Les Bibelen på grunnteksten

Matteus Evangelium – Trykk HER for å lese

Markus Evangelium – Trykk HER for å lese

Lukas Evangelium – Trykk HER for å lese

Johannes Evangelium – Trykk HER for å les

Apostlenes Gjerninger – Trykk HER for å lese

Paulus Brev til Romerne – Trykk HER for å lese

Paulus 1. Brev til Korinterne – Trykk HER for å lese

Paulus 2. Brev til Korinterne – Trykk HER for å lese

Paulus brev til Galaterne – Trykk HER for å lese

Paulus brev til Efeserne – Trykk HER for å lese

Paulus brev til Filipperne – Trykk HER for å lese

Paulus brev til Kolosserne – Trykk HER for å lese

Paulus 1. brev til Tessalonikerne – Trykk HER for å lese

Paulus 2. Brev til Tessalonikerne – Trykk HER for å lese

Paulus 1. Brev til Timoteus – Trykk HER for å lese

Paulus 2. brev til Timoteus – Trykk HER for å lese

Paulus Brev til Titus – Trykk HER for å lese

Paulus Brev til Filemon – Trykk HER for å lese

Jakobs Brev – Trykk HER for å lese

1. Peters Brev – Trykk HER for å lese

2. Peters Brev – Trykk HER for å lese

1. Johannes’ Brev – Trykk HER for å lese

2. Johannes’ Brev – Trykk HER for å lese

3. Johannes’ Brev – Trykk HER for å lese

Judas’ Brev – Trykk HER for å lese

Johannes’ Åpenbaring – Trykk HER for å lese