress? Eller brøler en okse foran sitt fôr? 6Hvem vil ete det som det ingen smak er i, uten salt? Eller er det smak i eggehvite? 7Det byr mig imot å røre ved det*; det er for mig som utskjemt mat. 8Gid min bønn måtte bli hørt, og Gud vilde opfylle mitt håp! 9Og måtte det behage Gud å knuse mig, å slippe løs sin hånd og avskjære min livstråd! 10Da hadde jeg ennu en trøst, og jeg skulde springe av glede midt i den skånselløse smerte; for jeg har ikke fornektet den Helliges ord. 11Hvad kraft har jeg, så jeg kunde holde ut, og hvad blir enden med mig, så jeg kunde være tålmodig? 12Er da min kraft som stenens kraft? Eller er mitt kjøtt av kobber? 13Er jeg da ikke aldeles hjelpeløs? Er ikke all utsikt til frelse fratatt mig? 14Den ulykkelige burde møte kjærlighet hos sin venn, selv om han opgir frykten for den Allmektige. 15Men mine brødre har sviktet som en bekk, som strømmer hvis vann skyller over, 16som er grumset av is, og som det skjuler sig sne i; 17men på den tid de treffes av solens glød, tørkes de ut; når det blir hett, svinner de bort. 18Karavaner som er på veien til dem, bøier av; de drar op i ørkenen og omkommer. 19Temas karavaner speidet efter dem, Sjebas reisefølger satte sitt håp til dem; 20de blev til skamme, fordi de stolte på dem; de kom dit og blev skuffet. 21Således er I nu blitt til intet; I ser ulykken og blir redde. 22Har jeg vel bedt eder at I skulde gi mig noget eller bruke noget av eders gods til beste for mig, 23at I skulde frelse mig av fiendens hånd og løskjøpe mig fra voldsmenn? 24Lær mig, så skal jeg tie, og vis mig hvori jeg har faret vill! 25Hvor kraftige er ikke rettsindige ord! Men hvad gagn er det i en refselse fra eder? 26Tenker I på å refse ord? Ord av en fortvilet mann hører jo vinden til. 27Endog om en farløs kunde I kaste lodd og kjøpslå om eders venn. 28Men gjør nu så vel å se på mig! Skulde jeg vel ville lyve eder midt op i ansiktet? 29Vend om, la det ikke skje urett! Vend om, jeg har ennu rett i dette. 30Er det urett på min tunge, eller skulde min gane ikke merke hvad som er ondt?

Kapittel 7

1Er ikke et menneskes liv på jorden en krigstjeneste, og hans dager som en dagarbeiders dager? 2Lik en træl som higer efter skygge, og lik en dagarbeider som venter på sin lønn, 3således har jeg fått i eie måneder fulle av nød, og møiefulle netter er falt i min lodd. 4Når jeg legger mig, da sier jeg: Når skal jeg stå op? Og lang blir aftenen, og jeg blir trett av å kaste mig hit og dit inntil morgenlysningen. 5Mitt kjøtt er klædd med makk og med skorper som av jord; min hud skrukner og brister. 6Mine dager farer hurtigere avsted enn en veverskyttel, og de svinner bort uten håp. 7Kom i hu at mitt liv er et pust! Aldri mere skal mitt øie se noget godt. 8Den som nu ser mig, skal ikke mere få øie på mig; når dine øine søker efter mig, er jeg ikke mere. 9En sky blir borte og farer avsted; således er det med den som farer ned til dødsriket – han stiger ikke op derfra, 10han vender ikke mere tilbake til sitt hus, og hans sted kjenner ham ikke lenger. 11Så vil da heller ikke jeg legge bånd på min munn; jeg vil tale i min ånds trengsel, jeg vil klage i min sjels bitre smerte. 12Er jeg et hav eller et havuhyre, siden du setter vakt over mig? 13Når jeg sier: Min seng skal trøste mig, mitt leie skal hjelpe mig å bære min sorg, 14da skremmer du mig med drømmer og forferder mig med syner. 15Derfor foretrekker min sjel å kveles – heller døden enn disse avmagrede ben! 16Jeg er kjed av dette; jeg lever ikke evindelig; la mig være, for mine dager er et pust. 17Hvad er et menneske, at du gir så meget akt på ham og retter dine tanker på ham, 18at du opsøker ham hver morgen og prøver ham hvert øieblikk? 19Hvor lenge skal det vare før du vender dine øine bort fra mig? Vil du ikke slippe mig til jeg får svelget mitt spytt? 20Har jeg syndet, hvad ondt gjorde jeg da mot dig, du menneskevokter? Hvorfor har du gjort mig til skive for dig, så jeg er mig selv til byrde? 21Og hvorfor tilgir du ikke min brøde og forlater mig min misgjerning? For nu må jeg legge mig i støvet; når du søker mig, er jeg ikke mere.

Kapittel 8

1Da tok Bildad fra Suah til orde og sa: 2Hvor lenge vil du tale så? Hvor lenge skal din munns ord være som et veldig vær? 3Skulde vel Gud forvende retten, eller den Allmektige forvende rettferdigheten? 4Har dine sønner syndet mot ham, så har han gitt dem deres brøde i vold. 5Hvis du vender dig til Gud og beder den Allmektige om nåde, 6hvis du er ren og opriktig, da vil han våke over dig og gjenreise din rettferds bolig, 7og din forrige lykke vil bli ringe mot din senere lykke, for den skal være overmåte stor. 8For spør bare fremfarne slekter og akt på det som deres fedre har gransket ut 9– for vi er fra igår og vet intet; for en skygge er våre dager på jorden – 10de skal lære dig og si dig det og bære frem ord fra sitt hjerte. 11Vokser sivet op hvor det ikke er myrlendt? Blir starrgresset stort uten vann? 12Ennu står det friskt og grønt og blir ikke skåret; da visner det før alt annet gress. 13Således går det alle dem som glemmer Gud, og den gudløses håp går til grunne; 14hans tillit avskjæres, og det han trøster sig til, er spindelvev. 15Han støtter sig på sitt hus, men det står ikke; han holder sig fast i det, men det står ikke fast. 16Frodig står han der i solens skinn, og hans skudd breder sig ut over hans have; 17om en stenrøs slynger sig hans røtter, mellem stener trenger han sig frem. 18Ryddes han bort fra sitt sted, så kjennes det ikke ved ham, men sier: Jeg har aldri sett dig. 19Se, det er gleden på hans vei, og av mulden spirer andre frem. 20Nei, Gud forkaster ikke en som er ulastelig, og han holder ikke ugudelige ved hånden. 21Ennu vil han fylle din munn med latter og dine leber med jubel. 22De som hater dig, skal klædes med skam, og de ugudeliges telt skal ikke mere finnes.

Kapittel 9

1Da tok Job til orde og sa: 2Ja visst, jeg vet at det er så; hvorledes skulde en mann kunne ha rett mot Gud? 3Om han hadde lyst til å gå i rette med Gud, kunde han ikke svare ham ett til tusen. 4Vis som han er av hjerte og veldig i styrke – hvem trosset ham og kom vel fra det, 5han som flytter fjell før de vet av det, som velter dem i sin vrede, 6som ryster jorden, så den viker fra sitt sted, og dens støtter bever, 7som byder solen, så den ikke går op, og som setter segl for stjernene, 8som alene utspenner himmelen og skrider frem over havets høider, 9som har skapt Bjørnen*, Orion* og Syvstjernen* og Sydens stjernekammere, 10som gjør store, uransakelige ting og under uten tall? 11Han går forbi mig, og jeg ser ham ikke; han farer forbi, og jeg merker ham ikke. 12Han griper sitt rov – hvem vil hindre ham, hvem vil si til ham: Hvad gjør du? 13Gud holder ikke sin vrede tilbake; under ham måtte Rahabs hjelpere bøie sig. 14Hvorledes skulde da jeg kunne svare ham og velge mine ord imot ham, 15jeg som ikke kunde svare om jeg enn hadde rett, men måtte be min dommer om nåde! 16Om jeg ropte, og han svarte mig, kunde jeg ikke tro at han hørte min røst, 17han som vilde knuse mig i storm og uten årsak ramme mig med sår på sår, 18som ikke vilde tillate mig å dra ånde, men vilde mette mig med lidelser. 19Gjelder det styrke, så sier han: Se, her er jeg! Gjelder det rett: Hvem vil stevne mig? 20Hadde jeg enn rett, skulde dog min egen munn dømme mig skyldig; var jeg enn uskyldig, vilde han dog si at jeg hadde urett. 21Skyldløs er jeg; jeg bryr mig ikke om å leve – jeg forakter mitt liv. 22Det kommer ut på ett; derfor sier jeg: Skyldløs eller ugudelig – han gjør dem begge til intet. 23Når svepen brått rammer med død, spotter han de uskyldiges lidelse. 24Jorden er gitt i den ugudeliges hånd; han tilhyller dens dommeres åsyn*. Er det ikke han som gjør det, hvem er det da? 25Mine dager har vært hastigere enn en løper; de er bortflyktet uten å ha sett noget godt; 26de har faret avsted som båter av rør, som en ørn som slår ned på sitt bytte. 27Om jeg sier: Jeg vil glemme min sorg, jeg vil la min mørke mine fare og se glad ut, 28da gruer jeg for alle mine plager; jeg vet jo at du ikke frikjenner mig. 29Jeg skal jo være ugudelig – hvorfor gjør jeg mig da forgjeves møie? 30Om jeg tvettet mig med sne og renset mine hender med lut, 31da skulde du dyppe mig i en grøft, så mine klær vemmedes ved mig. 32For han er ikke en mann som jeg, så jeg kunde svare ham, så vi kunde gå sammen for retten; 33det er ikke nogen voldgiftsmann mellem oss, som kunde legge sin hånd på oss begge. 34Når han bare tok sitt ris bort fra mig, og hans redsler ikke skremte mig! 35Da skulde jeg tale uten å reddes for ham; for slik* er jeg ikke, det vet jeg med mig selv.

Kapittel 10

1Min sjel er lei av mitt liv, jeg vil la min klage ha fritt løp, jeg vil tale i min sjels bitre smerte. 2Jeg vil si til Gud: Fordøm mig ikke, la mig vite hvorfor du strider mot mig! 3Tykkes det dig godt at du undertrykker, at du forkaster det dine hender med omhu har dannet, og lar ditt lys skinne over ugudeliges råd? 4Har du menneskeøine, eller ser du således som et menneske ser? 5Er dine dager som et menneskes dager, eller dine år som en manns dager? – 6siden du søker efter min misgjerning og leter efter min synd, 7enda du vet at jeg ikke er ugudelig, og at det ingen er som redder av din hånd. 8Dine hender har dannet mig og gjort mig, helt og i alle deler, og nu vil du ødelegge mig! 9Kom i hu at du har dannet mig som leret, og nu lar du mig atter vende tilbake til støvet! 10Helte du mig ikke ut som melk og lot mig størkne som ost? 11Med hud og kjøtt klædde du mig, og med ben og sener gjennemvevde du mig. 12Liv og miskunnhet har du gitt mig, og din varetekt har vernet om min ånd. 13Og dette* gjemte du i ditt hjerte, jeg vet at dette hadde du i sinne: 14Syndet jeg, så vilde du vokte på mig og ikke frikjenne mig for min misgjerning; 15var jeg skyldig, da ve mig, men var jeg uskyldig, skulde jeg dog ikke kunne løfte mitt hode, mett av skam og med min elendighet for øie; 16og hevet det sig dog, så vilde du jage efter mig som en løve, og atter vise dig forunderlig mot mig; 17du vilde føre nye vidner mot mig og øke din harme mot mig, sende alltid nye hærflokker mot mig. 18Hvorfor lot du mig utgå av mors liv? Jeg skulde ha opgitt ånden, og intet øie skulde ha sett mig; 19jeg skulde ha vært som om jeg aldri hadde vært til; fra mors liv skulde jeg ha vært båret til graven. 20Er ikke mine dager få? – Han holde op! Han la mig være, så jeg kan bli litt glad, 21før jeg går bort for ikke å vende tilbake, bort til mørkets og dødsskyggens land, 22et land så mørkt som den sorteste natt, hvor dødsskygge og forvirring råder, og hvor lyset er som den sorteste natt!

Kapittel 11

1Da tok Sofar fra Na’ama til orde og sa: 2Skulde en ordflom bli uten svar, eller en ordgyter få rett? 3Skulde dine store ord drive menn til taushet, skulde du spotte uten at nogen skammer dig ut? 4Og skal du få si: Ren er min lære, og skyldfri er jeg i dine øine? 5Men bare Gud vilde tale og oplate sine leber mot dig 6og åpenbare dig visdommens hemmeligheter, at det i dem er dobbelt forstand! Da måtte du nok innse at Gud tilgir dig noget av din misgjerning. 7Mon du kan finne bunn i Guds vesen eller nå frem til den Allmektiges ytterste grense? 8Himmelhøi er den*, hvad kan du gjøre? Dypere enn dødsriket, hvad vet du? 9Lengere enn jorden er dens mål og bredere enn havet. 10Om han farer frem og setter i fengsel og sammenkaller retten, hvem vil da hindre ham? 11For han, han kjenner de falske folk og ser uretten, uten at han trenger å gi akt på den, 12og selv en uvettig mann får forstand*, og et ungt villesel blir født til menneske. 13Hvis du retter ditt hjerte og utbreder dine hender til ham – 14er det synd i din hånd, da ha den bort og la ikke urett bo i dine telt – 15ja, da skal du, fri for lyte, opløfte ditt åsyn og stå fast og ikke frykte; 16for du skal glemme din møie, som forbifarne vann skal du komme den i hu. 17Og lysere enn middagen blir da ditt liv; mørket blir for dig som morgenen. 18Og du skal være trygg, for da er det håp, og når du har sett dig vel omkring, kan du legge dig trygt til ro. 19Og du skal hvile, og ingen skal skremme dig op, og mange skal søke din yndest. 20Men de ugudeliges øine tæres bort; de har ingen tilflukt mere, og deres håp er å utånde sjelen.

Kapittel 12

1Da tok Job til orde og sa: 2Ja sannelig, I er de rette folk, og med eder dør visdommen ut. 3Også jeg har forstand, likesom I, jeg står ikke tilbake for eder, og hvem vet ikke dette? 4Til spott for mine venner er jeg, jeg som ropte til Gud og fikk svar; til spott er jeg, den rettskafne og ulastelige. 5Ulykken fortjener bare forakt efter de trygges mening; forakt venter dem hvis fot vakler. 6Ødeleggeres telt blir i ro, og trygge er de som egger Gud til vrede, de som fører sin gud i sin hånd*. 7Men spør du dyrene, de skal lære dig, og himmelens fugler, de skal si dig det, 8eller tal til jorden, og den skal lære dig, og havets fisker skal fortelle dig det. 9Hvem skjønner ikke av alt dette at det er Herrens hånd som har skapt det, 10han som har i sin hånd hver levende sjel og hvert menneskelegemes ånd? 11Mon ikke øret prøver ord, likesom ganen smaker mat? 12Hos gråhårede er visdom, og langt liv gir forstand. 13Hos ham er visdom og velde, ham hører råd og forstand til. 14Se, han river ned, og det bygges ikke op igjen; han stenger for en mann, og det lukkes ikke op. 15Han demmer for vannene, og de tørker bort, og han slipper dem løs, og de velter om jorden. 16Hos ham er styrke og visdom; i hans makt er både den som farer vill, og den som fører vill. 17Han fører rådsherrer bort som fanger, og dommere gjør han til dårer. 18Kongers tvangsbånd løser han og binder rep om deres lender. 19Han fører prester bort som fanger, og mektige menn støter han ned. 20Han fratar prøvede menn mælet og oldinger deres innsikt. 21Han utøser forakt over fyrster, og de sterkes belte løser han. 22Han drar det skjulte frem av mørket og fører dødsskygge frem i lyset. 23Han lar folkene bli store, og han lar dem gå til grunne; han gir folkene vidt rum, og han fører dem bort. 24Høvdingene i landet fratar han forstanden og lar dem fare vill i et uveisomt øde; 25de famler i mørke uten lys, og han lar dem rave likesom drukne.

Kapittel 13

1Se, alt sammen har mitt øie sett, mitt øre hørt og merket sig. 2Det I vet, vet også jeg; jeg står ikke tilbake for eder. 3Men jeg vil tale til den Allmektige, og jeg har lyst til å rettferdiggjøre mig for Gud. 4Men I spinner løgn sammen, I er alle dårlige læger. 5Gid I vilde tie stille! Det skulde bli regnet eder til visdom. 6Hør nu på min tilrettevisning og merk på refselsene fra mine leber! 7Vil I tale urett til forsvar for Gud, og vil I til hans forsvar tale svik? 8Vil I ta hans parti, eller vil I være sakførere for Gud? 9Vil det gå eder godt når han ransaker eder, eller vil I narre ham, som en narrer et menneske? 10Han vil tukte eder, om I i lønndom tar parti for ham. 11Vil ikke hans høihet forferde eder, og redselen for ham falle over eder? 12Eders tankesprog er askesprog; eders skanser* blir til skanser av ler. 13Ti, la mig være, så jeg kan tale, så får det komme over mig hvad det vil! 14Hvorfor skulde jeg bære mitt kjøtt mellem mine tenner*? Jeg vil legge mitt liv i min hånd**. 15Se, han vil drepe mig – jeg venter på ham; jeg vil bare rettferdiggjøre mine veier for hans åsyn. 16Også det skal bli mig til frelse; for ingen gudløs kommer for hans åsyn. 17Hør da nøie på mitt ord og la min forklaring trenge inn i eders ører! 18Se, jeg har saken i orden; jeg vet jeg skal få rett. 19Hvem er den som vil gå i rette med mig? Ja, da vil jeg tie og opgi ånden. 20Bare to ting må du ikke gjøre mot mig, da skal jeg ikke skjule mig for ditt åsyn: 21Ta din hånd bort fra mig, og la ikke dine redsler forferde mig! 22Så kall da, og jeg skal svare; eller la mig tale, og svar du mig! 23Hvor mange misgjerninger og synder har jeg? La mig få vite min brøde og min synd! 24Hvorfor skjuler du ditt åsyn og holder mig for din fiende? 25Vil du skremme et bortblåst blad og forfølge det tørre strå? – 26siden du idømmer mig så hårde lidelser og lar mig arve min ungdoms misgjerninger 27og setter mine føtter i stokken og vokter på alle mine veier og drar en ring om mine fotsåler, 28og dette gjør du mot en som tæres bort som makk-ett tre, som et klædebon møllet har ett.

Kapittel 14

1Et menneske, født av en kvinne, lever en kort tid og mettes med uro. 2Som en blomst skyter han op og visner, han farer bort som skyggen og holder ikke stand. 3Endog over en sådan holder du dine øine åpne, og mig fører du frem for din domstol! 4Kunde det bare komme en ren av en uren! Ikke én! 5Når hans dager er fastsatt, hans måneders tall bestemt hos dig, når du har satt ham en grense som han ikke kan overskride, 6så vend ditt øie bort fra ham, så han kan ha ro så vidt at han kan glede sig som en dagarbeider ved sin dag! 7For treet er det håp; om det hugges, så spirer det igjen, og på nye skudd mangler det ikke; 8om dets rot eldes i jorden, og dets stubb dør ut i mulden, 9så setter det allikevel knopper ved eimen av vannet og skyter grener som et nyplantet tre. 10Men når en mann dør, så ligger han der, når et menneske opgir ånden, hvor er han da? 11Som vannet minker bort i en sjø, og som en elv efterhånden blir grunnere og tørker ut, 12så legger et menneske sig ned og reiser sig ikke igjen; så lenge himmelen er til, våkner de ikke – de vekkes ikke op av sin søvn. 13Å om du vilde gjemme mig i dødsriket og skjule mig der til din vrede var over – om du vilde sette mig et tidsmål og så komme mig i hu! 14Når en mann dør, lever han da op igjen? Alle min krigstjenestes dager skulde jeg da vente, til min avløsning kom; 15du skulde da rope, og jeg skulde svare dig; efter dine henders verk skulde du lenges. 16Men nu teller du mine skritt og akter stadig på min synd. 17Forseglet i en pung ligger min brøde, og du syr til over min misgjerning. 18Men som et fjell faller og smuldres bort, og en klippe flyttes fra sitt sted, 19som vannet huler ut stener og flommen skyller bort mulden, således gjør du menneskets håp til intet; 20du overvelder ham for alltid, og han farer bort; du forvender hans åsyn og lar ham fare. 21Kommer hans barn til ære, da vet han det ikke, og blir de ringeaktet, da blir han det ikke var. 22Bare over ham selv kjenner hans legeme smerte, og bare over ham selv sørger hans sjel.

Kapittel 15

1Da tok Elifas fra Teman til orde og sa: 2Svarer vel en vis mann med en kunnskap som bare er vind, og fyller han sitt indre med stormvær? 3Vil han vel forsvare sin sak med ord som ikke nytter, og med tale hvormed han intet utretter? 4Du nedbryter endog gudsfrykten og svekker andakten for Guds åsyn; 5for din synd legger ordene i din munn, og du velger falske menns tale. 6Din egen munn domfeller dig, ikke jeg; dine leber vidner mot dig. 7Blev du født først av alle mennesker, eller kom du til verden før alle haugene var til? 8Har du vært tilhører i Guds lønnlige råd og der tilranet dig visdom? 9Hvad vet du som vi ikke vet? Hvad forstår du som er ukjent for oss? 10Det er blandt oss en som er både gammel og gråhåret, rikere på dager enn din far. 11Er Guds trøsteord for lite for dig, og et ord som er talt i saktmodighet til dig? 12Hvorfor lar du dig rive med av ditt hjerte, og hvorfor gnistrer dine øine? – 13siden du vender din vrede mot Gud og lar ordene strømme fra din munn. 14Hvad er et menneske, at han skulde være ren, og en som er født av en kvinne, at han skulde være rettferdig? 15Endog på sine hellige stoler han ikke, og himlene er ikke rene i hans øine, 16langt mindre da en vederstyggelig, en fordervet, en mann som drikker urett som vann*. 17Jeg vil kunngjøre dig noget, hør på mig! Hvad jeg har sett, det vil jeg fortelle, 18det som vise menn forkynner og ikke har dulgt, det som de mottok fra sine fedre, 19til hvem landet alene var gitt, og blandt hvem ingen fremmed hadde draget igjennem. 20En ugudelig lever i angst alle sine dager, og få i tall er de år som er gjemt for voldsmannen. 21Redselstoner lyder i hans ører; midt i freden kommer ødeleggeren over ham. 22Han tror ikke han skal komme tilbake fra mørket, og han er utsett til å falle for sverdet. 23Han flakker om efter brød og spør: Hvor er det å finne? Han vet at en mørkets dag står ferdig ved hans side . 24Nød og trengsel forferder ham; den overvelder ham, lik en stridsrustet konge, 25fordi han rakte ut sin hånd mot Gud og våget å trosse den Allmektige, 26stormet frem mot ham med opreist nakke, med sine skjolds tette tak, 27fordi han dekket sitt ansikt med sin fedme og la fett på sin lend 28og bodde i ødelagte byer, i hus hvor ingen skulde bo, og som var bestemt til å bli grusdynger. 29Han blir ikke rik, og hans gods varer ikke ved, og hans grøde luter ikke mot jorden. 30Han slipper ikke ut av mørket; ildslue skal tørke hans kvister, og han skal komme bort ved hans* munns ånde. 31Ei sette han sin lit til det som forgjengelig er! Da narrer han sig selv, for bare forgjengelighet blir hans vederlag. 32Før hans dag kommer, blir det opfylt, og hans gren grønnes ikke. 33Han blir som et vintre som mister sine druer før de er modne, og som et oljetre som feller sine blomster; 34for den gudløses hus er ufruktbart, og ild fortærer deres telter som lar sig underkjøpe. 35De undfanger ulykke og føder nød, og deres morsliv fostrer svik.

Kapittel 16

1Da tok Job til orde og sa: 2Jeg har hørt meget som dette; I er plagsomme trøstere alle sammen. 3Blir det aldri ende på de vindige ord? Eller hvad egger dig til å svare? 4Også jeg kunde tale som I; om I var i mitt sted, kunde jeg sette ord sammen mot eder, og jeg kunde ryste på hodet over eder; 5jeg kunde styrke eder med min munn*, og mine lebers medynk kunde stille eders smerte. 6Om jeg taler, stilles ikke min smerte, og lar jeg det være, hvad lindring får jeg da? 7Ja, nu har han trettet mig ut; du har ødelagt hele mitt hus. 8Og du grep mig fatt – det blev et vidne mot mig; min magerhet stod op imot mig, like i mitt åsyn vidnet den mot mig. 9Hans vrede sønderrev mig og forfulgte mig; han skar tenner imot mig; som min motstander hvesset han sine øine mot mig. 10De* spilet op sin munn mot mig, med hån slo de mine kinnben; alle slo de sig sammen mot mig. 11Gud gir mig i urettferdige folks vold og styrter mig i ugudelige menneskers hender. 12Jeg levde i ro; da sønderbrøt han mig, han grep mig i nakken og sønderknuste mig, han satte mig op til skive for sig. 13Hans skyttere kringsatte mig, han kløvde mine nyrer uten barmhjertighet; han øste ut min galle på jorden. 14Han rev i mig rift på rift; han stormet mot mig som en kjempe. 15Jeg har sydd sekk om min hud og stukket mitt horn i støvet*; 16mitt ansikt er rødt av gråt, og over mine øielokk ligger det dødsskygge. 17Og dog er det ingen urett i mine hender, og min bønn er ren. 18Å jord, dekk ikke mitt blod*, og måtte det ikke være noget sted hvor mitt skrik stanser! 19Selv nu har jeg mitt vidne i himmelen og i det høie en som kan stadfeste mine ord. 20Stadig spotter mine venner mig; mot Gud skuer gråtende mitt øie, 21at han må la mannen få rett i hans strid med Gud og menneskebarnet rett mot hans næste; 22for få år vil det gå før jeg vandrer den vei som jeg ikke vender tilbake.

Kapittel 17

1Min ånd* er brutt, mine dager utslukket; bare graver har jeg for mig. <* livskraft.> 2Sannelig, spott omgir mig på alle kanter, og mitt øie må dvele ved deres trettekjære ferd. 3Så sett nu et pant, gå i borgen for mig hos dig selv! Hvem skulde ellers gi mig håndslag*? 4Du har jo lukket deres hjerte for innsikt; derfor vil du ikke la dem vinne. 5Den som forråder venner, så de blir til bytte*, hans barns øine skal tæres bort. 6Jeg er satt til et ordsprog for folk; jeg er en mann som blir spyttet i ansiktet. 7Mitt øie er sløvt av gremmelse, og alle mine lemmer er som en skygge. 8Rettskafne forferdes over dette, og den skyldfrie harmes over den gudløse; 9men den rettferdige holder fast ved sin vei, og den som har rene hender, får enn mere kraft. 10Men I – kom bare igjen alle sammen! Jeg finner dog ikke nogen vismann blandt eder. 11Mine dager er faret forbi, mine planer sønderrevet – mitt hjertes eiendom! 12Natt gjør de til dag, lyset, sier de, er nærmere enn det mørke som ligger like for mig. 13Når jeg håper på dødsriket som mitt hus, reder i mørket mitt leie, 14roper til graven: Du er min far, til makken: Du er min mor og min søster, 15hvor er da mitt håp? Mitt håp – hvem øiner det? 16Til dødsrikets bommer farer de* ned, på samme tid som jeg går til hvile i støvet.

Kapittel 18

1Da tok Bildad fra Suah til orde og sa: 2Når vil I dog engang sette en grense for eders ord? Bli først forstandige, så kan vi tale sammen. 3Hvorfor er vi aktet som fe? Hvorfor er vi urene i eders øine? 4Å du som sønderriver dig selv din vrede! Mon jorden for din skyld skal lates øde, og en klippe rokkes fra sitt sted? 5Like fullt skal den ugudeliges lys utslukkes, og hans ilds lue skal ikke skinne. 6Lyset skal formørkes i hans telt og hans lampe utslukkes over ham. 7Hans kraftige skritt skal bli innsnevret, og hans eget råd styrte ham; 8for han kommer inn i et garn med sine føtter, og han vandrer på et nett. 9En snare griper om hans hæl, et rep tar fatt i ham. 10Skjult i jorden er det garn han fanges i, og fellen ligger på hans vei. 11Redsler forferder ham rundt om og jager ham hvor han setter sin fot. 12Av sult blir hans kraft fortært, og ulykke står ferdig ved hans side. 13Hans hud fortæres stykke for stykke, dødens førstefødte* fortærer hans lemmer. 14Han rives bort fra sitt telt, som han setter sin lit til, og du lar ham dra avsted til redslenes konge. 15Folk som ikke hører ham til, bor i hans telt; det strøes svovel over hans bosted. 16Nedentil tørkes hans røtter bort, og oventil visner hans grener. 17Hans minne er blitt borte i landet, og hans navn nevnes ikke mere ute på marken. 18Han støtes fra lys ut i mørke, han jages bort fra jorderike. 19Han har ikke barn og ikke efterkommere blandt sitt folk, og det finnes ingen i hans boliger som har sloppet unda. 20Over hans dag* forferdes de som bor i Vesten, og de som bor i Østen, gripes av redsel. 21Just således går det med den urettferdiges boliger, og således med hjemmet til den som ikke kjenner Gud.

Kapittel 19

1Da tok Job til orde og sa: 2Hvor lenge vil I bedrøve min sjel og knuse mig med ord? 3Det er nu tiende gang I håner mig og ikke skammer eder ved å krenke mig. 4Har jeg virkelig faret vill, da blir min villfarelse min egen sak. 5Vil I virkelig ophøie eder over mig og vise mig at min vanære har rammet mig med rette? 6Så vit da at Gud har gjort mig urett og satt sitt garn omkring mig! 7Se, jeg roper: Vold! – men jeg får intet svar; jeg skriker om hjelp, men det er ingen rett å få. 8Min vei har han stengt, så jeg ikke kommer frem, og over mine stier legger han mørke. 9Min ære har han avklædd mig og tatt bort kronen fra mitt hode. 10Han bryter mig ned på alle kanter, så jeg går til grunne, og han rykker op mitt håp som et tre. 11Han lar sin vrede brenne mot mig og akter mig som sin fiende. 12Hans hærflokker kommer alle sammen og rydder sig vei mot mig, og de leirer sig rundt om mitt telt. 13Mine brødre har han drevet langt bort fra mig, og mine kjenninger er blitt aldeles fremmede for mig. 14Mine nærmeste holder sig borte, og mine kjente har glemt mig. 15Mine husfolk og mine tjenestepiker akter mig for en fremmed; jeg er en utlending i deres øine. 16Kaller jeg på min tjener, så svarer han ikke; med egen munn må jeg bønnfalle ham. 17Min ånde er motbydelig for min hustru, og min vonde lukt for min mors sønner. 18Endog barn forakter mig; vil jeg reise mig, så taler de mot mig. 19Alle mine nærmeste venner avskyr mig, og de jeg elsket, har vendt sig mot mig. 20Mine ben trenger ut gjennem min hud og mitt kjøtt, og bare tannhinnen er ennu urørt på mig. 21Forbarm eder, forbarm eder over mig, I mine venner! For Guds hånd har rørt ved mig. 22Hvorfor forfølger I mig likesom Gud og blir ikke mette av mitt kjøtt? 23Men gid mine ord måtte bli opskrevet! Gid de måtte bli optegnet i en bok, 24ja, med jerngriffel og bly for evig bli hugget inn i sten! 25Men jeg – jeg vet min gjenløser lever, og som den siste skal han stå frem på støvet. 26Og efterat denne min hud er blitt ødelagt, skal jeg ut fra mitt kjød skue Gud, 27han som jeg skal skue, mig til gode, han som mine øine skal se og ikke nogen fremmed – mine nyrer tæres bort i mitt liv*. 28Når I sier: Hvor vi skal forfølge ham! – I har jo funnet skylden hos mig – 29så frykt for sverdet! For vrede er en synd som er hjemfalt til sverd. Dette sier jeg forat I skal tenke på at det kommer en dom.

Kapittel 20

1Da tok Sofar fra Na’ama til orde og sa: 2Derfor legger mine tanker mig svaret i munnen, og derfor stormer det i mig; 3hånende tilrettevisning må jeg høre, og min ånd gir mig svar ut fra min innsikt. 4Vet du da ikke at slik har det vært fra evighet, fra den tid mennesker blev satt på jorden, 5at de ugudeliges jubel er kort, og den gudløses glede bare varer et øieblikk? 6Stiger enn hans stolthet til himmelen, og når enn hans hode til skyen, 7så går han dog likesom sitt skarn til grunne for evig; de som så ham, spør: Hvor er han? 8Som en drøm flyr han bort, og ingen finner ham mere; han jages bort som et nattesyn. 9Det øie som så ham, ser ham ikke mere, og hans sted skuer ham ikke lenger. 10Hans barn må søke småfolks yndest, og hans hender må gi hans gods tilbake. 11Hans ben var fulle av ungdomskraft, men nu ligger den med ham i støvet. 12Smaker enn det onde søtt i hans munn, skjuler han det under sin tunge, 13sparer han på det og slipper det ikke, men holder det tilbake under sin gane, 14så blir dog hans mat omskapt i hans innvoller og blir til ormegift i hans liv. 15Han slukte gods, og han må spy det ut igjen; Gud driver det ut av hans buk. 16Ormegift må han innsuge; huggormens tunge dreper ham. 17Han skal ikke få se bekker, elver av honning og elver av melk. 18Han må gi tilbake det han har tjent, og får ikke nyte det; meget gods har han vunnet, men han får liten glede av det. 19For han knuste småfolk og lot dem ligge der; han rante hus til sig, men får ikke bygge dem om; 20han kjente aldri ro i sitt indre; han skal ikke slippe unda med sine skatter. 21Det var intet som undgikk hans grådighet; derfor varer ikke hans lykke. 22Midt i hans rikdom blir det trangt for ham; hver nødlidende vender sin hånd mot ham. 23For å fylle hans buk sender Gud sin brennende vrede mot ham og lar sin mat regne på ham. 24Flykter han for våben av jern, så gjennemborer en bue av kobber ham. 25Når han så drar pilen ut av sin rygg, og den lynende odd kommer frem av hans galle, da faller dødsredsler over ham. 26Alt mørke er opspart for hans vel gjemte skatter; en ild som intet menneske puster til, fortærer ham; den eter det som er igjen i hans telt. 27Himmelen åpenbarer hans misgjerning, og jorden reiser sig mot ham. 28Det han har samlet i sitt hus, føres bort, det skylles bort på Guds vredes dag. 29Dette er den lodd som et ugudelig menneske får av Gud, den arv som er tilkjent ham av den Allmektige.

Kapittel 21

1Da tok Job til orde og sa: 2Hør aktsomt på mitt ord og la dette være den trøst I yder mig! 3Tål mig, så jeg kan få tale, og når jeg har talt, kan du spotte. 4Mon min klage gjelder et menneske? Eller hvorfor skulde min ånd ikke bli utålmodig? 5Vend eder til mig og bli forferdet og legg hånd på munn! 6Kommer jeg det i hu, så forferdes jeg, og mitt kjød gripes av skjelving. 7Hvorfor blir de ugudelige i live, blir gamle og tiltar endog i velmakt? 8De ser sine barn trives omkring sig, og sine efterkommere har de for sine øine. 9Deres hus er sikre mot redsler, og Guds ris kommer ikke over dem. 10Hans okse parrer sig og spiller ikke, hans ku kalver og kaster ikke i utide. 11De slipper sine barn ut som småfeet, og deres smågutter hopper omkring. 12De synger til tromme og citar, og de gleder sig ved fløitens lyd. 13De lever sine dager i lykke, og i et øieblikk farer de ned til dødsriket. 14Og dog sa de til Gud: Vik fra oss! Vi har ikke lyst til å kjenne dine veier. 15Hvad er den Allmektige, at vi skulde tjene ham, og hvad gagn skulde vi ha av å vende oss til ham med bønn? 16Ja*, men deres lykke står ikke i deres egen hånd. – **De ugudeliges tanker er langt fra mine tanker. 17Hvor ofte utslukkes vel de ugudeliges lampe, og hvor ofte hender det at ulykke kommer over dem? Hvor ofte tildeler han dem vel smerter i sin vrede? 18Hvor ofte blir de vel som strå for vinden, som agner stormen fører bort? 19Men Gud* gjemmer hans straff til hans barn. – **Ja, men han burde straffe ham selv, så han fikk kjenne det. 20Med egne øine burde han få se sin undergang, og av den Allmektiges vrede burde han få drikke selv. 21For hvad bryr han sig om sitt hus efter sin død, når hans måneders tall er ute? 22Vil nogen lære Gud visdom, han som dømmer de høieste*? 23Den ene dør midt i sin velmakt, helt trygg og rolig; 24hans kar var fulle av melk, og margen i hans ben var saftfull. 25Den andre dør med sorg i hjertet og har aldri nytt nogen lykke. 26Begge ligger de i støvet, og makk dekker dem. 27Se, jeg kjenner eders tanker og de onde råd hvormed I gjør urett mot mig; 28for I sier: Hvor er tyrannens hus, og hvor er det telt de ugudelige bor i? 29Har I aldri spurt dem som har faret vidt omkring? Og I vil vel ikke forkaste deres vidnesbyrd, 30at den onde spares på ulykkens dag, på vredens dag føres han unda. 31Hvem foreholder ham hans ferd like i hans ansikt? og når han gjør noget, hvem gjengjelder ham det? 32Til graven bæres han med ære, og over gravhaugen holder de vakt. 33Søt er hans hvile i dalens muld, og alle mennesker vandrer i hans spor, og det er ikke tall på dem som har gått foran ham. 34Hvor kan I da trøste mig med så tom en trøst? Av eders svar blir det bare troløshet tilbake.

Kapittel 22

1Da tok Elifas fra Teman til orde og sa: 2Kan vel en mann være til gagn for Gud? Nei, bare sig selv gagner den forstandige. 3Er det til nogen nytte for den Allmektige at du er rettferdig, eller til nogen vinning at du vandrer ulastelig? 4Er det for din gudsfrykts skyld han refser dig eller går i rette med dig? 5Er ikke din ondskap stor og dine misgjerninger uten ende? 6Du tok jo pant av dine brødre uten grunn og drog klærne av de nakne. 7Du gav ikke den trette vann å drikke, og den sultne nektet du brød. 8Men den som gikk frem med vold, han fikk landet i eie, og den som var høit aktet, bodde i det. 9Enker har du latt fare tomhendt, og farløses armer blev knust. 10Derfor er det snarer rundt omkring dig, og en hastig redsel forferder dig. 11Eller ser du ikke mørket og den vannflom som dekker dig? 12Er ikke Gud høi som himmelen? Og se de øverste stjerner, hvor høit de står! 13Og du sier: Hvad vet Gud? Kan han vel dømme gjennem mørket? 14Skyene er et dekke for ham, så han ikke ser noget, og på himmelens hvelving vandrer han. 15Vil du følge den sti som syndens menn vandret på i de gamle dager, 16de som blev bortrykket før tiden, og under hvis føtter grunnen fløt bort som en strøm, 17de menn som sa til Gud: Vik fra oss, og som spurte hvad den Allmektige vel skulde kunne gjøre for dem, 18enda han hadde fylt deres hus med det som var godt? – Men de ugudeliges tanker er lang fra mine tanker. – 19De rettferdige så det* og gledet sig, og de uskyldige spottet dem: 20Sannelig, våre fiender er tilintetgjort, og ild har fortært deres overflod. 21Forlik dig nu med ham, så vil du få fred! Og så skal lykke times dig. 22Ta imot lærdom av hans munn og legg dig hans ord på hjerte! 23Vender du om til den Allmektige, da skal din lykke bli bygget op igjen; men du må få urett bort fra dine telt. 24Kast ditt gull i støvet og ditt Ofir-gull blandt bekkenes stener! 25Så skal den Allmektige være ditt gull, være som dynger av sølv for dig, 26for da skal du glede dig i den Allmektige og løfte ditt åsyn til Gud. 27Du skal bede til ham, og han skal høre dig, og du skal opfylle dine løfter, 28og setter du dig noget fore, da skal det lykkes for dig, og over dine veier skal det skinne lys; 29når de fører nedover, skal du si: Opover! Han skal frelse den som slår sitt øie ned; 30han skal redde endog den som ikke er uskyldig; ved dine henders renhet skal han bli reddet*.

Kapittel 23

1Da tok Job til orde og sa: 2Ennu idag gjelder min klage for å være gjenstridighet; min hånd hviler dog tungt på mitt sukk*. 3Bare jeg visste å finne ham og kunde komme frem til hans trone! 4Jeg skulde legge min sak frem for hans åsyn og fylle min munn med beviser. 5Jeg skulde få vite de ord han vilde svare mig, og merke mig hvad han vilde si til mig. 6Skulde han da med full kraft stride mot mig? Mon ikke just han skulde akte på mine ord? 7Da skulde en rettskaffen mann gå i rette med ham, og jeg skulde slippe fra min dommer for all tid. 8Men går jeg mot øst, så er han ikke der; går jeg mot vest, så blir jeg ikke var ham; 9er han virksom i nord, så ser jeg ham ikke; går han mot syd, så øiner jeg ham ikke. 10For han kjenner den vei jeg holder mig til; prøvde han mig, så skulde jeg gå frem av prøven som gullet. 11Min fot holdt sig i hans spor; jeg fulgte hans vei og bøide ikke av. 12Fra hans lebers bud vek jeg ikke; fremfor min egen lov* aktet jeg på hans munns ord. 13Men han er den eneste, og hvem hindrer ham? Hvad hans sjel lyster, det gjør han. 14For han fullbyrder det han har fastsatt for mig, og av sådant er det meget hos ham. 15Derfor reddes jeg for ham; tenker jeg på det*, så bever jeg for ham. 16Og Gud har knekket mitt mot, og den Allmektige har forferdet mig, 17fordi jeg ikke blev rykket bort før mørket kom, og fordi han ikke skjulte ulykkens natt for mig.

Kapittel 24

1Hvorfor lar den Allmektige aldri sine straffetider komme? Og hvorfor får de som kjenner ham, ikke se hans dager? 2Folk flytter grenseskjell; de raner fe og fører det på beite. 3Farløses asen driver de bort; enkens okse tar de i pant. 4Fattigfolk trenger de ut av veien; alle de saktmodige i landet må skjule sig. 5Ja, som villesler i ørkenen går de ut til sin gjerning og leter efter føde; ødemarken gir dem brød til barna. 6På marken høster de den ugudeliges fôr, og i hans vingård holder de efterhøst. 7Nakne overnatter de uten klær og uten dekke i kulden. 8Av skyllregnet på fjellet blir de våte, og fordi de ikke har noget annet ly, trykker de sig inn til berget. 9Den farløse rives bort fra mors bryst, og armingens klær blir tatt som pant. 10Nakne går de, uten klær, og sultne bærer de kornbånd. 11Mellem de ugudeliges murer perser de olje; de treder vinpersene og tørster. 12Fra byen lyder døendes stønn, og de hårdt sårede skriker om hjelp; men Gud enser ikke slik urett. 13Andre er fiender av lyset; de kjenner ikke dets veier og holder sig ikke på dets stier. 14Før dag står morderen op, slår ihjel den som er arm og fattig, og om natten er han som tyven. 15Horkarlens øie speider efter skumringen; han sier: Intet øie ser mig, og han dekker sitt ansikt til. 16I mørket bryter de inn i husene, om dagen lukker de sig inne; lyset vil de ikke vite av. 17For nattens mørke er morgen for dem alle; de er velkjente med nattemørkets redsler. 18Hastig* rives de med av strømmen; forbannet blir deres arvedel i landet; de ferdes ikke mere på veien til vingårdene. 19Tørke og hete sluker snevann, dødsriket dem som synder. 20Hans mors liv glemmer ham, makken fortærer ham med lyst, ingen minnes ham mere, og ondskapen blir som et splintret tre. 21Slik går det med den som har plyndret den ufruktbare, som ikke fødte, og aldri har gjort godt mot enker. 22Men* Gud opholder voldsmennene lenge med sin kraft; de reiser sig igjen, skjønt de mistvilte om livet. 23Han lar dem leve i trygghet og støtter dem; hans øine våker over deres veier. 24De stiger høit; en liten stund, så er de ikke mere; de segner og dør som alle andre, og som aks-toppen skjæres de av. 25Og er det nu ikke så, hvem gjør mig da til løgner og mitt ord til intet?

Kapittel 25

1Da tok Bildad fra Suah til orde og sa: 2Hos ham er herskermakt og redsel; han skaper fred i sine høie himler. 3Er det tall på hans skarer? Og hvem overstråles ikke av hans lys? 4Hvorledes skulde da et menneske være rettferdig for Gud eller en som er født av en kvinne, være ren? 5Selv månen skinner ikke klart, og stjernene er ikke rene i hans øine, 6hvor meget mindre da mennesket, den makk, menneskebarnet, det kryp som det er.

Kapittel 26

1Da tok Job til orde og sa: 2Hvor du har hjulpet den avmektige, støttet den kraftløse arm! 3Hvor du har gitt den uvise råd, og hvilket overmål av visdom du har lagt for dagen! 4Hvem har du fremført dine ord for, og hvis ånd har talt gjennem dig? 5Dødsrikets skygger skjelver, vannenes dyp og de som bor i dem. 6Dødsriket ligger åpent for ham og avgrunnen uten dekke. 7Han breder Norden ut over det øde rum, han henger jorden på intet. 8Han binder vannene sammen i sine skyer, og skyene brister ikke under dem. 9Han lukker for sin trone, breder sine skyer over den. 10En grense har han dradd i en ring over vannene, der hvor lyset grenser til mørket. 11Himmelens støtter skjelver, og de forferdes for hans trusel. 12Ved sin kraft oprører han havet, og ved sin forstand knuser han Rahab. 13Ved hans ånde blir himmelen klar; hans hånd gjennemborer den lettfarende drage. 14Se, dette er bare utkantene av hans verk; hvor svak er lyden av det ord vi hører! Men hans veldes torden – hvem forstår den?

Kapittel 27

1Og Job blev ved å fremføre sin visdomstale og sa: 2Så sant Gud lever, som har tatt min rett fra mig, den Allmektige, som har voldt mig bitter sorg 3– for ennu er hele mitt livspust i mig og den Allmektiges ånde i min nese – : 4Mine leber taler ikke urett, og min tunge taler ikke svik. 5Det være langt fra mig å gi eder rett! Inntil jeg opgir ånden, lar jeg ikke min brødefrihet tas fra mig. 6Jeg holder fast på min rettferdighet og slipper den ikke; mitt hjerte laster mig ikke for nogen av mine dager. 7La min fiende stå der som en ugudelig, og min motstander som en urettferdig! 8For hvad håp har den gudløse, når Gud avskjærer hans liv, når han tar hans sjel fra ham? 9Hører vel Gud hans skrik når trengsel kommer over ham? 10Eller kan han glede sig i den Allmektige, kan han påkalle Gud til enhver tid? 11Jeg vil lære eder om Guds hånd; jeg vil ikke dølge hvad den Allmektige har i sinne. 12I har jo alle selv sett det; hvorfor fører I da så tom en tale? 13Dette er det ugudelige menneskes lodd hos Gud og den arv som voldsmennene får av den Allmektige: 14Får han mange barn, så er de hjemfalt til sverdet; hans ætlinger får ikke brød å mette sig med. 15De av dem som slipper unda, legges i graven ved pest, og enkene holder ikke sørgefest over dem. 16Når han dynger op sølv som støv og samler sig klær som lere, 17så blir det de rettferdige som klær sig med det han har samlet, og sølvet skal de skyldfrie dele. 18Som møllet har han bygget sitt hus og som den hytte en markvokter lager sig. 19Rik legger han sig, og intet er tatt bort; han slår sine øine op, og det* er der ikke. 20Som en vannflom innhenter redsler ham, om natten fører en storm ham bort. 21Østenvinden løfter ham op, så han farer avsted, og den blåser ham bort fra hans sted. 22Gud skyter sine piler mot ham og sparer ham ikke; for hans hånd flyr han i hast. 23Folk klapper i hendene og håner ham og piper ham bort fra hans sted.

Kapittel 28

1Sølvet har jo sin grube, og gullet, som renses, sitt finnested; 2jern hentes frem av jorden, og sten smeltes til kobber. 3De gjør ende på mørket, og inn i de innerste kroker gransker de stener som ligger i det sorte mørke; 4de bryter en sjakt langt borte fra menneskers bolig; der ferdes de glemt, dypt under menneskers føtter; der henger de og svever langt borte fra mennesker. 5Av jorden kommer det brød; men inne i den blir alt veltet om som av ild. 6Safiren har sin bolig i dens stener, og gullklumper finnes der. 7Ingen rovfugl kjenner stien dit ned, og intet falkeøie har sett den; 8stolte rovdyr har ikke trådt på den, ingen løve har skredet frem over den. 9På den hårde sten legger de sin hånd, de velter hele fjell om fra grunnen av. 10I berget sprenger de ganger, og allehånde kostelige ting får de se. 11De demmer for dryppet av vannårene og fører skjulte ting frem i lyset. 12Men visdommen hvor skal den finnes? Og hvor har forstanden sin bolig? 13Intet menneske kjenner dens verd, og den finnes ikke i de levendes land. 14Dypet sier: I mig er den ikke, og havet sier: Den er ikke hos mig. 15Den kan ikke kjøpes for kostelig gull, og dens pris ikke opveies med sølv. 16Den opveies ikke med Ofirs gull, med den dyre onyks og safir. 17Gull og glass kommer ikke op imot den, og en kan ikke bytte den til sig for kar av fint gull. 18Koraller og krystall kan ikke engang nevnes, og det å eie visdom er bedre enn perler. 19Etiopias topas kommer ikke op imot den; den kan ikke opveies med det reneste gull. 20Hvor kommer da visdommen fra? Og hvor har forstanden sin bolig? 21Den er dulgt for alle levendes øine, den er skjult for himmelens fugler; 22avgrunnen og døden sier: Bare et frasagn om den er kommet oss for øre. 23Gud kjenner veien til den, og han vet hvor den har sin bolig. 24For hans øie når til jordens ender; allting under himmelen ser han. 25Da han fastsatte vindens vekt og gav vannet dets mål, 26da han satte en lov for regnet og en vei for lynstrålen, 27da så han visdommen og åpenbarte den, da lot han den stå frem og utforsket den. 28Og han sa til mennesket: Se, å frykte Herren, det er visdom, og å fly det onde er forstand.

Kapittel 29

1Og Job blev ved å fremføre sin visdomstale og sa: 2Å, om jeg hadde det som i fordums måneder, som i de dager da Gud vernet om mig, 3da hans lampe skinte over mitt hode, da jeg ved hans lys vandret gjennem mørket, 4slik som jeg hadde det i min modne manndoms dager, da Guds vennskap hvilte over mitt telt, 5da den Allmektige ennu var med mig, og jeg hadde mine barn omkring mig, 6da mine føtter badet sig i melk, og berget ved mitt hus lot bekker av olje strømme frem! 7Når jeg gikk op til porten i byen og inntok mitt sete på torvet, 8da drog de unge sig unda ved synet av mig, og de gråhårede reiste sig og blev stående; 9høvdinger lot være å tale og la hånden på sin munn; 10de fornemme tidde stille, og deres tunge blev hengende ved ganen. 11Enhver som hørte om mig, priste mig lykkelig, og hver den som så mig, gav mig lovord. 12For jeg berget armingen som ropte om hjelp, og den farløse som ingen hjelper hadde. 13Den som var sin undergang nær, velsignet mig, og enkens hjerte fikk jeg til å juble. 14Jeg klædde mig i rettferdighet, og den opslo sin bolig i mig; rettsinn bar jeg som kappe og hue. 15Øine var jeg for den blinde, og føtter var jeg for den halte. 16En far var jeg for de fattige, og ukjente folks sak gransket jeg. 17Jeg knuste den urettferdiges kjever og rev byttet bort fra hans tenner. 18Jeg tenkte da: I mitt rede skal jeg få dø, og mine dager skal bli tallrike som sand. 19Min rot skal ligge åpen for vann, og nattens dugg skal falle på mine grener. 20Min ære blir alltid ny, og min bue forynges i min hånd. 21Mig hørte de på, de ventet og lyttet i taushet til mitt råd. 22Når jeg hadde talt, tok de ikke til orde igjen, og min tale dryppet ned over dem. 23De ventet på min tale som på regn, de åpnet sin munn som for vårregn. 24Når de var motløse, smilte jeg til dem, og mitt åsyns lys kunde de ikke formørke. 25Fikk jeg lyst til å gå til dem, da satt jeg der som høvding og tronte som en konge i sin krigerskare, lik en som trøster de sørgende.

Kapittel 30

1Men nu ler de av mig, de som er yngre av år enn jeg, hvis fedre jeg aktet så ringe at jeg ikke vilde sette dem blandt mine fehunder. 2Hvad hjelp kunde jeg også ha av dem, de som har mistet all manndomskraft? 3De er uttæret av nød og sult; de gnager på den tørre mo, som allerede igår var ørk og øde; 4de plukker melde innunder buskene, og gyvelbuskens røtter er deres brød. 5Fra menneskenes samfund jages de ut; folk roper efter dem som efter tyver. 6I fryktelige kløfter må de bo, i huler i jord og berg. 7Mellem buskene skriker de, i neslekratt samler de sig, 8barn av dårer og æreløse folk, pisket ut av landet. 9Og nu er jeg blitt til en spottesang og et ordsprog for dem. 10De avskyr mig, holder sig langt borte fra mig, og mitt ansikt sparer de ikke for spytt; 11for de har løst sine tøiler og ydmyket mig, og bislet har de kastet av for mine øine. 12Ved min høire side reiser deres yngel sig; mine føtter støter de bort og legger sine ulykkesveier mot mig. 13De bryter op min sti, de gjør hvad de kan for å ødelegge mig, de som selv ingen hjelper har. 14Som gjennem en vid revne kommer de; gjennem nedstyrtende murer velter de sig frem. 15Redsler har vendt sig mot mig, som stormen forfølger de min ære, og som en sky er min velferd faret bort. 16Og nu utøser min sjel sig i mig; trengsels dager holder mig fast. 17Natten gjennemborer mine ben, så de faller av, og min verk og pine hviler ikke. 18Ved Guds store kraft er det blitt slik med mig at min klædning ikke er til å kjenne igjen; den henger tett omkring mig som kraven på min underkjortel. 19Han har kastet mig ut i skarnet, så jeg er blitt lik støv og aske. 20Jeg skriker til dig, men du svarer mig ikke; jeg står der, og du bare ser på mig. 21Du er blitt grusom mot mig, med din sterke hånd forfølger du mig. 22Du løfter mig op i stormen, du lar mig fare avsted, og du lar mig forgå i dens brak; 23for jeg vet at du fører mig til døden, til den bolig hvor alt levende samles. 24Dog, rekker ikke mennesket ut sin hånd når alt synker i grus? Skriker han ikke om hjelp når han er kommet i ulykke? 25Gråt jeg ikke selv over den som hadde hårde dager? Sørget ikke min sjel over den fattige? 26For jeg ventet godt, men det kom ondt; jeg håpet på lys, men det kom mørke. 27Mine innvoller koker og er ikke stille; trengsels dager er kommet over mig. 28Sort går jeg omkring, men ikke av solens hete; midt iblandt folk reiser jeg mig og roper om hjelp. 29Jeg er blitt en bror av sjakaler og en stallbror av strutser. 30Min hud er sort og faller av mig, og mine ben er brent av hete. 31Og min citar er blitt til sorg, og min fløite til gråt og klage.

Kapittel 31

1En pakt hadde jeg gjort med mine øine, at jeg ikke skulde se på en jomfru. 2Hvad lodd vilde jeg ellers få av Gud i himmelen, eller hvad arv av den Allmektige i det høie? 3Rammer ikke fordervelse den urettferdige, og ulykke dem som gjør det onde? 4Ser ikke han mine veier, og teller han ikke alle mine skritt? 5Dersom jeg har faret frem med falskhet, og min fot har hastet til svik 6– la Gud veie mig på rettferds vektskål, og han skal se at jeg er uten skyld – 7dersom mine skritt har bøid av fra veien, og mitt hjerte har fulgt mine øine, og dersom der er nogen flekk på mine hender, 8gid da en annen må ete det jeg har sådd, og gid det jeg har plantet, må rykkes op med rot! 9Dersom mitt hjerte har latt sig dåre for en kvinnes skyld, og jeg har luret ved min næstes dør, 10gid da min hustru må male korn* for en annen, og andre menn bøie sig over henne! 11For slikt er en skjenselsdåd, det er en misgjerning, hjemfalt til dom; 12det er en ild som fortærer like til avgrunnen; alt mitt gods skulde den gjøre ende på. 13Har jeg krenket min træls og min trælkvinnes rett, når de hadde nogen trette med mig? 14Hvad skulde jeg da gjøre om Gud stod op, og hvad skulde jeg svare ham om han gransket saken? 15Har ikke han som skapte mig i mors liv, skapt også dem, og har ikke en og den samme dannet oss i mors liv? 16Har jeg nektet fattigfolk det de ønsket, og latt enkens øine tæres bort? 17Har jeg ett mitt brød alene, så den farløse ikke fikk ete av det? 18Nei, fra min ungdom av vokste han op hos mig som hos en far, og fra min mors liv av førte jeg henne* ved hånden. 19Har jeg kunnet se en ulykkelig uten klær eller en fattig uten et plagg å ha på sig? 20Måtte ikke hans lender velsigne mig, fordi han fikk varme sig med ull av mine får? 21Har jeg løftet min hånd mot den farløse, fordi jeg var viss på å få medhold i retten? 22Gid da min skulder må falle fra sitt ledd, og min arm bli brutt løs fra sin skål! 23For Guds straff fylte mig med redsel, og mot hans velde maktet jeg intet. 24Har jeg satt mitt håp til gullet og sagt til gullklumpen: Du er min tillit? 25Har jeg gledet mig fordi min rikdom blev stor, og fordi min hånd vant mig meget gods? 26Når jeg så sollyset, hvorledes det strålte, og månen, hvor herlig den skred frem, 27blev da mitt hjerte dåret i lønndom, så jeg sendte dem håndkyss*? 28Nei, også det vilde være en misgjerning, hjemfalt til dom; for da hadde jeg fornektet Gud i det høie. 29Har jeg gledet mig ved min fiendes uferd og jublet når ulykken rammet ham? 30Nei, jeg tillot ikke min munn å synde ved å forbanne ham og ønske ham døden. 31Må ikke mine husfolk vidne at enhver fikk mette sig ved mitt bord? 32Aldri måtte en fremmed ligge utenfor mitt hus om natten; jeg åpnet mine dører for den veifarende. 33Har jeg, som mennesker pleier, skjult mine synder og dulgt min misgjerning i min barm, 34fordi jeg fryktet den store mengde og var redd for de fornemme slekters forakt, så jeg tidde stille og ikke gikk ut av min dør? 35Å, om jeg hadde nogen som vilde høre på mig! Se, her er min underskrift*, la den Allmektige svare mig! Å, om jeg hadde det skrift min motpart har satt op! 36Sannelig, jeg skulde ta det på min skulder, jeg skulde feste det til mitt hode som en krone; 37jeg skulde gjøre ham regnskap for alle mine skritt, som en fyrste skulde jeg møte ham. 38Dersom min aker skriker over mig, og alle dens furer gråter, 39dersom jeg har fortæret dens grøde uten betaling og utslukket dens eiers liv, 40gid det da må vokse torner på min aker istedenfor hvete og ugress istedenfor bygg! Her ender Jobs ord.

Kapittel 32

1De tre menn svarte ikke Job mere, fordi han var rettferdig i sine egne øine. 2Da optendtes Elihus vrede – han stammet fra Bus* og var sønn av Barak’el, av Rams ætt. Mot Job optendtes hans vrede, fordi han holdt sig selv for å være rettferdig for Gud, 3og mot hans tre venner optendtes hans vrede, fordi de ikke fant noget svar og allikevel dømte Job skyldig. 4Elihu hadde ventet med å tale til Job, fordi de andre var eldre av år enn han. 5Da nu Elihu så at det ikke var noget svar i de tre menns munn, da optendtes hans vrede. 6Så tok da Elihu, sønn av Barak’el, busitten, til orde og sa: Jeg er ung av år, og I er gråhårede; derfor holdt jeg mig tilbake og torde ikke uttale for eder hvad jeg vet. 7Jeg tenkte: La alderen tale og de mange år forkynne visdom! 8Dog, det er menneskets ånd og den Allmektiges åndepust som gjør forstandig. 9De gamle er ikke alltid vise, ikke alltid forstår oldinger hvad rett er. 10Derfor sier jeg: Hør nu på mig! Også jeg vil uttale hvad jeg vet. 11Jeg ventet på eders ord, jeg lyttet efter forstandig tale fra eder, mens I grundet på hvad I skulde si. 12Jeg gav akt på eder; men det var ingen av eder som gjendrev Job, ingen som svarte på hans ord. 13Si ikke: Vi har funnet visdom hos ham; bare Gud kan få bukt med ham, ikke noget menneske! 14Han har jo ikke rettet sin tale mot mig, og med eders ord vil jeg ikke svare ham. 15De er forferdet og svarer ikke mere; ordene er blitt borte for dem. 16Skal jeg vente, fordi de ikke taler, fordi de står der og ikke svarer mere? 17Også jeg vil nu svare for min del; også jeg vil uttale hvad jeg vet. 18For jeg er full av ord; ånden i mitt indre driver mig. 19Mitt indre er som innestengt vin; som nyfylte skinnsekker vil det revne. 20Jeg vil tale, så jeg kan få luft; jeg vil åpne mine leber og svare. 21Jeg vil ikke ta parti for nogen, og jeg vil ikke smigre for noget menneske; 22for jeg forstår ikke å smigre; ellers kunde min skaper lett rykke mig bort.

Kapittel 33

1Men hør nu, Job, på min tale og lytt til alle mine ord! 2Se, jeg har åpnet mine leber, allerede taler min tunge i min munn. 3Ærlige og opriktige er mine ord, og hvad jeg vet, skal mine leber uttale likefrem. 4Guds Ånd har skapt mig, og den Allmektiges ånde holder mig live. 5Hvis du kan, så svar mig! Rust dig mot mig, tred frem! 6Se, jeg er din like for Gud, også jeg er dannet av ler. 7Redsel for mig skal ikke overvelde dig, og min myndighet ikke tynge dig. 8Sannelig, du har sagt i mitt nærvær, så lød dine ord som jeg hørte: 9Ren er jeg, uten brøde, plettfri er jeg og fri for misgjerning; 10men Gud søker grunn til fiendskap mot mig, han akter mig for sin uvenn; 11han setter mine føtter i stokken og vokter på alle mine veier. 12Nei, i dette har du ikke rett, svarer jeg dig; Gud er jo større enn et menneske. 13Hvorfor går du i rette med ham? Han svarer jo ikke et eneste ord. 14Men én gang taler Gud, ja to ganger hvis mennesket ikke akter på det. 15I drøm, i nattlig syn, når dyp søvn faller på menneskene, når de slumrer på sitt leie, 16da åpner han deres ører og trykker sitt segl på advarselen til dem, 17for å få mennesket til å la sin gjerning fare og for å utrydde overmotet hos mannen, 18for å berge hans sjel fra graven og hans liv fra å rammes av det drepende spyd. 19Mennesket tuktes også med smerter på sitt leie, og en stadig uro går gjennem marg og ben. 20Han vemmes ved brød og hans sjel ved lekker mat. 21Hans kjøtt tæres bort, så en ikke ser det mere, og hans ben, som en før ikke så, ligger bare; 22hans sjel kommer nær til graven og hans liv til dødens engler. 23Er det da hos ham en engel, en tolk, en av tusen, som forkynner mennesket dets rette vei, 24da ynkes Gud over ham og sier: Fri ham fra å fare ned i graven! Jeg har fått løsepenger. 25Hans kropp blir da frodigere enn i ungdommen, han blir atter som i sin ungdoms dager. 26Han beder til Gud, og han er ham nådig; han ser Guds åsyn med jubel, og han gir mennesket dets rettferdighet tilbake. 27Han synger for menneskene og sier: Jeg hadde syndet og gjort det rette kroket, men han gjengjeldte mig det ikke; 28han har fridd min sjel fra å fare ned i graven, og mitt liv ser lyset med lyst. 29Se, alt dette gjør Gud to ganger, ja tre, mot en mann 30for å frelse hans sjel fra graven, så han omstråles av de levendes lys. 31Gi akt, Job, hør på mig! Ti, så jeg får tale. 32Har du ord, så svar mig, tal! Jeg vil gjerne gi dig rett. 33Hvis ikke, så hør du på mig! Ti, så jeg får lære dig visdom.

Kapittel 34

1Og Elihu tok atter til orde og sa: 2Hør mine ord, I vise, og lån mig øre, I forstandige! 3Øret prøver jo ord, likesom ganen smaker mat. 4La oss velge det som er rett; la oss sammen søke å finne ut hvad der er godt! 5Job har jo sagt: Jeg er rettferdig, og Gud har tatt min rett fra mig; 6tross min rett skal jeg være en løgner; en drepende pil har rammet mig, enda der ingen brøde er hos mig. 7Hvem er en mann som Job, han som drikker bespottelse som vann* 8og gir sig i lag med dem som gjør ondt, og søker omgang med ugudelige menn? 9For han har sagt: En mann har intet gagn av at han holder vennskap med Gud. 10Derfor, I forstandige, hør på mig! Det være langt fra Gud å gjøre noget syndig og fra den Allmektige å være urettferdig! 11Han lønner mennesket efter dets gjerninger og gjengjelder mannen efter hans ferd. 12Ja sannelig, Gud gjør ikke noget syndig, og den Allmektige forvender ikke retten. 13Hvem har overgitt jorden til hans varetekt, og hvem har overlatt hele jorderike til ham? 14Dersom han bare vilde tenke på sig selv og dra sin Ånd og sin ånde til sig igjen, 15da skulde alt kjød opgi ånden på én gang, og mennesket bli til støv igjen. 16Men gi nu akt og hør på dette, lytt nøye til mine ord! 17Kan vel en som hater retten, være hersker? Eller tør du fordømme den Rettferdige, den Mektige? 18Sier vel nogen til en konge: Din niding, eller til en fyrste: Du ugudelige? 19Gud tar jo ikke parti for fyrster og akter ikke en rik høiere enn en fattig? De er jo alle hans henders verk. 20I et øieblikk dør de, midt om natten; folket raver og forgår, og den mektige rykkes bort, ikke ved menneskehånd. 21For hans øine vokter på hver manns veier, og han ser alle hans skritt; 22det finnes intet mørke og ingen dødsskygge hvor de som gjør ondt kan skjule sig; 23Gud har ikke nødig å gi lenge akt på en mann før han må møte for Guds dom. 24Han knuser de mektige uten å granske deres sak og setter så andre i deres sted. 25Ja, han kjenner deres gjerninger, og han slår dem ned om natten så de går til grunne. 26Han tukter dem som ugjerningsmenn, på et sted hvor alle kan se det; 27for derfor vek de bort fra ham og aktet ikke på nogen av hans veier, 28forat de skulde la de fattiges skrik komme for ham, forat han skulde høre de undertryktes rop. 29Lar han være å skride inn, hvem tør da fordømme ham? Skjuler han sitt åsyn, hvem får da se ham? Både med et folk og med et enkelt menneske gjør han jo således, 30forat et gudløst menneske ikke skal herske, forat det ikke skal være snarer for folket. 31For har vel et slikt menneske nogensinne sagt til Gud: Jeg har vært overmodig, jeg vil herefter ikke gjøre det som ondt er; 32det jeg ikke ser, det må du lære mig; har jeg gjort urett, så vil jeg ikke gjøre det mere? 33Skulde han vel gjengjelde efter ditt tykke? Du har jo klandret ham*. Så må du velge og ikke jeg, og hvad du vet, får du si. 34Forstandige menn vil si til mig, ja hver vismann som hører på mig: 35Job taler uten skjønnsomhet, og hans ord er ikke forstandige. 36Gid Job måtte bli prøvd uavlatelig, fordi han har svart på onde menneskers vis! 37For til sin synd legger han brøde; her iblandt oss klapper han i hendene* og bruker mange ord om Gud.

Kapittel 35

1Og Elihu tok atter til orde og sa: 2Holder du det for rett, du som har sagt: Jeg er rettferdigere enn Gud, 3at du sier: Hvad nytter det mig, hvad gagn har jeg av at jeg ikke synder? 4Jeg vil gi dig svar, og dine venner med dig. 5Vend ditt øie mot himmelen og se, gi akt på skyene høit over dig! 6Om du synder, hvad gjør du ham med det? Og er dine overtredelser mange, hvad skade volder du ham? 7Er du rettferdig, hvad kan du gi ham, hvad mottar han av din hånd? 8Bare for et menneske, din likemann, kan din ugudelighet ha noget å si, og bare for et menneskebarn din rettferdighet. 9Over de mange undertrykkelser klager de; de skriker om hjelp mot de mektiges arm. 10Men ingen sier: Hvor er Gud, min skaper, han som lar lovsanger lyde om natten*, 11han som gir oss forstand fremfor jordens dyr og gjør oss vise fremfor himmelens fugler? 12Da roper de, uten at han svarer, om hjelp mot de ondes overmot. 13Ja visselig, Gud hører ikke på tomme ord, den Allmektige akter ikke på slikt. 14Også når du sier at du ikke ser ham, så ser han nok din sak, og du må bie på ham. 15Men nu, fordi du ikke gjør det, hjemsøker han dig i sin vrede, og han akter ikke stort på overmodige ord. 16Og Job oplater sin munn med tom tale; han bruker mange ord i sin uforstand.

Kapittel 36

1Og Elihu blev ved og sa: 2Vent litt på mig, så jeg kan få sagt dig min mening! For ennu er der noget å si til forsvar for Gud. 3Jeg vil hente min kunnskap langt borte fra, og jeg vil vise at min skaper har rett. 4For sannelig, mine ord er ikke falske; en mann med fullkommen kunnskap har du for dig. 5Se, Gud er sterk, men han akter ikke nogen ringe; han er sterk i forstandens kraft. 6Han lar ikke en ugudelig leve, og de undertrykte hjelper han til deres rett. 7Han tar ikke sine øine fra de rettferdige, og hos konger på tronen lar han dem sitte all deres tid høit hedret. 8Og om de blir bundet med lenker og fanget i ulykkens snarer, 9så vil han dermed foreholde dem deres gjerninger, deres synder, at de viste sig gjenstridige, 10og åpne deres øre for advarselen og formane dem til å vende om fra det onde. 11Om de da hører og tjener ham, så får de leve sine dager i lykke og sine år i herlighet og glede. 12Hører de ikke, da skal de gjennembores av spydet og omkomme i sin uforstand. 13Men mennesker med gudløst sinn huser vrede; de roper ikke til Gud når han legger dem i bånd*. 14De dør i ungdommen, og deres liv ender som tempel-bolernes*. 15Han frelser de ulykkelige ved deres ulykke og åpner deres øre ved trengselen. 16Også dig lokker han ut av trengselens svelg til en åpen plass hvor det ikke er trangt; og ditt bord skal være fullt av fete retter. 17Men er du full av den ugudeliges brøde, så skal brøde og dom følges at. 18La bare ikke vrede lokke dig til spott, og la ikke den store bot* lokke dig på avvei! 19Kan vel ditt skrik fri dig ut av trengsel, og kan vel alt ditt strev og slit utrette det? 20Stund ikke efter natten, den natt da hele folkeslag blåses bort fra sitt sted! 21Vokt dig, vend dig ikke til synd! For det har du mere lyst til enn til å lide. 22Se, Gud er ophøiet i sin kraft; hvem er en læremester som han? 23Hvem har foreskrevet ham hans vei, og hvem kan si: Du gjorde urett? 24Kom i hu at du ophøier hans gjerning, den som menneskene har sunget om! 25All verden ser på den med lyst; menneskene skuer den langt borte fra. 26Se, Gud er stor, og vi forstår ham ikke; hans års tall er uutgrundelig; 27han drar vanndråper op til sig, og av tåken siler regnet ned; 28fra skyene strømmer det og drypper ned over mange mennesker. 29Kan også nogen forstå hvorledes skyene breder sig ut, hvorledes det braker fra hans telt*? 30Se, han breder ut sitt lys omkring sig og dekker det med havets røtter.* 31For således straffer han folkeslag, men gir også føde i overflod. 32Han dekker sine hender med lys og byder det å fare ut mot fienden. 33Hans tordenbrak bærer bud om ham; endog feet varsler når han rykker frem.

Kapittel 37

1Ja, over dette forferdes mitt hjerte og hopper i mitt bryst. 2Hør, hør braket av hans røst og det drønn som går ut av hans munn! 3Under hele himmelen lar han det fare, og han sender sitt lys til jordens ytterste ender. 4Efterpå brøler røsten, han tordner med sin veldige røst; han holder ikke lynene tilbake når hans røst lar sig høre. 5Gud tordner underfullt med sin røst; han gjør storverk, og vi forstår dem ikke. 6Han sier til sneen: Fall til jorden! – og likeså til skyllregnet, sitt sterke skyllregn. 7Hvert menneskes hånd forsegler han*, forat alle mennesker som han har skapt, må komme til å kjenne ham. 8Da går de ville dyr inn i sine huler, og de holder sig i sine hi. 9Fra Sydens innerste kammer kommer storm, og med nordenvinden kommer kulde. 10Av Guds ånde kommer is, og brede vann bindes. 11Med væte fyller han skyen, og han spreder sine lynskyer, 12og de svinger hit og dit, efter som han leder dem, forat de skal utføre alt det han byder dem, over den vide jord; 13enten til tukt, når det er til gagn for hans jord, eller til velsignelse lar han dem komme. 14Vend ditt øre til dette, Job! Stå stille og gi akt på Guds under! 15Forstår du hvorledes Gud styrer dem og lar sine skyers lyn blinke frem? 16Forstår du hvorledes skyene svever om i luften, forstår du den Allvitendes under, 17du hvis klær blir varme når jorden ligger og dormer i sønnenvind? 18Kan du med ham spenne ut himmelen, så fast som et speil av støpt metall? 19Lær oss hvad vi skal si til ham! Vi kan ikke fremføre noget for bare mørke. 20Skal det fortelles ham at jeg vil tale med ham? Har nogen sagt at han ønsker sin egen undergang? 21Og nu, menneskene ser ikke lyset, enda det skinner klart på himmelen, og en vind er faret frem og har renset den. 22Fra Norden kommer gull; om Gud er der en forferdende herlighet. 23Den Allmektige finner vi ikke, han som er så stor i makt; men retten og den strenge rettferdighet krenker han ikke. 24Derfor frykter menneskene ham; men han enser ikke nogen selvklok mann.

Kapittel 38

1Og Herren svarte Job ut av et stormvær og sa: 2Hvem er han som formørker mitt råd med ord uten forstand? 3Nuvel, omgjord dine lender som en mann! Så vil jeg spørre dig, og du skal lære mig. 4Hvor var du da jeg grunnfestet jorden? Si frem hvis du vet det! 5Hvem fastsatte vel dens mål? Vet du det? Eller hvem spente målesnor ut over den? 6Hvor blev dens støtter rammet ned, eller hvem la dens hjørnesten, 7mens alle morgenstjerner jublet, og alle Guds sønner ropte av fryd? 8Og hvem lukket for havet med dører, da det brøt frem og gikk ut av mors liv, 9da jeg gjorde skyer til dets klædebon og skodde til dets svøp 10og merket av en grense for det og satte bom og dører 11og sa: Hit skal du komme og ikke lenger, her skal dine stolte bølger legge sig? 12Har du i dine dager befalt morgenen å bryte frem, har du vist morgenrøden dens sted, 13forat den skulde gripe fatt i jordens ender, og de ugudelige rystes bort fra den? 14Jorden tar da form likesom ler under seglet, og tingene treder frem som et klædebon, 15og de ugudelige unddras sitt lys*, og den løftede arm knuses. 16Er du kommet til havets kilder, og har du vandret på dypets bunn? 17Har dødens porter vist sig for dig, og har du sett dødsskyggens porter? 18Har du sett ut over jordens vidder? Si frem dersom du kjenner alt dette! 19Hvor er veien dit hvor lyset bor? Og mørket – hvor er dets sted, 20så du kunde hente det frem til dets område, så du kjente stiene til dets hus? 21Du vet det vel; dengang blev du jo født, og dine dagers tall er stort. 22Er du kommet til forrådskammerne for sneen, og har du sett forrådshusene for haglet, 23som jeg har opspart til trengselens tid, til kampens og krigens dag? 24Hvad vei følger lyset når det deler sig, og østenvinden når den spreder sig over jorden? 25Hvem har åpnet renner for regnskyllet og vei for lynstrålen 26for å la det regne over et øde land, over en ørken hvor intet menneske bor, 27for å mette ørk og øde og få gressbunnen til å gro? 28Har regnet nogen far? Eller hvem har avlet duggens dråper? 29Av hvis liv er vel isen gått frem, og himmelens rim – hvem fødte det? 30Vannet blir hårdt som sten, og havets overflate stivner. 31Kan du knytte Syvstjernens bånd, eller kan du løse Orions lenker? 32Kan du føre Dyrekretsens stjernebilleder frem i rette tid, og Bjørnen med dens unger* – kan du styre deres gang? 33Kjenner du himmelens lover? Fastsetter du dens herredømme over jorden? 34Kan din røst nå op til skyen, så en flom av vann dekker dig? 35Kan du sende ut lynene, så de farer avsted, så de sier til dig: Se, her er vi? 36Hvem har lagt visdom i de mørke skyer, eller hvem har lagt forstand i luftsynet? 37Hvem teller skyene med visdom, og himmelens vannsekker – hvem heller vannet ut av dem, 38når støvet flyter sammen til en fast masse, og jordklumpene henger fast ved hverandre?

Kapittel 39

1Jager du rov for løvinnen, og metter du de grådige ungløver, 2når de dukker sig ned i sine huler og ligger på lur i krattet? 3Hvem lar ravnen finne sin mat, når dens unger skriker til Gud og farer hit og dit uten føde? 4Kjenner du tiden når stengjetene føder, og gir du akt på hindenes veer? 5Teller du månedene til de skal bære, og vet du tiden når de føder? 6De bøier sig, føder sine unger og blir fri for sine smerter. 7Deres unger blir kraftige og vokser op ute på marken; de løper bort og kommer ikke tilbake til dem. 8Hvem har gitt villeslet dets frihet, hvem løste dets bånd, 9det som jeg gav ørkenen til hus og saltmoen til bolig? 10Det ler av byens ståk og styr; driverens skjenn slipper det å høre. 11Hvad det leter op på fjellene, er dets beite, og det søker efter hvert grønt strå. 12Har vel villoksen lyst til å tjene dig? Vil den bli natten over ved din krybbe? 13Kan du binde villoksen med rep til furen*? Vil den harve dalene efter dig? 14Kan du stole på den, fordi dens kraft er så stor, og kan du overlate den ditt arbeid? 15Kan du lite på at den fører din grøde hjem, og at den samler den til din treskeplass? 16Strutsen flakser lystig med vingene; men viser dens vinger og fjær moderkjærlighet? 17Nei, den overlater sine egg til jorden og lar dem opvarmes i sanden, 18og den glemmer at en fot kan klemme dem itu, og markens ville dyr trå dem i stykker. 19Den er hård mot sine unger, som om de ikke var dens egne; den er ikke redd for at dens møie skal være spilt. 20For Gud nektet den visdom og gav den ingen forstand. 21Men når den flakser i været, ler den av hesten og dens rytter. 22Gir du hesten styrke? Klær du dens hals med bevrende man? 23Lar du den springe som gresshoppen? Dens stolte fnysen er forferdelig. 24Den skraper i jorden og gleder sig ved sin kraft; så farer den frem mot væbnede skarer. 25Den ler av frykten og forferdes ikke, og den vender ikke om for sverd. 26Over den klirrer koggeret, blinkende spyd og lanse. 27Med styr og ståk river den jorden op, og den lar sig ikke stagge når krigsluren lyder. 28Hver gang luren lyder, sier den: Hui! Og langt borte værer den striden, høvedsmenns tordenrøst og hærskrik. 29Skyldes det din forstand at høken svinger sig op og breder ut sine vinger mot Syden? 30Er det på ditt bud at ørnen flyver så høit, og at den bygger sitt rede oppe i høiden? 31Den bor på berget og har nattely der, på tind og nut. 32Derfra speider den efter føde; langt bort skuer dens øine. 33Dens unger drikker blod, og hvor der er lik, der er den. 34Og Herren blev ved å svare Job og sa: 35Vil du som klandrer den Allmektige, vil du trette med ham? Du som laster Gud, må svare på dette! 36Da svarte Job Herren og sa: 37Nei, jeg er for ringe; hvad skulde jeg svare dig? Jeg legger min hånd på min munn. 38En gang har jeg talt, men jeg tar ikke mere til orde – ja to ganger, men jeg gjør det ikke mere.

Kapittel 40

1Og Herren svarte Job ut av stormen og sa: 2Omgjord dine lender som en mann! Jeg vil spørre dig, og du skal lære mig. 3Vil du endog gjøre min rettferdighet til intet? Vil du dømme mig skyldig, så du får rett? 4Har du slik en arm som Gud, og kan du tordne med en røst som hans? 5Pryd dig med majestet og høihet og klæ dig i glans og herlighet! 6La din vrede strømme frem og se på alle overmodige og ydmyk dem! 7Se på alle overmodige og bøi dem og tred de ugudelige ned der de står! 8Skjul dem alle i støvet, bind deres ansikter fast i mørket! 9Da skal også jeg prise dig, fordi din høire hånd kan hjelpe dig. 10Se på Behemot*, som jeg har skapt like så vel som dig; den eter gress som en okse. 11Se hvad kraft den har i sine lender, og hvad styrke den har i sine bukmuskler! 12Den strekker sin hale som en seder; senene i dens lår er sammenslynget. 13Dens ben er som kobberrør, dens knokler som jernstenger. 14Den er den ypperste av Guds skapninger; av sin skaper fikk den sitt sverd*. 15Fjellene bærer fôr for den, og alle ville dyr leker der. 16Under lotusbusker hviler den, i ly av rør og siv. 17Lotusbusker gir den tak og skygge, piletrærne ved bekken omgir den. 18Selv om strømmen går stri blir den ikke redd; den er trygg om så en Jordan fosser frem mot dens gap. 19Kan nogen fange den så den ser det? Kan nogen dra en snare gjennem dens nese? 20Kan du dra Leviatan* op med en krok og trykke dens tunge ned med et snøre? 21Kan du sette en sivline i dens nese og gjennembore dens kjeve med en krok? 22Vil den rette mange ydmyke bønner til dig eller tale blide ord til dig? 23Vil den gjøre en pakt med dig, så du kan få den til din træl for all tid? 24Kan du leke med den som med en fugl og binde den fast for dine små piker? 25Kan et lag av fiskere kjøpslå om den, stykke den ut mellem kjøbmennene? 26Kan du fylle dens hud med spyd og dens hode med harpuner? 27Prøv å legge hånd på den! Den strid skal du komme til å minnes og ikke gjøre det igjen! 28Nei, den som våger slikt, hans håp blir sveket; allerede ved synet av den styrter han til jorden.

Kapittel 41

1Ingen er så djerv at han tør tirre den; hvem tør da sette sig op imot mig? 2Hvem gav mig noget først, så jeg skulde gi ham vederlag? Alt under himmelen hører mig til. 3Jeg vil ikke tie om dens lemmer, om dens store styrke og dens fagre bygning. 4Hvem har dradd dens klædning av? Hvem tør komme innenfor dens dobbelte rad av tenner? 5Hvem har åpnet dens kjevers dør? Rundt om dens tenner er redsel. 6Stolte er skjoldenes rader; hvert av dem er tillukket som med et fast segl. 7De ligger tett innpå hverandre, og ingen luft trenger inn imellem dem. 8Det ene skjold henger fast ved det andre; de griper inn i hverandre og skilles ikke at. 9Når den nyser, stråler det frem lys, og dens øine er som morgenrødens øielokk. 10Bluss farer ut av dens gap, gnister spruter frem. 11Fra dens nesebor kommer røk som av en gryte som koker over siv. 12Dens ånde tender kull i brand, og luer går ut av dens gap. 13På dens hals har styrken sin bolig, og angsten springer foran den. 14Dens doglapper sitter fast; de er som støpt på den og rører sig ikke. 15Dens hjerte er fast som sten, fast som den underste kvernsten. 16Når den hever sig, gruer helter; av redsel mister de sans og samling. 17Rammes den med sverd, så biter det ikke på den, heller ikke lanse, pil eller kastespyd. 18Den akter jern som strå, kobber som ormstukket tre. 19Buens sønn* jager den ikke på flukt; slyngens stener blir som halm for den. 20Stridsklubber aktes som halm, og den ler av det susende spyd. 21På dens buk sitter skarpe skår, den gjør spor i dyndet som efter en treskeslede. 22Den får dypet til å koke som en gryte; den får havet til å skumme som en salvekokers kjele. 23Efter den lyser dens sti; dypet synes å ha sølvhår. 24Det er intet på jorden som er herre over den; den er skapt til ikke å reddes. 25Alt som er høit, ser den i øiet; den er en konge over alle stolte dyr.

Kapittel 42

1Da svarte Job Herren og sa: 2Jeg vet at du kan alt, og at ingen tanke er umulig å utføre for dig. 3Hvem er den som vil formørke ditt råd i uforstand? Derfor må jeg si: Jeg har talt om det jeg ikke forstod, om det som var mig for underlig, og som jeg ikke skjønte. 4Men hør nu, så vil jeg tale! Jeg vil spørre dig, og du skal lære mig. 5Bare hvad ryktet meldte, hadde jeg hørt om dig; men nu har mitt øie sett dig. 6Derfor kaller jeg alt tilbake og angrer i støv og aske. 7Da Herren hadde talt disse ord til Job, sa han til Elifas fra Teman: Min vrede er optendt mot dig og dine to venner; for I har ikke talt rett om mig, som min tjener Job. 8Ta derfor syv okser og syv værer og gå til min tjener Job og ofre dem som brennoffer for eder! Og min tjener Job skal bede for eder; bare ham vil jeg bønnhøre, så jeg ikke gjør med eder efter eders uforstand; for I har ikke talt rett om mig, som min tjener Job. 9Så gikk Elifas fra Teman og Bildad fra Suah og Sofar fra Na’ama og gjorde som Herren hadde talt til dem; og Herren bønnhørte Job. 10Og Herren gjorde ende på Jobs ulykke, da han bad for sine venner; og Herren øket alt det Job hadde hatt, til det dobbelte. 11Og alle hans brødre kom til ham, og alle hans søstre og alle som hadde kjent ham før, og de åt med ham i hans hus og viste ham medynk og trøstet ham for all den ulykke Herren hadde latt komme over ham; og de gav ham hver en kesitte* og hver en gullring. 12Og Herren velsignet Jobs siste dager mere enn hans første*, og han fikk fjorten tusen får og seks tusen kameler og tusen par okser og tusen aseninner. 13Og han fikk syv sønner og tre døtre. 14Den ene datter kalte han Jemima, den annen Kesia og den tredje Keren-Happuk. 15Så fagre kvinner som Jobs døtre fantes ikke i hele landet; og deres far gav dem arv blandt deres brødre. 16Derefter levde Job hundre og firti år, og han så sine barn og barnebarn i fjerde ledd. 17Og Job døde, gammel og mett av dager.