Salmenes bok (hebraisk: תהלים – Tĕhillîm) klassifiseres i Bibelen blant «de poetiske bøker», eller i Tanak blant «skriftene». Boken inneholder en rekke poetiske tekster av forskjellig art. Den er den lengste boken i hele Bibelen. De fleste av tekstene sies å ha vært salmer som ble brukt ved tjenesten i tempelet i Jerusalem, derav navnet.

Boken omfatter i alt 150 «salmer», som bærer preg av å være bønner, profetier, fyndord og lovprisninger. De forbindes med vidt forskjellige tidsperioder; noen omtaler hendelser etter bortførelsen til Babylon. Tekstene sies å ha blitt skrevet av Moses, David (et syttitalls salmer bærer hans navn), Salomo (12 salmer), Asaf og flere andre, hvorav mange ikke er navngitt. Flere av tekstene har overskrifter og i noen forekommer musikalske uttrykk. Noen av salmene er akrostiske, hvilket betyr at de er delt inn i avsnitt som begynner på forskjellige bokstaver i det hebraiske alfabetet.

Salmene deles tradisjonelt inn i fem deler: Første bok, kap. 1-41, Annen bok, kap. 42-72, Tredje bok, kap. 73-89, Fjerde bok, kap 90-106, og Femte bok, kap. 107-150. Hver av disse delene avsluttes med lovprisningsord. Hele salme 150 er en lovprisning som avslutter hele Salmenes bok. Det er også en versjon av skapelsesberetningen i kap. 33.

Salmenes bok

Kapittel 1

1Salig er den mann som ikke vandrer i ugudeliges råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, 2men har sin lyst i Herrens lov og grunder på hans lov dag og natt. 3Han skal være lik et tre, plantet ved rinnende bekker, som gir sin frukt i sin tid, og hvis blad ikke visner, og alt hvad han gjør, skal han ha lykke til. 4Ikke så de ugudelige, men de er lik agner, som spredes av vinden. 5Derfor skal ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de rettferdiges menighet. 6For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei går til grunne.

Kapittel 2

1Hvorfor larmer hedningene og grunder folkene på det som fåfengt er? 2Jordens konger reiser sig, og fyrstene rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede: 3La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss! 4Han som troner i himmelen, ler, Herren spotter dem. 5Så taler han til dem i sin vrede, og i sin harme forferder han dem: 6Og jeg har dog innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg! 7Jeg vil kunngjøre hvad fastsatt er: Herren sa til mig: Du er min sønn, jeg har født dig idag. 8Begjær av mig! Så vil jeg gi dig hedningene til arv og jordens ender til eie. 9Du skal knuse dem med jernstav; som en pottemakers kar skal du sønderslå dem. 10Og nu, I konger, gå viselig frem! La eder advare, I dommere på jorden! 11Tjen Herren med frykt og juble med beven! 12Kyss* Sønnen, forat han ikke skal bli vred, og I gå til grunne på veien! For snart kunde hans vrede optendes. Salige er alle de som tar sin tilflukt til ham**.

Kapittel 3

1En salme av David, da han flydde for Absalom, sin sønn. 2Herre, hvor mange mine fiender er! Mange reiser sig imot mig. 3Mange sier til min sjel: Det er ingen frelse for ham hos Gud. Sela*. 4Men du, Herre, er et skjold omkring mig, min ære og den som opløfter mitt hode! 5Høit ropte jeg til Herren, og han svarte mig fra sitt hellige berg. Sela. 6Jeg la mig og sov inn, jeg våknet; for Herren støtter mig. 7Jeg frykter ikke for titusener av folk, som har lagt sig mot mig rundt omkring. 8Reis dig, Herre, frels mig, min Gud! For du har slått alle mine fiender på kinnbenet, du har sønderbrutt de ugudeliges tenner. 9Herren hører frelsen til; over ditt folk være din velsignelse! Sela.

Kapittel 4

1Til sangmesteren, med strengelek; en salme av David. 2Når jeg roper, da svar mig, min rettferdighets Gud! I trengsel har du gitt mig rum; vær mig nådig og hør min bønn! 3I veldige menn! Hvor lenge skal min ære være til spott? Hvor lenge vil I elske det som fåfengt er, søke løgn? Sela. 4Vit dog at Herren har utkåret sig en from! Herren hører når jeg roper til ham. 5Vredes, men synd ikke! Tenk efter i eders hjerte på eders leie og vær stille! Sela. 6Ofre rettferdighets offere, og sett eders lit til Herren! 7Mange sier: Hvem vil dog la oss se godt? Opløft du ditt åsyns lys over oss, Herre! 8Du har gitt mig glede i mitt hjerte, større enn deres når deres korn og most er mangfoldig. 9I fred vil jeg både legge mig ned og sove inn; for du, Herre, lar mig bo for mig selv, i trygghet.

Kapittel 5

1Til sangmesteren, til Nehilot*; en salme av David. 2Vend øret til mine ord, Herre, akt på min tanke! 3Merk på mitt klagerop, min konge og min Gud! For til dig beder jeg. 4Herre, årle høre du min røst! Årle legger jeg min sak frem for dig og venter. 5For du er ikke en Gud som har behag i ugudelighet; den onde får ikke bo hos dig. 6Overmodige får ikke stå frem for dine øine; du hater alle dem som gjør urett. 7Du lar dem som taler løgn, gå til grunne; den blodgjerrige og falske mann er en vederstyggelighet for Herren. 8Men jeg går ved din megen miskunn inn i ditt hus, jeg kaster mig ned foran ditt hellige tempel i din frykt. 9Herre, led mig ved din rettferdighet for mine motstanderes skyld, gjør din vei jevn for mitt åsyn! 10For det er ikke sannhet i deres munn; deres indre er fordervelse, deres strupe en åpen grav; sin tunge gjør de glatt. 11Døm dem skyldige, Gud! La dem falle for sine råds skyld, styrt dem ned for deres mange misgjerninger! For de er gjenstridige mot dig. 12Da skal alle de som tar sin tilflukt til dig, glede sig; til evig tid skal de juble, og du skal verne om dem; og de som elsker ditt navn, skal fryde sig i dig. 13For du velsigner den rettferdige, Herre! Som med et skjold dekker du ham med nåde.

Kapittel 6

1Til sangmesteren, med strengelek; efter Sjeminit*; en salme av David. 2Herre, straff mig ikke i din vrede og tukt mig ikke i din harme! 3Vær mig nådig, Herre! for jeg er bortvisnet. Helbred mig, Herre! for mine ben er forferdet, 4og min sjel er såre forferdet; og du, Herre, hvor lenge? 5Vend om, Herre, utfri min sjel, frels mig for din miskunnhets skyld! 6For i døden kommer ingen dig i hu; hvem vil prise dig i dødsriket? 7Jeg er trett av mine sukk, jeg gjennembløter min seng hver natt; med mine tårer væter jeg mitt leie. 8Borttæret av sorg er mitt øie; det er eldet for alle mine fienders skyld. 9Vik fra mig, alle I som gjør urett! For Herren har hørt min gråts røst, 10Herren har hørt min inderlige begjæring, Herren tar imot min bønn. 11Alle mine fiender skal bli til skamme og såre forferdet; de skal vike tilbake, bli til skamme i et øieblikk.

Kapittel 7

1En sjiggajon* av David, som han sang for Herren på grunn av benjaminitten Kus’ ord. 2Herre min Gud! Til dig setter jeg min lit; frels mig fra alle mine forfølgere og redd mig, 3forat ikke fienden skal sønderrive min sjel som en løve, sønderbryte, og det er ingen som redder! 4Herre min Gud! Dersom jeg har gjort dette, dersom det er urett i mine hender, 5dersom jeg har gjengjeldt den med ondt som holdt fred med mig, eller plyndret den som var min fiende uten årsak, 6så la fienden forfølge min sjel og innhente den og trå mitt liv til jorden og legge min ære* i støvet. Sela. 7Stå op, Herre, i din vrede, reis dig mot mine fienders rasen og våkn op til min hjelp! Du har jo påbudt dom. 8Og la folkeslagenes forsamling omringe dig, og vend tilbake over den til det høie! 9Herren holder dom over folkene; døm mig, Herre, efter min rettferdighet og efter min uskyld, som er hos mig! 10La dog de ugudeliges ondskap få ende og den rettferdige stå fast! Du er jo den som prøver hjerter og nyrer, en rettferdig Gud. 11Mitt skjold er hos Gud, som frelser de opriktige av hjertet. 12Gud er en rettferdig dommer, og en Gud som vredes hver dag. 13Dersom han* ikke vender om, så hvesser han** sitt sverd, spenner sin bue og gjør den ferdig 14og legger drepende våben til rette imot ham; sine piler gjør han brennende. 15Se, han* er i ferd med å føde misgjerning; han er fruktsommelig med ulykke og føder løgn. 16En grav har han gravd og hulet den ut; men han faller i den grav han arbeidet på. 17Den ulykke han gikk og tenkte på, faller tilbake på hans hode, og over hans egen isse kommer den vold han hadde i sinne. 18Jeg vil prise Herren efter hans rettferdighet og lovsynge Herrens, den Høiestes navn.

Kapittel 8

1Til sangmesteren, efter Gittit*; en salme av David. 2Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over all jorden, du som har utbredt din prakt over himmelen! 3Av barns og diebarns munn har du grunnfestet en makt for dine motstanderes skyld, for å stoppe munnen på fienden og den hevngjerrige. 4Når jeg ser din himmel, dine fingrers gjerning, månen og stjernene, som du har gjort, 5hvad er da et menneske, at du kommer ham i hu, og et menneskebarn, at du ser til ham! 6Og du gjorde ham lite ringere enn Gud, og med ære og herlighet kronte du ham. 7Du gjorde ham til hersker over dine henders gjerninger, alt la du under hans føtter, 8får og okser, alle tilsammen, ja også markens dyr, 9himmelens fugler og havets fisker, alt som ferdes på havenes stier. 10Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over all jorden!

Kapittel 9

1Til sangmesteren, efter Mutlabbén*; en salme av David. 2Jeg vil prise Herren av hele mitt hjerte, jeg vil forkynne alle dine undergjerninger. 3Jeg vil glede og fryde mig i dig, jeg vil lovsynge ditt navn, du Høieste, 4fordi mine fiender viker tilbake, faller og omkommer for ditt åsyn. 5For du har hjulpet mig til rett og dom, du har satt dig på tronen som rettferdig dommer. 6Du har truet hedningene, tilintetgjort den ugudelige; deres navn har du utslettet evindelig og alltid. 7Fiendenes boliger er helt ødelagt for all tid, og byene har du omstyrtet, deres minne er tilintetgjort. 8Og Herren troner til evig tid, han har reist sin trone til dom, 9og han dømmer jorderike med rettferdighet, han avsier dom over folkene med rettvishet. 10Og Herren er en borg for den undertrykte, en borg i nødens tider. 11Og de som kjenner ditt navn, stoler på dig; for du har ikke forlatt dem som søker dig, Herre! 12Lovsyng Herren, som bor på Sion, kunngjør blandt folkene hans store gjerninger! 13For han som hevner blod, kommer de elendige i hu, han glemmer ikke deres skrik. 14Vær mig nådig, Herre! Se det jeg må lide av dem som hater mig, du som løfter mig op fra dødens porter, 15forat jeg skal forkynne all din pris, i Sions datters porter fryde mig i din frelse. 16Hedningene er sunket i den grav de gravde; deres fot er fanget i det garn de skjulte. 17Herren er blitt kjent, han har holdt dom; han fanger den ugudelige i hans egne henders gjerning. Higgajon*. Sela. 18De ugudelige skal fare ned til dødsriket, alle hedninger, som glemmer Gud. 19For ikke skal den fattige glemmes for all tid; de saktmodiges håp skal ikke gå til grunne for evig. 20Reis dig, Herre! La ikke mennesker få makt, la hedningene bli dømt for ditt åsyn! 21La frykt komme over dem, Herre! La hedningene kjenne at de er mennesker! Sela.

Kapittel 10

1Hvorfor, Herre, står du langt borte? Hvorfor skjuler du ditt åsyn i trengsels tider? 2Ved den ugudeliges overmot engstes de elendige; de fanges i de onde råd han har uttenkt. 3For den ugudelige roser sin sjels lyst, og den rovgjerrige sier Herren farvel, håner ham. 4Den ugudelige sier i sitt overmot: Han hjemsøker ikke. Det er ingen Gud, det er alle hans tanker. 5Hans veier lykkes til enhver tid; langt borte fra ham i det høie er dine dommer; av alle sine motstandere blåser han. 6Han sier i sitt hjerte: Jeg skal ikke rokkes, fra slekt til slekt skal jeg ikke stedes i ulykke. 7Hans munn er full av forbannelse og av svik og vold; under hans tunge er ulykke og ondskap. 8Han ligger i bakhold ved gårdene, på lønnlige steder myrder han den uskyldige, hans øine speider efter den ulykkelige. 9Han lurer på lønnlig sted, lik løven i sitt skjul; han lurer for å gripe den elendige; han griper den elendige idet han drar ham inn i sitt garn. 10Han bøier sig, dukker sig ned, og for hans sterke klør faller de elendige. 11Han sier i sitt hjerte: Gud har glemt det, han har skjult sitt åsyn, han ser det aldri. 12Reis dig, Herre! Gud, opløft din hånd, glem ikke de elendige! 13Hvorfor skal den ugudelige forakte Gud og si i sitt hjerte: Du hjemsøker ikke? 14Du har sett det; for du skuer nød og sorg for å legge dem i din hånd; til dig overgir den elendige sin sak, du er den farløses hjelper. 15Sønderbryt den ugudeliges arm, og hjemsøk den ondes ugudelighet, så du ikke mere finner den! 16Herren er konge evindelig og alltid, hedningene blir utryddet av hans land! 17De saktmodiges begjæring hører du, Herre! Du styrker deres hjerte, du vender ditt øre til 18for å dømme i den farløses og undertryktes sak. Ikke skal mennesket, som er av jorden, lenger vedbli å volde redsel.

Kapittel 11

1Til sangmesteren; av David. Til Herren tar jeg min tilflukt; hvorledes kan I da si til min sjel: Fly til eders fjell som en fugl? 2For se, de ugudelige spenner buen, de legger sin pil på strengen for å skyte i mørket på de opriktige av hjertet. 3Når grunnvollene nedbrytes, hvad makter da den rettferdige? 4Herren er i sitt hellige tempel, Herrens trone er i himmelen, hans øine skuer, hans blikk prøver menneskenes barn. 5Herren prøver den rettferdige; men den ugudelige og den som elsker vold, hater hans sjel. 6Han lar snarer regne ned over de ugudelige; ild og svovel og glødende vind er deres begers del. 7For Herren er rettferdig, elsker rettferdighet; på den opriktige ser hans åsyn.

Kapittel 12

1Til sangmesteren, efter Sjeminit*; en salme av David. 2Frels, Herre! for de fromme er borte, de trofaste er forsvunnet blandt menneskenes barn. 3Løgn taler de, hver med sin næste, med falske leber; med tvesinnet hjerte taler de. 4Herren utrydde alle falske leber, den tunge som taler store ord, 5dem som sier: Ved vår tunge skal vi få overhånd, våre leber er med oss, hvem er herre over oss? 6For de elendiges ødeleggelses skyld, for de fattiges sukks skyld vil jeg nu reise mig, sier Herren; jeg vil gi dem frelse som stunder efter den. 7Herrens ord er rene ord, likesom sølv som er renset i en smeltedigel i jorden, syv ganger renset. 8Du, Herre, vil bevare dem, du vil vokte dem for denne slekt evindelig. 9Rundt omkring svermer de ugudelige, når skarn er ophøiet blandt menneskenes barn.

Kapittel 13

1Til sangmesteren; en salme av David. 2Hvor lenge, Herre, vil du glemme mig evindelig? Hvor lenge vil du skjule ditt åsyn for mig? 3Hvor lenge skal jeg huse sorgfulle tanker i min sjel, kummer i mitt hjerte den hele dag? Hvor lenge skal min fiende ophøie sig over mig? 4Se hit, svar mig, Herre min Gud! Opklar mine øine, forat jeg ikke skal sove inn i døden, 5forat ikke min fiende skal si: Jeg fikk overhånd over ham, forat ikke mine motstandere skal fryde sig når jeg vakler! 6Men jeg setter min lit til din miskunnhet; mitt hjerte skal fryde sig i din frelse; jeg vil lovsynge Herren, for han har gjort vel imot mig.

Kapittel 14

1Til sangmesteren; av David. Dåren sier i sitt hjerte: Det er ikke nogen Gud. Onde, vederstyggelige er deres gjerninger; det er ingen som gjør godt. 2Herren skuer ned fra himmelen på menneskenes barn for å se om det er nogen forstandig, nogen som søker Gud. 3De er alle avveket, alle tilsammen fordervet; det er ingen som gjør godt, enn ikke én. 4Sanser de da ikke, alle de som gjør urett, som eter mitt folk, likesom de eter brød? På Herren kaller de ikke. 5Da forferdes de såre; for Gud er med den rettferdige slekt. 6Gjør bare den elendiges råd til skamme! For Herren er hans tilflukt. 7O, at der fra Sion må komme frelse for Israel! Når Herren gjør ende på sitt folks fangenskap, da skal Jakob fryde sig, Israel glede sig.

Kapittel 15

1En salme av David. Herre, hvem skal bo i ditt telt? Hvem skal bygge på ditt hellige berg? 2Den som vandrer ustraffelig og gjør rettferdighet og taler sannhet i sitt hjerte, 3som ikke baktaler med sin tunge, som ikke gjør sin næste ondt og ikke fører skam over den som står ham nær, 4den som ser med ringeakt på den gudløse, men som ærer dem som frykter Herren, som sverger sig selv til skade og ikke bryter sitt ord, 5den som ikke låner sine penger ut mot rente* og ikke tar gave mot den uskyldige. Den dette gjør, skal ikke rokkes evindelig.

Kapittel 16

1En gyllen sang av David. Bevar mig, Gud! for jeg tar min tilflukt til dig. 2Jeg sier til Herren: Du er min Herre; jeg har intet gode utenfor dig – 3idet jeg holder mig til de hellige som er i landet, og de herlige i hvem jeg har all min lyst. 4Mange sorger skal de ha som kjøper sig andre*; jeg vil ikke utgyde deres** drikkoffere av blod og ikke ta deres navn på mine leber***. 5Herren er min tilfalne del og mitt beger; du gjør min lodd herlig. 6En lodd er tilfalt mig som er liflig, og en arv som behager mig. 7Jeg vil love Herren, som gav mig råd; også om nettene minner mine nyrer mig om det. 8Jeg setter alltid Herren for mig; for han er ved min høire hånd, jeg skal ikke rokkes. 9Derfor gleder mitt hjerte sig, og min ære* fryder sig; også mitt kjød skal bo i trygghet. 10For du skal ikke overlate min sjel til dødsriket, du skal ikke la din hellige se forråtnelse. 11Du skal kunngjøre mig livets vei; gledes fylde er for ditt åsyn, livsalighet ved din høire hånd evindelig.

Kapittel 17

1En bønn av David. Hør, Herre, på rettferdighet, merk på mitt klagerop, vend øret til min bønn fra leber uten svik! 2La min rett gå ut fra ditt åsyn, dine øine skue hvad rett er! 3Du har prøvd mitt hjerte, gjestet det om natten, du har ransaket mig, du fant intet; min munn viker ikke av fra mine tanker. 4Mot menneskenes gjerninger har jeg efter dine lebers ord tatt mig i vare for voldsmannens stier. 5Mine skritt holdt fast ved dine fotspor, mine trin vaklet ikke. 6Jeg roper til dig, for du svarer mig, Gud! Bøi ditt øre til mig, hør mitt ord! 7Vis din miskunnhet i underfulle gjerninger, du som med din høire hånd frelser dem som flyr til dig, fra deres motstandere! 8Vokt mig som din øiesten, skjul under dine vingers skygge 9for de ugudelige, som ødelegger mig, mine dødsfiender, som omringer mig! 10Sitt fete hjerte lukker de til, med sin munn taler de overmodig. 11Hvor vi går, kringsetter de mig nu; sine øine retter de på å felle mig til jorden. 12Han er lik en løve som stunder efter å sønderrive, og en ung løve som ligger på lønnlige steder. 13Reis dig, Herre, tred ham i møte, slå ham ned, frels min sjel fra den ugudelige med ditt sverd, 14fra menneskene med din hånd, Herre, fra denne verdens mennesker, som har sin del i livet, og hvis buk du fyller med dine skatter, som er rike på sønner og efterlater sin overflod til sine barn. 15Jeg skal i rettferdighet skue ditt åsyn, jeg skal, når jeg våkner, mettes ved din skikkelse.

Kapittel 18

1Til sangmesteren; av Herrens tjener David, som talte denne sangs ord til Herren den dag da Herren hadde utfridd ham av alle hans fienders hånd og av Sauls hånd. 2Og han sa: Herre, jeg har dig hjertelig kjær, min styrke! 3Herren er min klippe og min festning og min frelser; min Gud er min klippe, som jeg setter min lit til, mitt skjold og min frelses horn, min borg. 4Jeg påkaller den Høilovede, Herren, og blir frelst fra mine fiender. 5Dødens rep omspente mig, og fordervelsens strømmer forferdet mig. 6Dødsrikets rep omgav mig, dødens snarer overfalt mig. 7I min trengsel påkalte jeg Herren, og jeg ropte til min Gud; han hørte fra sitt tempel min røst, og mitt skrik kom for ham, til hans ører. 8Da rystet og bevet jorden, og fjellenes grunnvoller skalv, og de rystet, for hans vrede var optendt. 9Det steg røk op av hans nese, og fortærende ild fra hans munn; glør brente ut av ham. 10Og han bøide himmelen og steg ned, og det var mørke under hans føtter. 11Og han fór på kjeruber og fløi, og han fór hastig frem på vindens vinger. 12Han gjorde mørke til sitt dekke, rundt omkring sig til sitt skjul, mørke vann, tykke skyer. 13Frem av glansen foran ham fór hans skyer frem, hagl og gloende kull. 14Og Herren tordnet i himmelen, den Høieste lot sin røst høre, hagl og gloende kull. 15Og han utsendte sine piler og spredte dem* omkring – lyn i mengde og forvirret dem. 16Da kom vannenes strømmer til syne, og jordens grunnvoller blev avdekket ved din trusel, Herre, for din neses åndepust. 17Han rakte sin hånd ut fra det høie, han grep mig; han drog mig op av store vann. 18Han fridde mig ut fra min sterke fiende og fra mine avindsmenn; for de var mig for mektige. 19De overfalt mig på min motgangs dag; men Herren blev min støtte. 20Og han førte mig ut i fritt rum; han frelste mig, for han hadde behag i mig. 21Herren gjengjeldte mig efter min rettferdighet, han betalte mig efter mine henders renhet. 22For jeg tok vare på Herrens veier og vek ikke i ondskap fra min Gud. 23For alle hans lover hadde jeg for øie, og hans bud lot jeg ikke vike fra mig. 24Og jeg var ulastelig for ham og voktet mig vel for min synd. 25Og Herren gjengjeldte mig efter min rettferdighet, efter mine henders renhet for hans øine. 26Mot den fromme viser du dig from, mot den rettvise mann viser du dig rettvis, 27mot den rene viser du dig ren, mot den forvendte viser du dig vrang. 28For du frelser elendige folk, og du fornedrer høie øine. 29For du lar min lampe skinne; Herren min Gud opklarer mitt mørke. 30For ved dig stormer jeg løs på fiendeskarer, og ved min Gud springer jeg over murer. 31Gud, hans vei er fullkommen; Herrens ord er rent, han er et skjold for alle dem som setter sin lit til ham. 32For hvem er Gud foruten Herren, og hvem er en klippe, uten vår Gud? 33Den Gud som omgjorder mig med kraft og gjør min vei fri for støt, 34som gir mig føtter likesom hindene og stiller mig på mine høider, 35som oplærer mine hender til krig, så mine armer spenner kobberbuen. 36Og du gir mig din frelse til skjold, og din høire hånd støtter mig, og din mildhet gjør mig stor. 37Du gjør rummet vidt for mine skritt under mig, og mine ankler vakler ikke. 38Jeg forfølger mine fiender og når dem, og jeg vender ikke tilbake før jeg har gjort ende på dem. 39Jeg knuser dem, så de ikke makter å reise sig; de faller under mine føtter. 40Og du omgjorder mig med kraft til krig, du bøier mine motstandere under mig. 41Og mine fiender lar du vende mig ryggen, og mine avindsmenn utrydder jeg. 42De roper, men der er ingen frelser – til Herren, men han svarer dem ikke. 43Og jeg knuser dem som støv for vinden, jeg tømmer dem ut som søle på gatene. 44Du redder mig fra folkekamper, du setter mig til hode for hedninger; folkeferd som jeg ikke kjenmer, tjener mig. 45Bare de hører om mig, blir de mig lydige; fremmede kryper for mig. 46Fremmede visner bort og går bevende ut av sine borger. 47Herren lever, og priset er min klippe, og ophøiet er min frelses Gud, 48den Gud som gir mig hevn og legger folkeferd under mig, 49som frir mig ut fra mine fiender; ja, over mine motstandere ophøier du mig, fra voldsmannen redder du mig. 50Derfor vil jeg prise dig iblandt hedningene, Herre, og lovsynge ditt navn. 51Han gjør frelsen stor for sin konge, han gjør miskunnhet mot sin salvede, mot David og mot hans ætt til evig tid.

Kapittel 19

1Til sangmesteren; en salme av David. 2Himlene forteller Guds ære, og hvelvingen forkynner hans henders gjerning. 3Den ene dag lar sin tale utstrømme til den annen, og den ene natt forkynner den annen sin kunnskap. 4Der er ei tale, der er ei ord, ei høres deres* røst. 5Over all jorden utgår deres målesnor*, og til jorderikes ende deres ord; for solen har han satt et telt på dem. 6Og den er som en brudgom som går ut av sitt brudekammer; den gleder sig som en helt til å løpe sin bane. 7Fra himmelens ende er dens utgang, og dens omløp inntil dens ende, og intet er skjult for dens hete. 8Herrens lov er fullkommen, den vederkveger sjelen; Herrens vidnesbyrd er trofast, det gjør den enfoldige vis; 9Herrens befalinger er rette, de gleder hjertet; Herrens bud er rent, det oplyser øinene; 10Herrens frykt er ren, den står fast evindelig; Herrens lover er sannhet, de er rettferdige alle tilsammen. 11De er kosteligere enn gull, ja fint gull i mengde, og søtere enn honning, ja honning som drypper av kakene. 12Også din tjener blir påminnet ved dem; den som holder dem, har stor lønn. 13Hvem merker hvor ofte han feiler? Forlat mig mine lønnlige synder! 14Bevar også din tjener fra skammelige synder, la dem ei herske over mig! Så blir jeg ulastelig og uten skyld for store overtredelser. 15La min munns ord og mitt hjertes tanke være til velbehag for ditt åsyn, Herre, min klippe og min gjenløser!

Kapittel 20

1Til sangmesteren; en salme av David. 2Herren bønnhøre dig på nødens dag, Jakobs Guds navn berge dig! 3Han sende dig hjelp fra helligdommen og støtte dig fra Sion! 4Han komme alle dine matoffer i hu og finne ditt brennoffer godt! Sela. 5Han gi dig efter ditt hjerte og fullbyrde alt ditt råd! 6Måtte vi kunne juble over din frelse og løfte seiersmerket i vår Guds navn! Herren opfylle alle dine bønner! 7Nu vet jeg at Herren frelser sin salvede; han svarer ham fra sin hellige himmel med frelsende storverk av sin høire hånd. 8Hine priser vogner, hine hester, men vi priser Herrens, vår Guds navn. 9De synker og faller, men vi står og holder oss oppe. 10Herre, frels! Kongen bønnhøre oss på den dag vi roper!

Kapittel 21

1Til sangmesteren; en salme av David. 2Herre! Kongen gleder sig over din makt, og hvor høit han fryder sig ved din frelse! 3Hvad hans hjerte ønsket, har du gitt ham, og hvad hans leber bad om, har du ikke nektet ham. Sela. 4For du kom ham i møte med velsignelse og lykke, du satte en krone av gull på hans hode. 5Han bad dig om liv; du gav ham det, et langt liv evindelig og alltid. 6Stor er hans ære ved din frelse; høihet og herlighet legger du på ham. 7For du setter ham til velsignelse evindelig, du fryder ham med glede for ditt åsyn. 8For kongen setter sin lit til Herren, og ved den Høiestes miskunnhet skal han ikke rokkes. 9Din hånd skal finne alle dine fiender, din høire hånd skal finne dine avindsmenn. 10Du skal gjøre dem som en ildovn når du viser ditt åsyn; Herren skal opsluke dem i sin vrede, og ild skal fortære dem. 11Deres frukt skal du utslette av jorden, og deres avkom blandt menneskenes barn. 12For de har grundet på ondt mot dig, de har uttenkt onde råd; de skal ikke makte noget. 13For du skal få dem til å vende ryggen; med dine buestrenger sikter du mot deres åsyn. 14Reis dig, Herre, i din kraft! Vi vil lovsynge og prise ditt storverk.

Kapittel 22

1Til sangmesteren; efter «Morgenrødens hind»*; en salme av David. 2Min Gud! Min Gud! Hvorfor har du forlatt mig? Langt borte fra min frelse er min klages ord. 3Min Gud! Jeg roper om dagen, og du svarer ikke, og om natten, og jeg får ikke tie. 4Og du er dog hellig, du som troner over Israels lovsanger. 5Til dig satte våre fedre sin lit; de satte sin lit til dig, og du utfridde dem. 6Til dig ropte de, og de blev reddet; til dig satte de sin lit, og de blev ikke til skamme. 7Men jeg er en orm og ikke en mann, menneskers spott og folks forakt. 8Alle de som ser mig, spotter mig, vrenger munnen, ryster på hodet og sier: 9Sett din vei i Herrens hånd! Han skal redde ham, han skal utfri ham, siden han har behag i ham. 10Ja, du er den som drog mig frem av mors liv, som lot mig hvile trygt ved min mors bryst. 11På dig er jeg kastet fra mors liv; fra min mors skjød er du min Gud. 12Vær ikke langt borte fra mig! for trengselen er nær, og det er ingen hjelper. 13Sterke okser omringer mig, Basans okser kringsetter mig. 14De spiler op sin munn imot mig som en sønderrivende og brølende løve. 15Jeg er utøst som vann, og alle mine ben skiller sig at; mitt hjerte er som voks, smeltet midt i mitt liv. 16Min kraft er optørket som et potteskår, og min tunge henger fast ved mine gommer, og i dødens støv legger du mig. 17For hunder omringer mig, de ondes hop kringsetter mig; de har gjennemboret mine hender og mine føtter. 18Jeg kan telle alle mine ben; de ser til, de ser på mig med lyst. 19De deler mine klær mellem sig og kaster lodd om min kjortel. 20Men du? Herre, vær ikke langt borte, du min styrke, skynd dig å hjelpe mig! 21Redd min sjel fra sverdet, mitt eneste* fra hunders vold! 22Frels mig fra løvens gap, og fra villoksenes horn – du bønnhører mig! 23Jeg vil kunngjøre ditt navn for mine brødre, midt i menigheten vil jeg love dig. 24I som frykter Herren, lov ham, all Jakobs ætt, ær ham, og frykt for ham, all Israels ætt! 25For han har ikke foraktet og ikke avskydd den elendiges elendighet og ikke skjult sitt åsyn for ham; men da han ropte til ham, hørte han. 26Fra dig utgår min pris i en stor forsamling; mine løfter vil jeg holde for deres øine som frykter ham. 27De saktmodige skal ete og bli mette; de som søker Herren, skal love ham; eders hjerte leve til evig tid! 28Alle jordens ender skal komme det i hu og vende om til Herren, og alle folkenes slekter skal tilbede for ditt åsyn. 29For riket hører Herren til, og han hersker over folkene. 30Alle jordens rikmenn skal ete og tilbede; for hans åsyn skal alle de bøie sig som stiger ned i støvet, og den som ikke kan holde sin sjel i live. 31Efterkommerne skal tjene ham, der skal fortelles om Herren til efterslekten. 32De skal komme og kunngjøre hans rettferdighet for det folk som blir født, at han har gjort det.

Kapittel 23

1En salme av David. Herren er min hyrde, mig fattes intet. 2Han lar mig ligge i grønne enger, han leder mig til hvilens vann. 3Han vederkveger min sjel, han fører mig på rettferdighets stier for sitt navns skyld. 4Om jeg enn skulde vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt; for du er med mig, din kjepp og din stav de trøster mig. 5Du dekker bord for mig like for mine fienders øine, du salver mitt hode med olje; mitt beger flyter over. 6Bare godt og miskunnhet skal efterjage mig alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennem lange tider.

Kapittel 24

1Av David; en salme. Jorden hører Herren til – og alt det som fyller den, jorderike og de som bor der. 2For han har grunnlagt den på hav og stilt den fast på strømmer. 3Hvem skal stige op på Herrens berg, og hvem skal stå på hans hellige sted? 4Den som har uskyldige hender og et rent hjerte, som ikke har vendt sin hu til løgn og ikke har svoret falskelig. 5Han skal motta velsignelse fra Herren og rettferdighet fra sin frelses Gud. 6Dette er deres ætt som spør efter ham, de som søker ditt åsyn, Jakobs barn. Sela. 7Løft, I porter, eders hoder, og løft eder, I evige dører, så herlighetens konge kan dra inn! 8Hvem er den herlighetens konge? Herren, sterk og veldig, Herren veldig i strid. 9Løft, I porter, eders hoder, og løft eder, I evige dører, så herlighetens konge kan dra inn! 10Hvem er den herlighetens konge? Herren, hærskarenes Gud, han er herlighetens konge. Sela.

Kapittel 25

1Av David. Til dig, Herre, løfter jeg min sjel. 2Min Gud, til dig har jeg satt min lit; la mig ikke bli til skamme, la ikke mine fiender fryde sig over mig! 3Ja, ingen av dem som bier på dig, skal bli til skamme; de skal bli til skamme som er troløse uten årsak. 4Herre, la mig kjenne dine veier, lær mig dine stier! 5Led mig frem i din trofasthet og lær mig! for du er min frelses Gud, på dig bier jeg hele dagen. 6Herre, kom din barmhjertighet i hu og din miskunnhets gjerninger! for de er fra evighet. 7Kom ikke min ungdoms synder og mine misgjerninger i hu! Kom mig i hu efter din miskunnhet for din godhets skyld, Herre! 8Herren er god og rettvis; derfor lærer han syndere veien. 9Han leder de saktmodige i det som rett er, og lærer de saktmodige sin vei. 10Alle Herrens stier er miskunnhet og trofasthet imot dem som holder hans pakt og hans vidnesbyrd. 11For ditt navns skyld, Herre, forlat mig min misgjerning! for den er stor. 12Hvem er den mann som frykter Herren? Ham lærer han den vei han skal velge. 13Hans sjel skal stadig ha det godt, og hans avkom skal arve landet. 14Herren har fortrolig samfund med dem som frykter ham, og hans pakt skal bli dem kunngjort. 15Mine øine er alltid vendt til Herren, for han drar mine føtter ut av garnet. 16Vend dig til mig og vær mig nådig! for jeg er enslig og elendig. 17Mitt hjertes angst har de* gjort stor; før mig ut av mine trengsler! 18Se min elendighet og min nød, og forlat mig alle mine synder! 19Se mine fiender, de er mange, og de hater mig med urettferdig hat. 20Bevar min sjel og redd mig, la mig ikke bli til skamme! for jeg tar min tilflukt til dig. 21La uskyld og opriktighet verge mig! for jeg bier på dig. 22Forløs, Gud, Israel av alle dets trengsler!

Kapittel 26

1Av David. Hjelp mig til min rett, Herre! for jeg har vandret i min uskyld, og på Herren stoler jeg uten å vakle. 2Prøv mig, Herre, og gransk mig, ransak mine nyrer og mitt hjerte! 3For din miskunnhet er for mine øine, og jeg vandrer i din trofasthet. 4Jeg sitter ikke hos løgnere og kommer ikke sammen med listige folk. 5Jeg hater de ondes forsamling og sitter ikke hos de ugudelige. 6Jeg tvetter mine hender i uskyld og vil gjerne ferdes om ditt alter, Herre, 7for å synge med lovsangs røst og fortelle alle dine undergjerninger. 8Herre, jeg elsker ditt huses bolig, det sted hvor din herlighet bor. 9Rykk ikke min sjel bort med syndere eller mitt liv med blodgjerrige menn, 10som har skam i sine hender og sin høire hånd full av bestikkelse! 11Men jeg vandrer i min uskyld; forløs mig og vær mig nådig! 12Min fot står på jevn jord; i forsamlingene skal jeg love Herren.

Kapittel 27

1Av David. Herren er mitt lys og min frelse, for hvem skal jeg frykte? Herren er mitt livs vern, for hvem skal jeg reddes? 2Når ugjerningsmenn nærmer sig imot mig for å opsluke mig, mine motstandere og mine fiender, så snubler og faller de selv. 3Om en hær leirer sig imot mig, frykter ikke mitt hjerte; om krig reiser sig imot mig, enda er jeg trygg. 4Én ting har jeg bedt Herren om, det stunder jeg efter, at jeg må bo i Herrens hus alle mitt livs dager for å skue Herrens liflighet og grunde i hans tempel. 5For han gjemmer mig i sin hytte på den onde dag, han skjuler mig i sitt telts skjul; på en klippe fører han mig op. 6Og nu skal mitt hode opløfte sig over mine fiender rundt omkring mig, og jeg vil ofre jubeloffere i hans telt, jeg vil prise og lovsynge Herren. 7Hør, Herre, høit roper jeg, og vær mig nådig og svar mig! 8Mitt hjerte holder frem for dig [ditt ord]: Søk mitt åsyn! Herre, jeg søker ditt åsyn. 9Skjul ikke ditt åsyn for mig, bortstøt ikke i vrede din tjener! Min hjelp har du vært. Kast mig ikke bort og forlat mig ikke, min frelses Gud! 10For min far og min mor har forlatt mig, men Herren tar mig op. 11Lær mig, Herre, din vei, og led mig på den jevne sti for mine fienders skyld! 12Overgi mig ikke til mine fienders mordlyst! for falske vidner står op imot mig, og menn som fnyser av vold. 13O, dersom jeg ikke trodde å skulle se Herrens godhet i de levendes land! – 14Bi på Herren, vær ved godt mot, og ditt hjerte være sterkt, ja, bi på Herren!

Kapittel 28

1Av David. Til dig, Herre, roper jeg. Min klippe, vær ikke døv imot mig, forat jeg ikke, om du tier til mig, skal bli lik dem som farer ned i graven! 2Hør mine inderlige bønners røst, når jeg roper til dig, når jeg opløfter mine hender til ditt hellige kor! 3Riv mig ikke bort med de ugudelige og med dem som gjør urett, som taler fred med sin næste, enda der er ondt i deres hjerte! 4Gi dem efter deres gjerning og efter deres onde adferd! Gi dem efter deres henders gjerning, gjengjeld dem hvad de har gjort! 5For de akter ikke på hvad Herren gjør, eller på hans henders gjerning; han skal nedbryte dem og ikke opbygge dem. 6Lovet være Herren, fordi han har hørt mine inderlige bønners røst! 7Herren er min styrke og mitt skjold; til ham har mitt hjerte satt sin lit, og jeg blir hjulpet; derfor fryder mitt hjerte sig, og jeg vil prise ham med min sang. 8Herren er deres* styrke, og han er et frelsens vern for sin salvede. 9Frels ditt folk og velsign din arv, og fø dem og bær dem til evig tid!

Kapittel 29

1En salme av David. Gi Herren, I Guds sønner, gi Herren ære og makt! 2Gi Herren hans navns ære, tilbed Herren i hellig prydelse! 3Herrens røst er over vannene, ærens Gud tordner, Herren over de store vann. 4Herrens røst lyder med kraft, Herrens røst med herlighet. 5Herrens røst bryter sedrer, Herren sønderbryter Libanons sedrer, 6og han får dem til å hoppe som en kalv, Libanon og Sirjon som en ung villokse. 7Herrens røst slynger ut kløvede ildsluer. 8Herrens røst får ørkenen til å beve, Herren får Kades’ ørken til å beve. 9Herrens røst får hindene til å føde og gjør skogene bare, og i hans tempel sier alt: Ære! 10Herren tronte på vannflommens tid, og Herren troner som konge evindelig. 11Herren skal gi sitt folk kraft, Herren skal velsigne sitt folk med fred.

Kapittel 30

1En salme, en sang ved husets innvielse, av David. 2Jeg vil ophøie dig, Herre, for du har dradd mig op og ikke latt mine fiender glede sig over mig. 3Herre min Gud! jeg ropte til dig, og du helbredet mig. 4Herre! du har ført min sjel op av dødsriket, du har kalt mig til live fra dem som farer ned i graven. 5Lovsyng Herren, I hans fromme, og pris hans hellige navn! 6For et øieblikk varer hans vrede, en levetid hans nåde; om aftenen kommer gråt som gjest, og om morgenen er det frydesang. 7Men jeg sa i min trygghet: Jeg skal ikke rokkes evindelig. 8Herre! ved din nåde hadde du grunnfestet mitt fjell; du skjulte ditt åsyn, da blev jeg forferdet. 9Til dig, Herre, ropte jeg, og til Herren bad jeg ydmykelig: 10Hvad vinning er der i mitt blod, i at jeg farer ned i graven? Mon støvet vil prise dig, vil det forkynne din trofasthet? 11Hør, Herre, og vær mig nådig! Herre, vær min hjelper! 12Du omskiftet min klage til dans for mig, du løste mine sørgeklær av mig og omgjordet mig med glede, 13forat min ære skal lovsynge dig og ikke tie. Herre min Gud! jeg vil prise dig evindelig.

Kapittel 31

1Til sangmesteren; en salme av David. 2Til dig, Herre, tar jeg min tilflukt. La mig aldri i evighet bli til skamme, frels mig ved din rettferdighet! 3Bøi ditt øre til mig, skynd dig og redd mig, vær mig et klippevern, en borg til å frelse mig! 4For du er min klippe og min borg, og for ditt navns skyld vil du føre og lede mig. 5Du vil føre mig ut av garnet som de lønnlig har lagt for mig; for du er mitt vern. 6I din hånd overgir jeg min ånd; du forløser mig, Herre, du trofaste Gud. 7Jeg hater dem som akter på tomme avguder, men jeg, jeg setter min lit til Herren. 8Jeg vil fryde og glede mig over din miskunnhet, at du har sett min elendighet, aktet på min sjels trengsler; 9du har ikke overgitt mig i fiendehånd, du har satt mine føtter på et rummelig sted. 10Vær mig nådig, Herre! for jeg er i trengsel; borttæret av sorg er mitt øie, min sjel og mitt legeme. 11For mitt liv svinner bort med sorg, og mine år med sukk; min kraft er brutt for min misgjernings skyld, og mine ben er uttæret. 12For alle mine fienders skyld er jeg blitt til stor spott for mine naboer og til en skrekk for mine kjenninger; de som ser mig på gaten, flyr for mig. 13Jeg er glemt og ute av hjertet som en død, jeg er blitt som et ødelagt kar. 14For jeg hører baktalelse av mange, redsel fra alle kanter, idet de rådslår sammen imot mig; de lurer på å ta mitt liv. 15Men jeg, jeg setter min lit til dig, Herre! Jeg sier: Du er min Gud. 16I din hånd er mine tider*; redd mig av mine fienders hånd og fra mine forfølgere! 17La ditt åsyn lyse over din tjener, frels mig ved din miskunnhet! 18Herre, la mig ikke bli til skamme! for jeg kaller på dig. La de ugudelige bli til skamme, bli tause i dødsriket! 19La løgnens leber bli målløse, som taler frekt imot den rettferdige med overmot og forakt! 20Hvor stor din godhet er, som du har gjemt for dem som frykter dig, som du har vist mot dem som tar sin tilflukt til dig, for menneskenes barns øine! 21Du skjuler dem i ditt åsyns skjul for menneskers sammensvergelser, du gjemmer dem i en hytte for tungers kiv. 22Lovet være Herren! for han har underlig vist sin miskunnhet imot mig i en fast by. 23Og jeg, jeg sa i min angst: Jeg er revet bort fra dine øine. Dog hørte du mine inderlige bønners røst, da jeg ropte til dig. 24Elsk Herren, alle I hans fromme! Herren vokter de trofaste og gjengjelder rikelig den som farer overmodig frem. 25Vær ved godt mot, og eders hjerte være sterkt, alle I som venter på Herren!

Kapittel 32

1Av David; en læresalme. Salig er den hvis overtredelse er forlatt, hvis synd er skjult. 2Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og i hvis ånd det ikke er svik. 3Da jeg tidde, blev mine ben borttæret, idet jeg stønnet hele dagen. 4For dag og natt lå din hånd tungt på mig, min livssaft svant som ved sommerens tørke. Sela. 5Jeg bekjente min synd for dig og skjulte ikke min skyld, jeg sa: Jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren. Og du tok bort min syndeskyld. Sela. 6Derfor bede hver from til dig den tid du er å finne! Visselig, når store vannflommer kommer, til ham skal de ikke nå. 7Du er mitt skjul, du vokter mig for trengsel; med frelses jubel omgir du mig. Sela. 8Jeg vil lære dig og vise dig den vei du skal vandre; jeg vil gi dig råd med mitt øie. 9Vær ikke som hest og muldyr, som ikke har forstand! Deres smykke er tømme og bissel til å tvinge dem med; de vil ikke komme nær til dig. 10Den ugudelige har mange piner, men den som setter sin lit til Herren, ham omgir han med miskunnhet. 11Gled eder i Herren og fryd eder, I rettferdige, og juble, alle I opriktige av hjertet!

Kapittel 33

1Juble, I rettferdige, i Herren! For de opriktige sømmer sig lovsang. 2Pris Herren med citar, lovsyng ham til tistrenget harpe! 3Syng en ny sang for ham, spill liflig med frydesang! 4For Herrens ord er sant, og all hans gjerning er trofast. 5Han elsker rettferdighet og rett; jorden er full av Herrens miskunnhet. 6Himlene er skapt ved Herrens ord, og all deres hær ved hans munns ånde. 7Han samler havets vann som en dynge, han legger de dype vann i forrådshus. 8All jorden frykte for Herren, for ham beve alle de som bor på jorderike! 9For han talte, og det skjedde; han bød, og det stod der. 10Herren omstøter hedningenes råd, han gjør folkenes tanker til intet. 11Herrens råd står fast evindelig, hans hjertes tanker fra slekt til slekt. 12Salig er det folk hvis Gud Herren er, det folk han har utvalgt til sin arv. 13Fra himmelen skuer Herren ned han ser alle menneskenes barn. 14Fra det sted hvor han bor, ser han ned til alle dem som bor på jorden, 15han som har skapt deres hjerter alle sammen, han som gir akt på alle deres gjerninger. 16En konge frelses ikke ved sin store makt, en helt reddes ikke ved sin store kraft. 17Hesten er ikke å stole på til frelse, og med sin store styrke redder den ikke. 18Se, Herrens øie ser til dem som frykter ham, som bier på hans miskunnhet, 19for å utfri deres sjel fra døden og holde dem i live i hungersnød. 20Vår sjel bier på Herren; han er vår hjelp og vårt skjold. 21For i ham fryder vårt hjerte sig, fordi vi setter vår lit til hans hellige navn. 22Din miskunnhet, Herre, være over oss, således som vi håper på dig!

Kapittel 34

1Av David, da han tedde sig som vanvittig for Abimelek, og denne jog ham fra sig, og han gikk bort. 2Jeg vil love Herren til enhver tid, hans pris skal alltid være i min munn. 3Min sjel skal rose sig av Herren; de saktmodige skal høre det og glede sig. 4Pris Herrens storhet med mig, og la oss sammen ophøie hans navn! 5Jeg søkte Herren, og han svarte mig, og han fridde mig fra alt det som forferdet mig. 6De så op til ham og strålte av glede, og deres åsyn rødmet aldri av skam. 7Denne elendige ropte, og Herren hørte, og han frelste ham av alle hans trengsler. 8Herrens engel leirer sig rundt omkring dem som frykter ham, og han utfrir dem. 9Smak og se at Herren er god! Salig er den mann som tar sin tilflukt til ham. 10Frykt Herren, I hans hellige! For intet fattes dem som frykter ham. 11De unge løver lider nød og hungrer, men dem som søker Herren, fattes ikke noget godt. 12Kom, barn, hør mig! Jeg vil lære eder Herrens frykt. 13Hvem er den mann som har lyst til liv, som ønsker sig dager til å se lykke? 14Hold din tunge fra ondt og dine leber fra å tale svik! 15Vik fra ondt og gjør godt, søk fred og jag efter den! 16Herrens øine er vendt til de rettferdige, og hans ører til deres rop. 17Herrens åsyn er imot dem som gjør ondt, for å utrydde deres ihukommelse av jorden. 18Hine roper, og Herren hører, og av alle deres trengsler utfrir han dem. 19Herren er nær hos dem som har et sønderbrutt hjerte, og han frelser dem som har en sønderknust ånd. 20Mange er den rettferdiges ulykker, men Herren utfrir ham av dem alle. 21Han tar vare på alle hans ben, ikke ett av dem blir sønderbrutt. 22Ulykke dreper den ugudelige, og de som hater den rettferdige, dømmes skyldige. 23Herren forløser sine tjeneres sjel, og ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmes skyldig.

Kapittel 35

1Av David. Trett, Herre, med dem som tretter med mig! Strid mot dem som strider mot mig! 2Grip skjold og verge og reis dig til hjelp for mig! 3Dra spydet frem og steng veien for mine forfølgere! Si til min sjel: Jeg er din frelse! 4La dem blues og bli til skamme som står mig efter livet! La dem vike tilbake med skam som tenker ondt imot mig! 5La dem bli som agner for vinden, og Herrens engel støte dem bort! 6La deres vei bli mørk og glatt, og Herrens engel forfølge dem! 7For uten årsak har de lønnlig gjort i stand sin garngrav* for mig, uten årsak har de gravd en grav for mitt liv. 8La ødeleggelse komme over ham, uten at han merker det, og la hans garn som han lønnlig har utlagt, fange ham, la ham falle i det til sin ødeleggelse! 9Da skal min sjel glede sig i Herren, fryde sig i hans frelse; 10alle mine ben skal si: Herre, hvem er som du, du som frir den elendige fra den som er ham for sterk, og den elendige og fattige fra den som plyndrer ham? 11Der opstår urettferdige vidner, de spør mig om det jeg ikke vet. 12De gjengjelder mig godt med ondt; min sjel er forlatt. 13Og jeg, jeg klædde mig i sørgeklær, da de var syke; jeg plaget min sjel med faste, og min bønn vendte tilbake til min barm*. 14Jeg gikk omkring, som om det var min venn, min bror; jeg gikk nedbøiet i sørgeklær som en som sørger over sin mor. 15Men nu da jeg vakler, gleder de sig og flokker sig sammen; skarns-folk flokker sig om mig uten at jeg visste det; de sønderriver* og hviler ikke. 16Som skamløse som spotter for et stykke brød, skjærer de tenner imot mig. 17Herre, hvor lenge vil du se til? Fri min sjel ut fra deres ødeleggelser, mitt eneste fra de unge løver. 18Jeg vil prise dig i en stor forsamling, love dig blandt meget folk. 19La ikke dem glede sig over mig, som uten grunn er mine fiender! La ikke dem som hater mig uten årsak, blinke med øiet! 20For de taler ikke fred, men optenker svik mot de stille i landet. 21Og de lukker sin munn vidt op imot mig, de sier: Ha, ha! Der ser vårt øie! 22Du ser det, Herre, ti ikke! Herre, vær ikke langt borte fra mig! 23Våkn op og bli våken for å gi mig rett, min Gud og Herre, for å føre min sak! 24Døm mig efter din rettferdighet, Herre min Gud, og la dem ikke glede sig over mig! 25La dem ikke si i sitt hjerte: Ha! Efter ønske! La dem ikke si: Vi har opslukt ham! 26La alle dem få skam og bli til skamme som gleder sig ved min ulykke! La dem som ophøier sig over mig, klæs i skam og skjensel! 27La dem juble og glede sig som unner mig min rett, og la dem alltid si: Høilovet være Herren, som unner sin tjener at det går ham vel! 28Da skal min tunge synge om din rettferdighet, hele dagen om din pris.

Kapittel 36

1Til sangmesteren; av Herrens tjener, av David. 2Syndens ord til den ugudelige er i mitt hjertes innerste*. Det er ikke gudsfrykt for hans øine. 3For en smigrer ham i hans øine ved å finne hans synd, ved å hate ham*. 4Hans munns ord er urett og svik; han har latt av å fare viselig frem, å gjøre godt. 5Han optenker urett på sitt leie, han stiller sig på en vei som ikke er god; det onde hater han ikke. 6Herre! til himmelen når din miskunnhet, din trofasthet inntil skyene. 7Din rettferdighet er som veldige fjell, dine dommer er et stort dyp; mennesker og dyr frelser du, Herre! 8Hvor kostelig er din miskunnhet, Gud! Menneskenes barn søker ly i dine vingers skygge. 9De mettes overflødig av ditt huses fedme, og av dine gleders strøm gir du dem å drikke. 10For hos dig er livets kilde, i ditt lys ser vi lys. 11La din miskunnhet vare ved for dem som kjenner dig, og din rettferdighet for de opriktige av hjertet. 12La ikke den overmodiges fot komme over mig og ikke de ugudeliges hånd jage mig bort! 13Der faller de som gjør urett; de blir støtt ned og kan ikke reise sig.

Kapittel 37

1Av David. La ikke din vrede optendes over de onde, bli ikke harm over dem som gjør urett! 2For som gresset blir de hastig avskåret, og som grønne urter visner de bort. 3Sett din lit til Herren og gjør godt, bo i landet og legg vinn på trofasthet! 4Og gled dig i Herren! Så skal han gi dig hvad ditt hjerte attrår. 5Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham! Han skal gjøre det; 6han skal la din rettferdighet gå frem som lyset og din rett som middagens lys. 7Vær stille for Herren og vent på ham! La ikke din vrede optendes over den som har lykke på sin vei, over den mann som uttenker onde råd. 8Lat av fra vrede og la harme fare, la ikke din vrede optendes! Det fører bare til det som ondt er. 9For de onde skal utryddes, men de som bier efter Herren, skal arve landet. 10Og om en liten stund, så er den ugudelige ikke mere, og akter du på hans sted, så er han borte. 11Men de saktmodige skal arve landet og glede sig ved megen fred. 12Den ugudelige optenker ondt imot den rettferdige og skjærer tenner imot ham. 13Herren ler av ham; for han ser at hans dag kommer. 14De ugudelige drar sverdet og spenner sin bue for å felle den elendige og fattige og slå dem ihjel som vandrer opriktig. 15Deres sverd skal komme i deres eget hjerte, og deres buer skal sønderbrytes. 16Bedre er det lille som den rettferdige har, enn mange ugudeliges rikdom. 17For de ugudeliges armer skal sønderbrytes, men Herren støtter de rettferdige. 18Herren kjenner de ulasteliges dager, og deres arv skal bli til evig tid. 19De skal ikke bli til skamme i den onde tid, og i hungerens dager skal de mettes. 20For de ugudelige skal gå til grunne og Herrens fiender som engenes blomsterskrud; de skal forsvinne, som røk skal de forsvinne. 21Den ugudelige låner og betaler ikke, men den rettferdige forbarmer sig og gir. 22For de han* velsigner, skal arve landet, men de han forbanner, skal utryddes. 23Herren gjør en manns gang fast, og han har velbehag i hans vei. 24Når han snubler, faller han ikke til jorden; for Herren støtter hans hånd. 25Jeg har vært ung og er blitt gammel, men ikke har jeg sett den rettferdige forlatt eller hans avkom søke efter brød. 26Den hele dag forbarmer han sig og låner ut, og hans avkom blir velsignet. 27Vik fra ondt og gjør godt! Så skal du bli boende* til evig tid. 28For Herren elsker rett og forlater ikke sine fromme; til evig tid blir de bevart. Men de ugudeliges avkom utryddes. 29De rettferdige skal arve landet og bo i det evindelig. 30Den rettferdiges munn taler visdom, og hans tunge sier hvad rett er. 31Hans Guds lov er i hans hjerte, hans trin vakler ikke. 32Den ugudelige lurer på den rettferdige og søker å drepe ham; 33Herren overlater ham ikke i hans hånd, og fordømmer ham ikke når han blir dømt. 34Bi på Herren og ta vare på hans vei! Så skal han ophøie dig til å arve landet; du skal se på at de ugudelige utryddes. 35Jeg så en ugudelig som var veldig og utbredte sig som et grønt tre som ikke er flyttet; 36men han forsvant, og se, han var ikke mere, og jeg søkte efter ham, men han fantes ikke. 37Akt på den ulastelige og se på den opriktige! for fredens mann har en fremtid; 38men overtrederne skal tilintetgjøres alle sammen, de ugudeliges fremtid skal avskjæres. 39Og de rettferdiges frelse kommer fra Herren, deres sterke vern i nødens tid. 40Og Herren hjelper dem og utfrir dem, han utfrir dem fra de ugudelige og frelser dem, fordi de har tatt sin tilflukt til ham.

Kapittel 38

1En salme av David; til ihukommelse. 2Herre, straff mig ikke i din vrede, og tukt mig ikke i din harme! 3For dine piler har rammet mig, og din hånd er falt tungt på mig. 4Det er intet friskt i mitt kjød for din vredes skyld, det er ingen fred i mine ben for min synds skyld. 5For mine misgjerninger går over mitt hode, som en tung byrde er de mig for tunge. 6Mine bylder lukter ille, de råtner for min dårskaps skyld. 7Jeg er kroket, aldeles nedbøiet; hele dagen går jeg i sørgeklær. 8For mine lender er fulle av brand, og det er intet friskt i mitt kjød. 9Jeg er kold og stiv og aldeles knust, jeg hyler for mitt hjertes stønnen. 10Herre, for ditt åsyn er all min lengsel, og mitt sukk er ikke skjult for dig. 11Mitt hjerte slår heftig, min kraft har sviktet mig, og mine øines lys, endog det er borte for mig. 12Mine venner og mine frender holder sig i avstand fra min plage, og mine nærmeste står langt borte. 13Og de som står mig efter livet, setter snarer, og de som søker min ulykke, taler om undergang, og på svik tenker de den hele dag. 14Og jeg er som en døv, jeg hører ikke, og som en stum, som ikke later op sin munn. 15Ja, jeg er som en mann som ikke hører, og som ikke har motsigelse i sin munn. 16For til dig, Herre, står mitt håp; du skal svare, Herre min Gud! 17For jeg sier: De vil ellers glede sig over mig; når min fot vakler, ophøier de sig over mig. 18For jeg er nær ved å falle, og min smerte er alltid for mig. 19For jeg bekjenner min misgjerning, jeg sørger over min synd. 20Og mine fiender lever, er mektige, og mange er de som hater mig uten årsak. 21Og de som gjengjelder godt med ondt, står mig imot, fordi jeg jager efter det gode. 22Forlat mig ikke, Herre! Min Gud, vær ikke langt borte fra mig! 23Skynd dig å hjelpe mig, Herre, min frelse!

Kapittel 39

1Til sangmesteren, til Jedutun; en salme av David. 2Jeg sa: Jeg vil vokte mine veier, så jeg ikke synder med min tunge; jeg vil legge munnkurv på min munn, så lenge den ugudelige ennu er for mine øine. 3Jeg blev taus og var aldeles stille, jeg tidde uten gagn, og min smerte blev oprørt. 4Mitt hjerte blev hett inneni mig, ved min grublen optendtes ild; – jeg talte med min tunge: 5La mig vite, Herre, min ende, og mine dagers mål, hvad det er! La mig få vite hvad tid jeg skal bort! 6Se, som en håndsbredd har du satt mine dager, og min livstid er som intet for dig; visselig, bare tomhet er hvert menneske, hvor fast han enn står. Sela. 7Bare som et skyggebillede vandrer mannen, bare tomhet er deres uro; han dynger op og vet ikke hvem som skal samle det inn. 8Og nu, hvad håper jeg på Herre? – Mitt håp står til dig. 9Frels mig fra alle mine overtredelser, gjør mig ikke til spott for dåren! 10Jeg tier, jeg later ikke op min munn; for du har gjort det. 11Ta bort fra mig din plage! For din hånds slag er jeg blitt til intet. 12Tukter du en mann med straff for misgjerning, da fortærer du hans herlighet likesom møll; bare tomhet er hvert menneske. Sela. 13Hør min bønn, Herre, og vend øret til mitt rop, ti ikke til min gråt! for jeg er en fremmed hos dig, en gjest som alle mine fedre. 14Se bort fra mig, så mitt åsyn må bli opklaret, før jeg går herfra og er ikke mere!

Kapittel 40

1Til sangmesteren; av David; en salme. 2Jeg bidde på Herren; da bøide han sig til mig og hørte mitt rop. 3Og han drog mig op av fordervelsens grav, av det dype dynd, og han satte mine føtter på en klippe, han gjorde mine trin faste. 4Og han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange ser det og frykter og setter sin lit til Herren. 5Salig er den mann som setter sin lit til Herren og ikke vender sig til overmodige og til dem som bøier av til løgn. 6Herre min Gud, du har gjort dine undergjerninger og dine tanker mangfoldige imot oss; intet er å ligne med dig; vil jeg kunngjøre og utsi dem, da er de flere enn at de kan telles. 7Til slaktoffer og matoffer har du ikke lyst – du har boret ører på mig – brennoffer og syndoffer krever du ikke. 8Da sa jeg: Se, jeg kommer; i bokrullen er mig foreskrevet*; 9å gjøre din vilje, min Gud, er min lyst, og din lov er i mitt hjerte. 10Jeg har budskap om rettferdighet i en stor forsamling; se, jeg lukket ikke mine leber; Herre, du vet det. 11Din rettferdighet skjulte jeg ikke i mitt hjerte, jeg kunngjorde din trofasthet og din frelse; jeg dulgte ikke din miskunnhet og din sannhet for en stor forsamling. 12Du, Herre, vil ikke lukke din barmhjertighet for mig; din miskunnhet og din sannhet vil alltid vokte mig. 13For trengsler uten tall har omspent mig, mine misgjerninger har grepet mig, så jeg ikke kan se; de er flere enn hårene på mitt hode, og mitt hjerte har sviktet mig. 14La det behage dig, Herre, å utfri mig! Herre, skynd dig å hjelpe mig! 15La alle dem bli til skam og spott som står mig efter livet og vil rive det bort! La dem som ønsker min ulykke, vike tilbake og bli til skamme! 16La dem som sier til mig: Ha, ha! forferdes over sin skjensel. 17La alle dem som søker dig, fryde og glede sig i dig! La dem som elsker din frelse, alltid si: Høilovet være Herren! 18For jeg er elendig og fattig; Herren vil tenke på mig. Du er min hjelp og min frelser; min Gud, dryg ikke!

Kapittel 41

1Til sangmesteren; en salme av David. 2Salig er den som akter på den elendige; på den onde dag skal Herren frelse ham. 3Herren skal verge ham og holde ham i live; han skal bli lykksalig i landet, og du skal visselig ikke overgi ham til hans fienders mordlyst. 4Herren skal understøtte ham på sykesengen; hele hans leie forvandler du i hans sykdom. 5Jeg sier: Herre, vær mig nådig, helbred min sjel! for jeg har syndet imot dig. 6Mine fiender taler ondt om mig: Når skal han dø, og hans navn forgå? 7Og dersom en kommer for å se til mig, taler han falske ord; hans hjerte samler sig ondskap; han går ut og taler derom. 8Alle de som hater mig, hvisker sammen imot mig; de optenker imot mig det som er mig til skade: 9En ugjerning henger ved ham, og han som ligger der, skal ikke stå op mere. 10Også den mann som jeg hadde fred med, som jeg stolte på, som åt mitt brød, har løftet sin hæl imot mig. 11Men du, Herre, vær mig nådig og hjelp mig op! Så vil jeg gjengjelde dem. 12Derpå kjenner jeg at du har behag i mig, at min fiende ikke skal fryde sig over mig. 13Og mig holder du oppe i min uskyld og setter mig for ditt åsyn evindelig. 14Lovet være Herren, Israels Gud, fra evighet og til evighet! Amen, amen.

Kapittel 42

1Til sangmesteren; en læresalme av Korahs barn. 2Som en hjort skriker efter rinnende bekker, så skriker min sjel efter dig, Gud! 3Min sjel tørster efter Gud, efter den levende Gud; når skal jeg komme og trede frem for Guds åsyn? 4Mine tårer er min mat dag og natt, fordi man hele dagen sier til mig: Hvor er din Gud? 5Dette må jeg komme i hu og utøse min sjel i mig, hvorledes jeg drog frem i den tette hop, vandret med den til Guds hus med fryderop og lovsangs røst, en høitidsskare. 6Hvorfor er du nedbøiet, min sjel, og bruser i mig? Bi efter Gud! for jeg skal ennu prise ham for frelse fra hans åsyn. 7Min Gud! Min sjel er nedbøiet i mig; derfor kommer jeg dig i hu fra Jordans land og Hermons høider, fra det lille fjell*. 8Vanndyp kaller på vanndyp ved duren av dine fossefall; alle dine brenninger og dine bølger går over mig. 9Om dagen sender Herren sin miskunnhet, og om natten er hans sang hos mig, bønn til mitt livs Gud. 10Jeg må si til Gud, min klippe: Hvorfor har du glemt mig? Hvorfor skal jeg gå i sørgeklær under fiendens trykk? 11Det er som om mine ben blev knust, når mine fiender håner mig, idet de hele dagen sier til mig: Hvor er din Gud? 12Hvorfor er du nedbøiet, min sjel, og hvorfor bruser du i mig? Bi efter Gud! for jeg skal ennu prise ham, mitt åsyns frelse og min Gud.

Kapittel 43

1Gi mig rett, Gud, og før min sak mot folk uten barmhjertighet, frels mig fra falske og urettferdige menn! 2For du er den Gud som er mitt vern. Hvorfor har du forkastet mig? Hvorfor skal jeg gå i sørgeklær under fiendens trykk? 3Send ditt lys og din sannhet, la dem lede mig, la dem føre mig til ditt hellige berg og til dine boliger, 4så jeg kan komme til Guds alter, til min fryds og gledes Gud, og prise dig på citar, Gud, min Gud! 5Hvorfor er du nedbøiet, min sjel, og hvorfor bruser du i mig? Bi efter Gud! For jeg skal ennu prise ham, mitt åsyns frelse og min Gud.

Kapittel 44

1Til sangmesteren; av Korahs barn; en læresalme. 2Gud, med våre ører har vi hørt, våre fedre har fortalt oss den gjerning du gjorde i deres dager, i fordums dager. 3Du drev hedningene ut med din hånd, men dem plantet du; du ødela folkene, men dem lot du utbrede sig. 4For ikke ved sitt sverd inntok de landet, og deres arm hjalp dem ikke, men din høire hånd og din arm og ditt åsyns lys; for du hadde behag i dem. 5Du er min konge, Gud; byd at Jakob skal frelses! 6Ved dig skal vi nedstøte våre fiender, ved ditt navn skal vi nedtrede dem som reiser sig imot oss. 7For på min bue stoler jeg ikke, og mitt sverd frelser mig ikke, 8men du har frelst oss fra våre fiender, og våre avindsmenn har du gjort til skamme. 9Gud priser vi den hele dag, og ditt navn lover vi evindelig. Sela. 10Og enda har du nu forkastet oss og latt oss bli til skamme, og du drar ikke ut med våre hærer. 11Du lar oss vike tilbake for fienden, og våre avindsmenn tar sig bytte. 12Du gir oss bort som får til å etes, og spreder oss iblandt hedningene. 13Du selger ditt folk for intet, og du setter ikke prisen på dem høit. 14Du gjør oss til hån for våre naboer, til spott og spe for dem som bor omkring oss. 15Du gjør oss til et ordsprog iblandt hedningene; de ryster på hodet av oss iblandt folkene. 16Hele dagen står min skam for mine øine, og blygsel dekker mitt ansikt, 17når jeg hører spotteren og håneren, når jeg ser fienden og den hevngjerrige. 18Alt dette er kommet over oss, enda vi ikke har glemt dig og ikke sveket din pakt. 19Vårt hjerte vek ikke tilbake, og våre skritt bøide ikke av fra din vei, 20så du skulde sønderknuse oss der hvor sjakaler bor, og dekke oss med dødsskygge. 21Dersom vi hadde glemt vår Guds navn og utbredt våre hender til en fremmed gud, 22skulde Gud da ikke utforske det? Han kjenner jo hjertets skjulte tanker. 23Men for din skyld drepes vi hele dagen, vi er regnet som slaktefår. 24Våkn op! Hvorfor sover du, Herre? Våkn op, forkast ikke for evig tid! 25Hvorfor skjuler du ditt åsyn, glemmer vår elendighet og vår trengsel? 26For vår sjel er nedbøid i støvet, vårt legeme nedtrykt til jorden. 27Reis dig til hjelp for oss, og forløs oss for din miskunnhets skyld!

Kapittel 45

1Til sangmesteren; efter «Liljer»*; av Korahs barn; en læresalme, en sang om kjærlighet. 2Mitt hjerte strømmer over med liflig tale; jeg sier: Min sang er om en konge; min tunge er en hurtigskrivers griffel. 3Du er den fagreste blandt menneskenes barn, livsalighet er utgytt på dine leber; derfor har Gud velsignet dig evindelig. 4Omgjord din lend med ditt sverd, du veldige, med din høihet og din herlighet! 5Og i din herlighet fare du seierrik frem for sannhets og rettferdig saktmodighets skyld! Og din høire hånd skal lære dig forferdelige storverk. 6Dine piler er hvesset – folkeferd faller under dig – de trenger inn i hjertet på kongens fiender. 7Din trone, Gud, står fast evindelig og alltid; rettvishets kongestav er ditt rikes kongestav. 8Du elsker rettferd og hater ugudelighet; derfor har Gud, din Gud, salvet dig med gledens olje fremfor dine medbrødre. 9Av myrra og aloë og kassia dufter alle dine klær; fra elfenbens-slott fryder dig strengelek. 10Kongedøtre er iblandt dine utvalgte; dronningen står ved din høire hånd i gull fra Ofir. 11Hør, datter, og gi akt og bøi ditt øre, og glem ditt folk og din fars hus, 12og la kongen ha sin lyst i din skjønnhet! For han er din herre, og du skal falle ned for ham. 13Og Tyrus’ datter skal søke din yndest med gaver – de rike blandt folket. 14Såre herlig er kongedatteren der inne; hennes klædning er gjennemvirket med gull. 15I stukne klær ledes hun frem til kongen; jomfruer, hennes venninner, følger henne; de føres inn til dig. 16De ledes frem med fryd og jubel, de går inn i kongens slott. 17I dine fedres sted skal dine sønner trede; du skal sette dem til fyrster på den hele jord. 18Jeg vil prise ditt navn iblandt alle slekter; derfor skal folkene love dig evindelig og alltid.

Kapittel 46

1Til sangmesteren; av Korahs barn; efter Alamot*; en sang. 2Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i trengsler, funnet såre stor. 3Derfor frykter vi ikke, om jorden omskiftes, og om fjell rokkes i havets hjerte, 4om dets bølger bruser og skummer, og fjell bever ved dets overmot. Sela. 5En strøm – dens bekker gleder Guds stad, den Høiestes hellige bolig. 6Gud er midt i den, den skal ikke rokkes; Gud hjelper den når morgenen bryter frem. 7Folkeferd bruste, riker blev rokket; han lot sin røst høre, jorden smeltet. 8Herren, hærskarenes Gud, er med oss; Jakobs Gud er vår faste borg. Sela. 9Kom, se Herrens gjerninger, som har gjort ødeleggelse på jorden! 10Han gjør ende på krigene over hele jorden, bryter buen sønder og hugger spydet av; vognene brenner han op med ild. 11Hold op og kjenn at jeg er Gud! Jeg er ophøiet iblandt folkene, ophøiet på jorden. 12Herren, hærskarenes Gud, er med oss; Jakobs Gud er vår faste borg. Sela.

Kapittel 47

1Til sangmesteren; av Korahs barn; en salme. 2Klapp i hender, alle folk, juble for Gud med fryderop. 3For Herren, den Høieste, er forferdelig, en stor konge over all jorden. 4Han legger folkeslag under oss og folkeferd under våre føtter. 5Han utvelger oss vår arvelodd, Jakobs, hans elskedes herlighet. Sela. 6Gud fór op under jubelrop, Herren under basuners lyd. 7Lovsyng Gud, lovsyng! Lovsyng vår konge, lovsyng! 8For Gud er all jordens konge; syng en sang som gjør vis! 9Gud er konge over folkene, Gud har satt sig på sin hellige trone. 10Folkenes fyrster samler sig med Abrahams Guds folk; for jordens skjold hører Gud til, han er såre ophøiet.

Kapittel 48

1En sang, en salme; av Korahs barn. 2Stor er Herren og høilovet i vår Guds stad, på hans hellige berg. 3Fagert hever det sig, en glede for all jorden er Sions berg, det ytterste Norden*, den store konges stad. 4Gud er i dens borger, han er blitt kjent som et fast vern. 5For se, kongene samlet sig, de drog frem tilsammen. 6De så, da blev de forferdet; de blev slått med redsel, flyktet i hast. 7Beven grep dem der, angst som hos en fødende kvinne. 8Ved østenvind knuste du Tarsis-skib. 9Likesom vi hadde hørt, så har vi nu sett det i Herrens, hærskarenes Guds stad, i vår Guds stad; Gud gjør den fast til evig tid. Sela. 10Vi grunder, Gud, på din miskunnhet midt i ditt tempel. 11Som ditt navn, Gud, så er din pris inntil jordens ender; din høire hånd er full av rettferdighet. 12Sions berg gleder sig, Judas døtre fryder sig for dine dommers skyld. 13Gå omkring Sion og vandre rundt om det, tell dets tårn! 14Gi akt på dets voller, vandre gjennem dets borger, forat I kan fortelle derom til den kommende slekt. 15For denne Gud er vår Gud evindelig og alltid; han skal føre oss ut over døden.

Kapittel 49

1Til sangmesteren; av Korahs barn; en salme. 2Hør dette, alle folk, vend øret til, alle I som bor i verden, 3både lave og høie, rike og fattige, alle tilsammen! 4Min munn skal tale visdom, og mitt hjertes tanke er forstand. 5Jeg vil bøie mitt øre til tankesprog, jeg vil fremføre min gåtefulle tale til citaren. 6Hvorfor skal jeg frykte i de onde dager, når mine forfølgeres ondskap omgir mig, 7de som setter sin lit til sitt gods og roser sig av sin store rikdom? 8En mann kan ikke utløse en bror, han kan ikke gi Gud løsepenger for ham 9– for deres livs utløsning er for dyr, og han må avstå derfra til evig tid – 10så han skulde bli ved å leve evindelig og ikke se graven. 11Nei, han vil få se den. De vise dør, dåren og den uforstandige omkommer tilsammen og overlater sitt gods til andre. 12Deres hjertes eneste tanke er at deres hus skal stå til evig tid, deres boliger fra slekt til slekt; de kaller sine jorder op efter sine navn. 13Og dog blir et menneske i herlighet ikke stående; han er lik dyrene, som går til grunne. 14Således går det dem som er fulle av selvtillit, og dem som følger dem efter og har behag i deres tale. Sela. 15Som en fårehjord føres de ned i dødsriket, døden vokter dem, og de opriktige hersker over dem, når morgenen bryter frem, og deres skikkelse blir ødelagt av dødsriket, så de ikke har nogen bolig mere. 16Men Gud skal forløse min sjel av dødsrikets vold, for han skal ta mig til sig. Sela. 17Frykt ikke når en mann blir rik, når hans huses herlighet blir stor! 18For han skal intet ta med sig når han dør; hans herlighet skal ikke fare ned efter ham. 19Om han enn velsigner sin sjel i sitt liv, og de priser dig fordi du gjør dig til gode, 20så skal du dog komme til dine fedres slekt; de ser ikke lyset evindelig. 21Et menneske i herlighet, som ikke har forstand, er lik dyrene, som går til grunne.

Kapittel 50

1En salme av Asaf. Den Allmektige, Gud Herren, taler og kaller på jorden fra solens opgang til dens nedgang. 2Fra Sion, skjønnhetens krone, stråler Gud frem. 3Vår Gud kommer og skal ikke tie; ild fortærer for hans åsyn, og omkring ham stormer det sterkt. 4Han kaller på himmelen der oppe og på jorden for å dømme sitt folk: 5Samle til mig mine fromme, som har inngått pakt med mig om offer! 6Og himmelen kunngjør hans rettferdighet; for Gud er den som skal dømme. Sela. 7Hør, mitt folk, jeg vil tale, Israel, jeg vil vidne for dig: Gud, din Gud, er jeg. 8Ikke for dine offers skyld vil jeg straffe dig; dine brennoffer er alltid for mig. 9Jeg vil ikke ta okser fra ditt hus eller bukker fra dine hegn. 10For mig hører alle dyr i skogen til, dyrene på fjellene i tusentall. 11Jeg kjenner alle fjellenes fugler, og det som rører sig på marken, står for mig. 12Om jeg hungret, vilde jeg ikke si det til dig; for mig hører jorderike til og alt det som fyller det. 13Mon jeg skulde ete oksers kjøtt og drikke bukkers blod? 14Ofre Gud takksigelse og gi den Høieste det du har lovt, 15og kall på mig på nødens dag, så vil jeg utfri dig, og du skal prise mig. 16Men til den ugudelige sier Gud: Hvad har du med å fortelle om mine lover og føre min pakt i din munn? 17Du hater jo tukt og kaster mine ord bak dig. 18Når du ser en tyv, er du gjerne med ham, og med horkarler gjør du felles sak. 19Din munn slipper du løs med ondt, og din tunge spinner sammen svik. 20Du sitter og taler imot din bror, du baktaler din mors sønn. 21Dette har du gjort, og jeg har tidd; du tenkte jeg var som du; men jeg vil straffe dig og stille det frem for dine øine. 22Legg merke til dette, I som glemmer Gud, forat jeg ikke skal sønderrive, og det er ingen som redder! 23Den som ofrer takksigelse, ærer mig, og den som går den rette vei, ham vil jeg la skue Guds frelse.

Kapittel 51

1Til sangmesteren; en salme av David, 2da profeten Natan var kommet til ham, efterat han var gått inn til Batseba. 3Vær mig nådig, Gud, efter din miskunnhet, utslett mine overtredelser efter din store barmhjertighet! 4Tvett mig vel, så jeg blir fri for misgjerning, og rens mig fra min synd! 5For mine overtredelser kjenner jeg, og min synd er alltid for mig. 6Mot dig alene har jeg syndet, og hvad ondt er i dine øine, har jeg gjort, forat du skal være rettferdig når du taler, være ren når du dømmer*. 7Se, jeg er født i misgjerning, og min mor har undfanget mig i synd. 8Se, du har lyst til sannhet i hjertets innerste; så lær mig da visdom i hjertets dyp! 9Rens mig fra synd med isop så jeg blir ren, tvett mig så jeg blir hvitere enn sne! 10La mig høre fryd og glede, la de ben fryde sig som du har sønderknust! 11Skjul ditt åsyn for mine synder, og utslett alle mine misgjerninger! 12Gud, skap i mig et rent hjerte, og forny en stadig ånd inneni mig! 13Kast mig ikke bort fra ditt åsyn, og ta ikke din Hellige Ånd fra mig! 14Gi mig igjen din frelses fryd, og ophold mig med en villig ånd! 15Så vil jeg lære overtredere dine veier, og syndere skal omvende sig til dig. 16Fri mig fra blodskyld, Gud, min frelses Gud! Så skal min tunge juble over din rettferdighet. 17Herre, oplat mine leber! Så skal min munn kunngjøre din pris. 18For du har ikke lyst til slaktoffer, ellers vilde jeg gi dig det; i brennoffer har du ikke behag. 19Offere for Gud er en sønderbrutt ånd, et sønderbrutt og sønderknust hjerte vil du, Gud, ikke forakte. 20Gjør vel imot Sion efter din nåde, bygg Jerusalems murer! 21Da skal du ha behag i rettferdighets offere, i brennoffer og heloffer; da skal de ofre okser på ditt alter.

Kapittel 52

1Til sangmesteren; en læresalme av David, 2da edomitten Doeg kom og gav Saul til kjenne og sa til ham: David er kommet i Akimeleks hus. 3Hvorfor roser du dig av ondskap, du veldige? Guds miskunnhet varer hele dagen. 4På undergang tenker din tunge, lik en hvesset rakekniv, du som legger op listige råd! 5Du elsker ondt istedenfor godt, løgn istedenfor å tale hvad rett er. Sela. 6Du elsker hvert ord som volder ødeleggelse, du svikaktige tunge! 7Gud skal da også bryte dig ned for evig tid; han skal gripe dig og rive dig ut av teltet og rykke dig op av de levendes land. Sela. 8Og de rettferdige skal se det og frykte, og de skal le av ham og si: 9Se, der er den mann som ikke holdt Gud for sitt sterke vern, men satte sin lit til sin store rikdom, satte sin styrke i sin ondskap. 10Men jeg er som et grønt oljetre i Guds hus, jeg setter min lit til Guds miskunnhet evindelig og alltid. 11Jeg vil prise dig evindelig, fordi du har gjort det, og jeg vil bie efter ditt navn, fordi det er godt, for dine frommes åsyn.

Kapittel 53

1Til sangmesteren; efter Mahalat*; en læresalme av David. 2Dåren sier i sitt hjerte: Det er ikke nogen Gud. Onde og vederstyggelige er deres misgjerninger; det er ikke nogen som gjør godt. 3Gud skuer ned fra himmelen på menneskenes barn for å se om der er nogen forstandig, nogen som søker Gud. 4De er alle avveket, alle tilsammen fordervet; det er ikke nogen som gjør godt, enn ikke én. 5Sanser de da ikke, de som gjør urett? De eter mitt folk likesom de eter brød; på Gud kaller de ikke. 6Da blev de grepet av stor frykt, de som ikke kjente frykt; for Gud spreder deres ben som leirer sig imot dig; du gjør dem til skamme, for Gud har forkastet dem. 7Å, at det fra Sion må komme frelse for Israel! Når Gud gjør ende på sitt folks fangenskap, da skal Jakob fryde sig, Israel glede sig.

Kapittel 54

1Til sangmesteren, med strengelek; en læresalme av David, 2da sifittene kom og sa til Saul: David holder sig skjult hos oss. 3Gud, frels mig ved ditt navn, og hjelp mig til min rett ved din kraft! 4Gud, hør min bønn, vend øret til min munns ord! 5For fremmede har reist sig imot mig, og voldsmenn står mig efter livet; de har ikke Gud for øie. Sela. 6Se, Gud hjelper mig, Herren er den som opholder mitt liv. 7Det onde skal falle tilbake på mine fiender; utrydd dem i din trofasthet! 8Med villig hjerte vil jeg ofre til dig; jeg vil prise ditt navn, Herre, fordi det er godt. 9For av all nød frir han mig ut, og på mine fiender ser mitt øie med lyst.

Kapittel 55

1Til sangmesteren; med strengelek; en læresalme av David. 2Vend øret, Gud, til min bønn, og skjul dig ikke for min inderlige begjæring! 3Gi akt på mig og svar mig! Mine sorgfylte tanker farer hit og dit, og jeg må stønne, 4for fiendens røst, for den ugudeliges undertrykkelse; for de velter elendighet over mig, og i vrede forfølger de mig. 5Mitt hjerte bever i mitt bryst, og dødens redsler er falt på mig. 6Frykt og beven kommer over mig, og forferdelse legger sig over mig. 7Og jeg sier: Gid jeg hadde vinger som duen! Da vilde jeg flyve bort og feste bo. 8Se, jeg vilde flykte langt bort, jeg vilde ta herberge i ørkenen. Sela. 9Jeg vilde i hast søke mig et tilfluktssted for den rasende vind, for stormen. 10Opsluk dem, Herre, kløv deres tungemål! For jeg ser vold og kiv i byen. 11Dag og natt vandrer de omkring den på dens murer, og elendighet og ulykke er inneni den. 12Fordervelse er inneni den, og undertrykkelse og svik viker ikke fra dens torv. 13For ikke er det en fiende som håner mig, ellers vilde jeg bære det; ikke er det min avindsmann som ophøier sig over mig, ellers vilde jeg skjule mig for ham; 14men det er du, du som var min likemann, min venn og min kjenning – 15vi som levde sammen i fortrolig omgang, som vandret til Guds hus blandt den glade høitidsskare. 16Ødeleggelse komme over dem! La dem fare levende ned i dødsriket! For ondskap hersker i deres bolig, i deres hjerte. 17Jeg vil rope til Gud, og Herren skal frelse mig. 18Aften og morgen og middag vil jeg klage og sukke, så hører han min røst. 19Han forløser min sjel fra striden imot mig og gir mig fred; for i mengde er de omkring mig. 20Gud skal høre og svare* dem – han troner jo fra fordums tid, sela – dem som ikke vil bli anderledes, og som ikke frykter Gud. 21Han* legger hånd på dem som har fred med ham, han vanhelliger sin pakt. 22Hans munns ord er glatte som smør, men hans hjertes tanke er strid; hans ord er bløtere enn olje, og dog er de dragne sverd. 23Kast på Herren det som tynger dig! Han skal holde dig oppe; han skal i evighet ikke la den rettferdige rokkes. 24Og du, Gud, skal støte dem ned i gravens dyp; blodgjerrige og falske menn skal ikke nå det halve av sine dager; men jeg setter min lit til dig.

Kapittel 56

1Til sangmesteren; efter «Den målløse due på de fjerne steder»*; av David; en gyllen sang da filistrene grep ham i Gat**. 2Vær mig nådig, Gud! for mennesker vil opsluke mig; hele dagen trenger de mig med krig. 3Mine fiender søker å opsluke mig hele dagen; for mange er de som strider mot mig i overmot. 4På den dag jeg frykter, setter jeg min lit til dig. 5Ved Gud priser jeg hans ord; til Gud setter jeg min lit, jeg frykter ikke; hvad skulde kjød kunne gjøre mig? 6Hele dagen forvender de mine ord; alle deres tanker er mig imot til det onde. 7De slår sig sammen, de lurer, de tar vare på mine trin, fordi de står mig efter livet. 8Skulde de undslippe tross sin ondskap? Støt folkeslag ned i vrede, Gud! 9Hvor ofte jeg har flyktet, det har du tellet; mine tårer er gjemt i din flaske; står de ikke i din bok? 10Da skal mine fiender vende tilbake, på den dag jeg roper; dette vet jeg at Gud er med mig. 11Ved Gud priser jeg ordet; ved Herren priser jeg ordet. 12Til Gud setter jeg min lit, jeg frykter ikke; hvad skulde et menneske kunne gjøre mig? 13På mig, Gud, hviler løfter til dig; jeg vil betale dig med takksigelser. 14For du har fridd min sjel fra døden, ja mine føtter fra fall, så jeg kan vandre for Guds åsyn i de levendes lys.

Kapittel 57

1Til sangmesteren; «Forderv ikke»*; av David; en gyllen sang, da han flyktet for Saul og var i hulen**. 2Vær mig nådig, Gud, vær mig nådig! For til dig tar min sjel sin tilflukt, og i dine vingers skygge søker jeg ly inntil fordervelsen går over. 3Jeg roper til Gud, den Høieste, til den Gud som fullfører sin gjerning for mig. 4Han sender hjelp fra himmelen og frelser mig, når den som vil opsluke mig, håner. Sela. Gud sender sin miskunnhet og sin trofasthet. 5Min sjel er midt iblandt løver; jeg må ligge iblandt dem som spruter ild, menneskebarn hvis tenner er spyd og piler, og hvis tunge er et skarpt sverd. 6Vis dig høi over himmelen, Gud, din ære over all jorden! 7De stiller garn for mine trin, min sjel er nedbøiet; de graver en grav for mig, de faller selv midt i den. Sela. 8Mitt hjerte er rolig, Gud, mitt hjerte er rolig; jeg vil synge og lovprise. 9Våkn op, min ære*, våkn op, harpe og citar! Jeg vil vekke morgenrøden. 10Jeg vil prise dig blandt folkene, Herre, jeg vil lovsynge dig blandt folkeslagene. 11For din miskunnhet er stor inntil himmelen, og din trofasthet inntil skyene. 12Vis dig høi over himmelen, Gud, din ære over all jorden!

Kapittel 58

1Til sangmesteren; «Forderv ikke»*; av David; en gyllen sang. 2Mon I virkelig ved å tie taler hvad rettferdig er, dømmer hvad rett er, I menneskebarn? 3I hjertet arbeider I jo på misgjerninger, i landet veier I ut eders henders vold. 4De ugudelige er avveket fra mors fang av; de som taler løgn, farer vill fra mors liv. 5Gift har de lik ormegift; de er som en døv slange, som stopper sitt øre til, 6så den ikke hører på slangetemmernes røst, på ham som er kyndig i å besverge. 7Gud, slå deres tenner inn i deres munn, knus de unge løvers kinntenner, Herre! 8La dem forgå som vann som rinner bort! Legger nogen sine piler i buen, da la dem bli som uten odd! 9La dem være som en snegl, som opløses mens den går, som en kvinnes ufullbårne foster, som ikke har sett solen! 10Før eders gryter kjenner tornekvistene, skal han blåse dem bort* enten de er friske eller i brand. 11Den rettferdige skal glede sig, fordi han ser hevn; han skal tvette sine føtter i den ugudeliges blod. 12Og menneskene skal si: Der er dog frukt for den rettferdige, det er dog en Gud som dømmer på jorden.

Kapittel 59

1Til sangmesteren; «Forderv ikke»*; av David; en gyllen sang, da Saul sendte folk som tok vare på huset for å drepe ham**. 2Fri mig fra mine fiender, min Gud, vern mig mot dem som reiser sig imot mig, 3fri mig fra dem som gjør urett, og frels mig fra blodgjerrige menn! 4For se, de lurer på mitt liv; sterke menn slår sig sammen imot mig, uten misgjerning og uten synd hos mig, Herre! 5Uten brøde hos mig stormer de frem og stiller sig op; våkn op for å møte mig, og se til! 6Ja du, Herre, hærskarenes Gud, Israels Gud, våkn op for å hjemsøke alle hedninger, vær ikke nådig imot nogen av de troløse nidinger! Sela. 7De kommer igjen om aftenen, tuter som hunder og løper rundt omkring i byen. 8Se, det går en strøm av ord ut av deres munn; der er sverd på deres leber; for hvem hører det? 9Men du, Herre, le, av dem, du spotter alle hedninger. 10Mot hans* makt vil jeg bie på dig; for Gud er min borg. 11Min Gud vil komme mig i møte med sin miskunnhet, Gud vil la mig se med lyst på mine fiender. 12Slå dem ikke ihjel, forat mitt folk ikke skal glemme det! La dem drive ustadig omkring ved din makt og styrt dem ned, du, vårt skjold, Herre! 13Hvert ord på deres leber er en synd i deres munn; la dem så fanges i sitt overmot og for den forbannelses og løgns skyld som de fører i sin munn! 14Gjør ende på dem i vrede, gjør ende på dem, så de ikke mere er til, og la dem vite at Gud er den som hersker i Jakob inntil jordens ender! Sela. 15Og de kommer igjen om aftenen, tuter som hunder og løper rundt omkring i byen. 16De farer omkring efter mat; om de ikke blir mette, blir de således natten over. 17Men jeg vil synge om din styrke, og jeg vil juble om morgenen over din miskunnhet; for du er min borg og min tilflukt den dag jeg er i nød. 18Min styrke! For dig vil jeg synge; for Gud er min borg, min miskunnhets Gud.

Kapittel 60

1Til sangmesteren; efter Sjusjan edut*; en gyllen sang av David til å læres, 2da han stred mot syrerne fra Mesopotamia og mot syrerne fra Soba, og Joab kom tilbake og slo edomittene i Saltdalen, tolv tusen. 3Gud! du har forkastet oss, du har sønderslått oss, du var vred; vederkveg oss nu igjen! 4Du har rystet jorden, du har fått den til å revne; læg dens skade, for den vakler! 5Du har latt ditt folk se hårde ting, du har gitt oss vin å drikke så vi tumlet. 6Men du har gitt dem som frykter dig, et hærmerke til opreisning, for sannhets skyld. Sela. 7Forat de du elsker, må bli frelst, så hjelp nu med din høire hånd og bønnhør oss! 8Gud har talt i sin hellighet. Jeg vil fryde mig; jeg vil utskifte Sikem og opmåle Sukkots dal. 9Mig hører Gilead til, og mig hører Manasse til, og Efra’im er vern for mitt hode, Juda er min herskerstav. 10Moab er mitt vaskefat, på Edom kaster jeg min sko; bryt ut i jubel over mig, Filisterland! 11Hvem vil føre mig til den faste by? Hvem leder mig inn til Edom? 12Mon ikke du, Gud, som forkastet oss og ikke drog ut med våre hærer, Gud? 13Gi oss hjelp mot fienden, for menneskehjelp er tomhet! 14Ved Gud skal vi gjøre storverk, og han skal nedtrede våre fiender.

Kapittel 61

1Til sangmesteren, på strengelek; av David. 2Hør, Gud, mitt klagerop, merk på min bønn! 3Fra jordens ende roper jeg til dig, mens mitt hjerte vansmekter; før mig på en klippe, som ellers blir mig for høi! 4For du har vært min tilflukt, et sterkt tårn imot fienden. 5La mig bo i ditt telt i all evighet, la mig finne ly i dine vingers skjul! Sela. 6For du, Gud, har hørt på mine løfter, du har gitt mig arv med dem som frykter ditt navn. 7Du vil legge dager til kongens dager, hans år skal være som slekt efter slekt, 8han skal trone evindelig for Guds åsyn; sett miskunnhet og trofasthet til å bevare ham! 9Så vil jeg lovsynge ditt navn til evig tid, forat jeg kan innfri mine løfter dag efter dag.

Kapittel 62

1Til sangmesteren, for Jedutun; en salme av David. 2Bare i håp til Gud er min sjel stille; fra ham kommer min frelse. 3Han alene er min klippe og min frelse, min borg, jeg skal ikke rokkes meget. 4Hvor lenge vil I alle storme løs på en mann, bryte ham ned som en mur som heller, et gjerde som støtes om? 5De rådslår bare om å styrte ham ned fra hans høihet, de har sin lyst i løgn; med sin munn velsigner de, men i sitt hjerte forbanner de. Sela. 6Bare i håp til Gud vær stille, min sjel! for fra ham kommer mitt håp. 7Han alene er min klippe og min frelse, min borg, jeg skal ikke rokkes. 8Hos Gud er min frelse og min ære; min sterke klippe, min tilflukt er i Gud. 9Sett eders lit til ham til enhver tid, I folk! Utøs eders hjerte for hans åsyn! Gud er vår tilflukt. Sela. 10Bare tomhet er menneskenes barn, bare løgn er mannens sønner; i vektskålen stiger de til værs, de er tomhet alle sammen. 11Stol ikke på vold, og sett ikke fåfengt håp til røvet gods! Når rikdommen vokser, så akt ikke på det! 12En gang har Gud talt, ja to ganger har jeg hørt det*, at styrke hører Gud til. 13Og dig, Herre, hører miskunnhet til; for du betaler enhver efter hans gjerning.

Kapittel 63

1En salme av David, da han var i Juda ørken. 2Gud! Du er min Gud, jeg søker dig årle; min sjel tørster efter dig, mitt kjød lenges efter dig i et tørt og vansmektende land, hvor det ikke er vann. 3Således har jeg skuet dig i helligdommen, idet jeg så din makt og din herlighet. 4For din miskunnhet er bedre enn livet; mine leber priser dig. 5Således vil jeg love dig mitt liv igjennem; i ditt navn vil jeg opløfte mine hender. 6Min sjel skal bli mettet som av marg og fett, og med jublende leber skal min munn lovprise dig. 7Når jeg kommer dig i hu på mitt leie, tenker jeg på dig gjennem nattevaktene. 8For du har vært min hjelp, og under dine vingers skygge jubler jeg. 9Min sjel henger ved dig; din høire hånd holder mig oppe. 10Og de som står mig efter livet for å ødelegge det, de skal komme til jordens nederste dyp. 11De skal gis sverdet i vold, bli til rov for rever. 12Og kongen skal glede sig i Gud; hver den som sverger ved ham, skal prise sig lykkelig, for løgneres munn skal tilstoppes.

Kapittel 64

1Til sangmesteren; en salme av David. 2Hør, Gud, min røst når jeg klager, bevar mitt liv for fiendens skremsel! 3Skjul mig for de ondes lønnlige råd, for illgjerningsmenns larmende hop, 4som hvesser sin tunge som et sverd, legger på buen sin pil, det bitre ord, 5for å skyte den uskyldige i lønndom; med ett skyter de ham og frykter ikke. 6De gjør sitt onde råd fast; de forteller hvorledes de vil legge skjulte snarer; de sier: Hvem ser dem? 7De uttenker ugjerninger: Vi er ferdige, tanken er uttenkt – og menneskenes tanker og hjerter er dype. 8Da skyter Gud dem; med ett kommer pilen; slaget har rammet dem. 9Og de blir nedstyrtet, deres tunge kommer over dem; alle de som ser på dem, ryster på hodet. 10Og alle mennesker frykter og forkynner Guds gjerning, og de forstår hans verk. 11Den rettferdige gleder sig i Herren og tar sin tilflukt til ham, og alle opriktige av hjertet priser sig lykkelige.

Kapittel 65

1Til sangmesteren; en salme av David; en sang. 2Dig, Gud, priser de i stillhet på Sion, og dig gir de det de har lovt. 3Du som hører bønner, til dig kommer alt kjød. 4Når mine misgjerninger er blitt mig for svære, så forlater du våre overtredelser. 5Salig er den du utvelger og lar komme nær, så han bor i dine forgårder; vi vil mette oss med de gode ting i ditt hus, ditt hellige tempel. 6Med forferdelige gjerninger bønnhører du oss i rettferdighet, du vår frelses Gud, du som er en tilflukt for alle jordens ender og havet langt borte. 7Han gjør fjellene faste med sin kraft, omgjordet med velde. 8Han stiller havenes brusen, deres bølgers brusen og folkenes bulder. 9Og de som bor ved jordens ender, frykter for dine tegn; de steder hvor morgen og aften bryter frem, fyller du med jubel. 10Du har gjestet jorden og gitt den overflod, gjort den såre rik, Guds bekk er full av vann; du har latt dem få sitt korn, for således lager du jorden til. 11Du vannet dens furer, senket dens plogland; du bløtte den med regnskurer, velsignet dens grøde. 12Du har kronet din godhets år, og dine fotspor drypper av fedme. 13Ødemarkens beiter drypper, og haugene omgjorder sig med jubel. 14Engene er klædd med får, og dalene er dekket med korn; folk roper med fryd og synger.

Kapittel 66

1Til sangmesteren; en sang, en salme. Rop med fryd for Gud, all jorden! 2Syng ut hans navns ære, gi ham ære til hans pris! 3Si til Gud: Hvor forferdelige er dine gjerninger! For din store makts skyld skal dine fiender hykle for dig. 4All jorden skal tilbede dig og lovsynge dig, de skal lovsynge ditt navn. Sela. 5Kom og se Guds gjerninger! Han er forferdelig i gjerning mot menneskenes barn. 6Han gjorde havet om til tørt land, gjennem strømmen gikk de til fots; der gledet vi oss i ham. 7Han hersker med sitt velde evindelig, hans øine gir akt på hedningene; de gjenstridige må ikke ophøie sig. Sela. 8I folkeslag, lov vår Gud og forkynn hans pris med høi røst, 9han som holdt vår sjel i live og ikke lot vår fot vakle! 10For du prøvde oss, Gud, du renset oss, likesom de renser sølv. 11Du førte oss inn i et garn, du la en trykkende byrde på våre lender. 12Du lot mennesker fare frem over vårt hode; vi kom i ild og i vann. Men du førte oss ut til vederkvegelse. 13Jeg vil gå inn i ditt hus med brennoffer, jeg vil gi dig det jeg har lovt, 14det som gikk over mine leber, og som min munn talte i min nød. 15Jeg vil ofre dig brennoffere av fett kveg med duft av værer; jeg vil ofre okser tillikemed bukker. Sela. 16Kom, hør, alle I som frykter Gud; jeg vil fortelle hvad han har gjort mot min sjel. 17Til ham ropte jeg med min munn, og lovsang var under min tunge. 18Hadde jeg urett for øie i mitt hjerte, så vilde Herren ikke høre. 19Men Gud har hørt, han har aktet på mitt bønnerop. 20Lovet være Gud, som ikke avviste min bønn og ikke tok sin miskunnhet fra mig!

Kapittel 67

1Til sangmesteren på strengelek; en salme, en sang. 2Gud være oss nådig og velsigne oss, han la sitt åsyn lyse hos oss, sela, 3forat man på jorden må kjenne din vei, blandt alle hedninger din frelse. 4Folkene skal prise dig, Gud! Folkene skal prise dig, alle tilsammen. 5Folkeslagene skal fryde sig og juble; for du dømmer folkene med rett, og folkeslagene på jorden leder du. Sela. 6Folkene skal prise dig, Gud! Folkene skal prise dig, alle tilsammen. 7Landet har gitt sin grøde; Gud, vår Gud, velsigner oss. 8Gud velsigner oss, og alle jordens ender skal frykte ham.

Kapittel 68

1Til sangmesteren; av David; en salme, en sang. 2Gud reiser sig, hans fiender spredes, og de som hater ham, flyr for hans åsyn. 3Likesom røk drives bort, så driver du dem bort; likesom voks smelter for ild, forgår de ugudelige for Guds åsyn. 4Og de rettferdige gleder sig, de jubler for Guds åsyn og fryder sig med glede. 5Syng for Gud, lovsyng hans navn, gjør vei for ham som farer frem på de øde marker, Herren er hans navn, og juble for hans åsyn! 6Farløses far og enkers dommer er Gud i sin hellige bolig. 7Gud gir de enslige hus, fører fanger ut til lykke; bare de gjenstridige bor i et tørt land. 8Gud, da du drog ut foran ditt folk, da du skred frem gjennem ørkenen, sela, 9da bevet jorden, og himlene dryppet for Guds åsyn, Sinai der borte, for Guds, Israels Guds åsyn. 10Et rikelig regn spredte du, Gud; din arv, den utmattede, styrket du. 11Ditt folk bosatte sig i landet*; du laget det ved din godhet i stand for den elendige, Gud! 12Herren gir seierssang; stor er skaren av kvinner med gledesbudskap. 13Hærenes konger flyr, de flyr, og hun som sitter hjemme, deler bytte. 14Når I hviler mellem kveene, er det som en dues vinger, som er dekket med sølv, og hvis vingefjær har gullets grønnlige glans*. 15Når den Allmektige spreder konger der*, da sner det på Salmon**. 16Et Guds fjell* er Basans fjell, et fjell med mange tinder er Basans fjell**. 17Hvorfor ser I skjevt, I fjell med de mange tinder, til det fjell som Gud finner behag i å bo på? Herren skal også bo der evindelig. 18Guds vogner er to ganger ti tusen, tusen og atter tusen; Herren er iblandt dem, Sinai er i helligdommen*. 19Du fór op i det høie, bortførte fanger, tok gaver blandt menneskene, også blandt de gjenstridige, for å bo der, Herre Gud! 20Lovet være Herren dag efter dag! Legger man byrde på oss, så er Gud vår frelser. Sela. 21Gud er oss en Gud til frelse, og hos Herren, Israels Gud, er det utganger fra døden. 22Ja, Gud knuser sine fienders hode, den hårrike isse på ham som vandrer i sin syndeskyld. 23Herren sier: Fra Basan vil jeg hente tilbake, jeg vil hente tilbake fra havets dyp, 24forat din fot må stampe i blod, dine hunders tunge få sin del av fiendene. 25De ser dine seierstog, Gud, min Guds, min konges, seierstog inn i helligdommen. 26Foran går sangere, bakefter harpespillere midt imellem jomfruer som slår på pauke. 27Lov Gud i forsamlingene, lov Herren, I som er av Israels kilde! 28Der er Benjamin, den yngste, som hersker over dem*, Judas fyrster med sin skare, Sebulons fyrster, Naftalis fyrster. 29Din Gud har tildelt dig styrke; styrk, Gud, det du har gjort for oss! 30For ditt tempel i Jerusalems skyld* skal konger komme til dig med gaver. 31Skjell på dyret i sivet*, på stuteflokken med folke-kalvene**, som kaster sig ned for dig med sølvstykker! Han spreder folkene som har lyst til strid. 32Veldige menn skal komme fra Egypten, Etiopia skal i hast utrekke sine hender til Gud. 33I jordens riker, syng for Gud, lovsyng Herren, sela, 34ham som farer frem i himlenes himler, de eldgamle! Se, han lar sin røst høre, en mektig røst. 35Gi Gud makt! Over Israel er hans høihet, og hans makt i skyene. 36Forferdelig er du, Gud, fra dine helligdommer; Israels Gud, han gir folket makt og styrke. Lovet være Gud!

Kapittel 69

1Til sangmesteren; efter «Liljer»*; av David. 2Frels mig, Gud, for vannene er kommet inntil sjelen. 3Jeg er sunket ned i bunnløst dynd, hvor der intet fotfeste er; jeg er kommet i dype vann, og strømmen slår over mig. 4Jeg har ropt mig trett, min strupe brenner; mine øine er borttæret idet jeg venter på min Gud. 5Flere enn hårene på mitt hode er de som hater mig uten årsak; tallrike er de som vil forderve mig, mine fiender uten grunn; det jeg ikke har røvet, skal jeg nu gi tilbake. 6Gud, du kjenner min dårskap, og all min syndeskyld er ikke skjult for dig. 7La dem ikke bli til skamme ved mig, de som bier efter dig, Herre, Herre, hærskarenes Gud! La dem ikke bli til spott ved mig, de som søker dig, Israels Gud! 8For for din skyld bærer jeg vanære, dekker skam mitt åsyn. 9Jeg er blitt fremmed for mine brødre og en utlending for min mors barn. 10For nidkjærhet for ditt hus har fortært mig, og deres hån som håner dig, er falt på mig. 11Og min sjel gråt mens jeg fastet, og det blev mig til spott. 12Og jeg gjorde sekk til mitt klædebon, og jeg blev dem til et ordsprog. 13De som sitter i porten, snakker om mig, og de som drikker sterk drikk, synger om mig. 14Men jeg kommer med min bønn til dig, Herre, i nådens tid, Gud, for din megen miskunnhet; svar mig med din frelsende trofasthet! 15Redd mig ut av dyndet og la mig ikke synke! La mig bli reddet fra dem som hater mig, og fra de dype vann! 16La ikke vannstrømmen slå over mig og ikke dypet sluke mig, og la ikke brønnen lukke sitt gap over mig! 17Svar mig, Herre, for din miskunnhet er god; vend dig til mig efter din store barmhjertighet! 18Og skjul ikke ditt åsyn for din tjener, for jeg er i nød; skynd dig å svare mig! 19Kom nær til min sjel, forløs den, frels mig for mine fienders skyld! 20Du kjenner min spott og min skam og min vanære; alle mine motstandere er for ditt åsyn. 21Spott har brutt mitt hjerte, så jeg er syk, og jeg ventet på medynk, men der var ingen, på trøstere, men jeg fant ikke nogen. 22De gav mig galle å ete, og for min tørst gav de mig eddik å drikke. 23La deres bord bli til en strikke for deres åsyn og til en snare for dem når de er trygge! 24La deres øine formørkes, så de ikke ser, og la deres lender alltid vakle! 25Utøs din harme over dem, og la din brennende vrede nå dem! 26Deres bolig bli øde, ei være der nogen som bor i deres telt! 27For den du har slått, forfølger de, og de forteller om deres smerte som du har stunget. 28La dem legge skyld til sin skyld, og la dem ikke komme til din rettferdighet! 29La dem bli utslettet av de levendes bok, og la dem ikke bli innskrevet med de rettferdige! 30Men jeg er elendig og full av pine; la din frelse, Gud, føre mig i sikkerhet! 31Jeg vil love Guds navn med sang og ophøie ham med lovprisning, 32og det skal behage Herren bedre enn en ung okse med horn og klover. 33Når saktmodige ser det, skal de glede sig; I som søker Gud, eders hjerte leve! 34For Herren hører på de fattige, og sine fanger forakter han ikke. 35Himmel og jord skal love ham, havet og alt det som rører sig i det. 36For Gud skal frelse Sion og bygge byene i Juda, og de* skal bo der og eie dem, 37og hans tjeneres avkom skal arve dem, og de som elsker hans navn, skal bo i dem.

Kapittel 70

1Til sangmesteren; av David; til ihukommelse. 2Gud, kom for å utfri mig! Herre, skynd dig å hjelpe mig! 3La dem som står mig efter livet, bli til skam og spott! La dem som ønsker min ulykke, vike tilbake og bli til skamme! 4La dem som sier: Ha, ha, vende tilbake for sin skjensels skyld! 5La dem fryde og glede sig i dig, alle de som søker dig, og la dem som elsker din frelse, alltid si: Høilovet være Gud! 6For jeg er elendig og fattig; Gud, skynd dig til mig! Du er min hjelp og min frelser; Herre, dryg ikke!

Kapittel 71

1Til dig, Herre, setter jeg min lit; la mig aldri i evighet bli til skamme! 2Utfri mig og redd mig ved din rettferdighet! Bøi ditt øre til mig og frels mig! 3Vær mig en klippe til bolig, dit jeg alltid kan gå, du som har fastsatt frelse for mig! For du er min klippe og min festning. 4Min Gud, utfri mig av den ugudeliges hånd, av den urettferdiges og undertrykkerens vold! 5For du er mitt håp, Herre, Herre min tillit fra min ungdom av. 6Til dig har jeg støttet mig fra mors liv av; du er den som drog mig ut av min mors skjød; om dig vil jeg alltid synge min lovsang. 7Som et under har jeg vært for mange, men du er min sterke tilflukt. 8Min munn er full av din pris, hele dagen av din herlighet. 9Forkast mig ikke i alderdommens tid, forlat mig ikke når min kraft forgår! 10For mine fiender har sagt om mig, de som tar vare på mitt liv, rådslår tilsammen 11og sier: Gud har forlatt ham; forfølg og grip ham, for det er ingen som redder! 12Gud, vær ikke langt borte fra mig! Min Gud, skynd dig å hjelpe mig! 13La dem som står mig efter livet, bli til skamme og gå til grunne! La dem som søker min ulykke, bli klædd i skam og spott! 14Og jeg vil alltid håpe, og til all din pris vil jeg legge ny pris. 15Min munn skal fortelle om din rettferdighet, hele dagen om din frelse; for jeg vet ikke tall derpå. 16Jeg vil fremføre Herrens, Israels Guds veldige gjerninger, jeg vil prise din rettferdighet, din alene. 17Gud, du har lært mig det fra min ungdom av, og inntil nu kunngjør jeg dine undergjerninger. 18Forlat mig da heller ikke inntil alderdommen og de grå hår, Gud, inntil jeg får kunngjort din arm for efterslekten, din kraft for hver den som skal komme. 19Og din rettferdighet, Gud, når til det høie; du som har gjort store ting, Gud, hvem er som du? 20Du som har latt oss se mange trengsler og ulykker, du vil igjen gjøre oss levende og igjen dra oss op av jordens avgrunner. 21Du vil øke min storhet og vende om og trøste mig. 22Så vil jeg også prise dig med harpespill, din trofasthet, min Gud! Jeg vil lovsynge dig til citar, du Israels Hellige! 23Mine leber skal juble, for jeg vil lovsynge dig, og min sjel, som du har forløst. 24Min tunge skal også hele dagen tale om din rettferdighet; for de er blitt til spott, de er blitt til skamme, de som søker min ulykke.

Kapittel 72

1Av Salomo. Gud, gi kongen dine dommer og kongesønnen din rettferdighet! 2Han skal dømme ditt folk med rettferdighet og dine elendige med rett. 3Fjellene skal bære fred for folket, og haugene for rettferdighets skyld. 4Han skal dømme de elendige blandt folket, han skal frelse den fattiges barn og knuse voldsmannen. 5De skal frykte dig, så lenge solen er til, og så lenge månen skinner, fra slekt til slekt. 6Han skal komme ned som regn på en nyslått eng, lik en regnskur, som væter jorden. 7I hans dager skal den rettferdige blomstre, og det skal være megen fred, inntil månen ikke er mere. 8Og han skal herske fra hav til hav og fra elven inntil jordens ender. 9For hans åsyn skal de som bor i ørkenene, bøie kne, og hans fiender skal slikke støv. 10Kongene fra Tarsis og øene skal komme med gaver, kongene fra Sjeba og Seba frembære skatt. 11Alle konger skal falle ned for ham, alle hedninger skal tjene ham. 12For han skal frelse den fattige som roper, og den elendige som ingen hjelper har. 13Han skal spare den ringe og fattige, og frelse de fattiges sjeler. 14Han skal forløse deres sjel fra undertrykkelse og fra vold, og deres blod skal være dyrt i hans øine. 15Og de skal leve og gi ham av Sjebas gull og alltid bede for ham; hele dagen skal de love ham. 16Det skal bli overflod av korn i landet på fjellenes topp, dets frukt skal suse som Libanon, og det skal fremblomstre folk av byene som gresset på jorden. 17Hans navn skal bli til evig tid; så lenge solen skinner, skal hans navn skyte friske skudd, og de skal velsigne sig ved ham; alle hedninger skal prise ham salig. 18Lovet være Gud Herren, Israels Gud, han, den eneste som gjør undergjerninger! 19Og lovet være hans herlighets navn til evig tid, og all jorden bli full av hans herlighet! Amen, amen. 20Ende på Davids, Isais sønns bønner.

Kapittel 73

1En salme av Asaf. Ja, Gud er god mot Israel, mot de rene av hjertet. 2Men jeg – nær hadde mine føtter snublet, på lite nær var mine trin glidd ut. 3For jeg harmedes over de overmodige da jeg så at det gikk de ugudelige vel. 4For de er fri for lidelser inntil sin død, og deres styrke er vel ved makt. 5De kjenner ikke til nød som andre folk, og de blir ikke plaget som andre mennesker. 6Derfor er overmot deres halssmykke, vold omhyller dem som et klædebon. 7Deres øine står ut av fedme, hjertets tanker bryter frem. 8De håner og taler i ondskap om undertrykkelse; fra det høie taler de. 9De løfter sin munn op til himmelen, og deres tunge farer frem på jorden. 10Derfor får de sitt folk til å vende sig om til dem, og vann i overflod suger de i sig*. 11Og de sier: Hvorledes skulde Gud vite noget? Er det vel kunnskap hos den Høieste? 12Se, dette er de ugudelige, og evig trygge vokser de i velmakt. 13Ja, forgjeves har jeg renset mitt hjerte og tvettet mine hender i uskyld; 14jeg blev dog plaget hele dagen, og hver morgen kom til mig med tukt. 15Dersom jeg hadde sagt: Jeg vil tale således*, se, da hadde jeg vært troløs mot dine barns slekt. 16Og jeg tenkte efter for å forstå dette*; det var en plage i mine øine 17– inntil jeg gikk inn i Guds helligdommer og gav akt på deres endelikt. 18Ja, på glatte steder setter du dem; du lot dem falle, så de gikk til grunne. 19Hvor de blev ødelagt i et øieblikk! De gikk under og tok ende med forferdelse. 20Likesom en akter for intet en drøm når en har våknet op, således akter du, Herre, deres skyggebillede for intet når du våkner op. 21Når mitt hjerte var bittert, og det stakk mig i mine nyrer, 22da var jeg ufornuftig og forstod intet; som et dyr var jeg imot dig. 23Men jeg blir alltid hos dig, du har grepet min høire hånd. 24Du leder mig ved ditt råd, og derefter optar du mig i herlighet. 25Hvem har jeg ellers i himmelen? Og når jeg har dig, har jeg ikke lyst til noget på jorden. 26Vansmekter enn mitt kjød og mitt hjerte, så er dog Gud mitt hjertes klippe og min del evindelig. 27For se, de som holder sig borte fra dig, går til grunne; du utrydder hver den som faller fra dig i hor*. 28Men for mig er det godt å holde mig nær til Gud; jeg setter min lit til Herren, Israels Gud, for å fortelle alle dine gjerninger.

Kapittel 74

1En læresalme av Asaf. Hvorfor, Gud, har du forkastet oss for evig tid? Hvorfor ryker din vrede mot den hjord du før? 2Kom i hu din menighet, som du vant din i fordums tid, som du gjenløste til å være din arvs stamme, Sions berg, hvor du tok bolig! 3Opløft dine trin til de evige grushoper! Alt har fienden fordervet i helligdommen. 4Dine motstandere har brølt midt i ditt forsamlingshus; de har satt sine egne tegn op til tegn. 5Det var et syn som når økser løftes i tykke skogen. 6Og nu, alt det som fantes av billedverk, det slo de sønder med øks og hammer. 7De har satt ild på din helligdom; like til grunnen har de vanhelliget ditt navns bolig. 8De har sagt i sitt hjerte: Vi vil ødelegge dem alle tilsammen! De har opbrent alle Guds forsamlingshus i landet. 9Våre egne tegn ser vi ikke; det er ikke nogen profet mere, ikke nogen hos oss som vet hvor lenge det skal vare. 10Hvor lenge, Gud, skal motstanderen håne, fienden forakte ditt navn evindelig? 11Hvorfor drar du din hånd, din høire hånd tilbake? Ta den ut av din barm og ødelegg! 12Gud er dog min konge fra fordums tid, han som skaper frelse på den vide jord. 13Du er den som skilte havet med din styrke, knuste dragenes hoder på vannene. 14Du sønderslo Leviatans* hoder, du gav den til føde for ørkenens folk. 15Du lot kilde og bekk bryte frem, du uttørket evige strømmer. 16Dig hører dagen til, dig også natten; du har skapt himmellysene og solen. 17Du har fastsatt alle jordens grenser; sommer og vinter – du har dannet dem. 18Kom dette i hu: Fienden har hånet Herren, og et dårlig folk har foraktet ditt navn! 19Overgi ikke din turteldue til den mordlystne skare, glem ikke dine elendiges skare evindelig! 20Se til pakten! For landets mørke steder er fulle av volds boliger. 21La ikke den undertrykte vende tilbake med skam, la den elendige og fattige love ditt navn! 22Reis dig, Gud, før din sak, kom i hu at du blir hånet av dåren hele dagen! 23Glem ikke dine fienders røst, dine motstanderes bulder, som stiger op all tid!

Kapittel 75

1Til sangmesteren; «Forderv ikke»*; en salme av Asaf; en sang. 2Vi priser dig, Gud, vi priser, og nær er ditt navn; de forteller om dine undergjerninger. 3For [så sier Herren]: Jeg vil gripe den fastsatte tid, jeg vil dømme med rettferdighet. 4Jorden er i opløsning, og alle de som bor på den; jeg har satt dens grunnstøtter efter mål. Sela. 5Jeg sier til de overmodige: Vær ikke overmodige, og til de ugudelige: Løft ikke horn! 6Løft ikke eders horn i det høie, tal ikke frekt med stiv nakke! 7For ikke fra øst eller fra vest, ei heller fra fjellenes ørken*8nei, Gud er den som dømmer; den ene fornedrer han, og den andre ophøier han. 9For det er et beger i Herrens hånd med skummende vin; det er fullt av krydret vin, og han skjenker ut av det; sannelig, dets berme skal de drikke, ja utsuge, alle de ugudelige på jorden. 10Men jeg vil forkynne det evindelig, jeg vil lovsynge Jakobs Gud. 11Og alle de ugudeliges horn vil jeg avhugge, den rettferdiges horn skal ophøies.

Kapittel 76

1Til sangmesteren på strengelek; en salme av Asaf; en sang. 2Gud er kjent i Juda, hans navn er stort i Israel. 3Og han reiste sin hytte i Salem og sin bolig på Sion. 4Der sønderbrøt han buens lyn, skjold og sverd og krig. Sela. 5Strålende er du, herlig fremfor røverfjellene*. 6Mennene med det sterke hjerte er blitt et rov; de sover sin søvn, og ingen av de veldige menn fant sine hender. 7Ved din trusel, Jakobs Gud, falt både vogn og hest i dyp søvn. 8Du – forferdelig er du, og hvem kan bli stående for ditt åsyn når du blir vred? 9Fra himmelen lot du høre dom; jorden fryktet og blev stille, 10da Gud reiste sig til dom for å frelse alle saktmodige på jorden. Sela. 11For menneskets vrede blir dig til pris; med enda større vrede omgjorder du dig. 12Gjør løfter og gi Herren eders Gud det I har lovt! Alle de som er omkring ham, skal komme med gaver til den Forferdelige. 13Han kuer fyrstenes stolte ånd, forferdelig for kongene på jorden.

Kapittel 77

1Til sangmesteren, for Jedutun*; av Asaf; en salme. 2Min røst er til Gud, og jeg vil rope; min røst er til Gud, og han vil vende øret til mig. 3På min nøds dag søker jeg Herren; min hånd er utrakt om natten og blir ikke trett, min sjel vil ikke la sig trøste. 4Jeg vil komme Gud i hu og sukke; jeg vil gruble, og min ånd vansmekter. Sela. 5Du holder mine øine oppe i nattevaktene; jeg er urolig og taler ikke. 6Jeg tenker på fordums dager, på de lengst fremfarne år. 7Jeg vil komme i hu mitt strengespill om natten, i mitt hjerte vil jeg gruble, og min ånd ransaker. 8Vil da Herren forkaste i all evighet, og vil han ikke mere bli ved å vise nåde? 9Er det for all tid ute med hans miskunnhet? er hans løfte blitt til intet slekt efter slekt? 10Har Gud glemt å være nådig? Har han i vrede tillukket sin barmhjertighet? Sela. 11Jeg sier: Dette er min plage, det er år fra den Høiestes høire hånd. 12Jeg vil forkynne Herrens gjerninger; for jeg vil komme dine under i hu fra fordums tid. 13Og jeg vil eftertenke alt ditt verk, og på dine store gjerninger vil jeg grunde. 14Gud! Din vei er i hellighet; hvem er en gud stor som Gud? 15Du er den Gud som gjør under; du har kunngjort din styrke blandt folkene. 16Du har forløst ditt folk med velde, Jakobs og Josefs barn. Sela. 17Vannene så dig, Gud, vannene så dig, de bevet, ja avgrunnene skalv. 18Skyene utøste vann, himlene lot sin røst høre, ja dine piler fløi hit og dit. 19Din tordens røst lød i stormhvirvelen, lyn lyste op jorderike, jorden bevet og skalv. 20Gjennem havet gikk din vei, og dine stier gjennem store vann, og dine fotspor blev ikke kjent. 21Du førte ditt folk som en hjord ved Moses’ og Arons hånd.

Kapittel 78

1En læresalme av Asaf. Lytt, mitt folk, til min lære, bøi eders ører til min munns ord! 2Jeg vil oplate min munn med tankesprog, jeg vil la utstrømme gåtefulle ord fra fordums tid. 3Det vi har hørt og vet, og det våre fedre har fortalt oss, 4det vil vi ikke dølge for deres barn, men for den kommende slekt fortelle Herrens pris og hans styrke og de undergjerninger som han har gjort. 5Han har reist et vidnesbyrd i Jakob og satt en lov i Israel, som han bød våre fedre å kunngjøre sine barn, 6forat den kommende slekt, de barn som skulde fødes, kunde kjenne dem, kunde stå frem og fortelle dem for sine barn 7og sette sitt håp til Gud og ikke glemme Guds gjerninger, men holde hans bud 8og ikke være som deres fedre, en opsetsig og gjenstridig slekt, en slekt som ikke gjorde sitt hjerte fast, og hvis ånd ikke var trofast mot Gud. 9Efra’ims barn, de rustede bueskyttere, vendte om på stridens dag. 10De holdt ikke Guds pakt og vilde ikke vandre i hans lov, 11og de glemte hans store gjerninger og de under som han hadde latt dem se. 12For deres fedres øine hadde han gjort under i Egyptens land, på Soans mark*. 13Han kløvde havet og lot dem gå gjennem det og lot vannet stå som en dynge. 14Og han ledet dem ved skyen om dagen og hele natten ved ildens lys. 15Han kløvde klipper i ørkenen og gav dem å drikke som av store vanndyp. 16Og han lot bekker gå ut av klippen og vann flyte ned som strømmer. 17Men de blev ennu ved å synde mot ham, å være gjenstridige mot den Høieste i ørkenen. 18Og de fristet Gud i sitt hjerte, så de krevde mat efter sin lyst. 19Og de talte mot Gud, de sa: Kan vel Gud dekke bord i ørkenen? 20Se, han har slått klippen så det fløt ut vann, og bekker strømmet over; mon han også kan gi brød, eller kan han komme med kjøtt til sitt folk? 21Derfor, da Herren hørte det, harmedes han, og ild optendtes mot Jakob, og vrede reiste sig mot Israel, 22fordi de ikke trodde på Gud og ikke stolte på hans frelse. 23Og han gav skyene der oppe befaling og åpnet himmelens porter. 24Og han lot manna regne over dem til føde og gav dem himmelkorn. 25Englebrød* åt enhver; han sendte dem næring til mette. 26Han lot østenvinden fare ut i himmelen og førte sønnenvinden frem ved sin styrke. 27Og han lot kjøtt regne ned over dem som støv og vingede fugler som havets sand, 28og han lot dem falle ned midt i deres leir, rundt omkring deres boliger. 29Og de åt og blev såre mette, og det de lystet efter, gav han dem. 30De hadde ennu ikke latt fare det de lystet efter, ennu var deres mat i deres munn, 31da reiste Guds vrede sig mot dem, og han herjet blandt deres kraftfulle menn, og Israels unge menn slo han ned. 32Med alt dette syndet de enda og trodde ikke på hans undergjerninger. 33Derfor lot han deres dager svinne bort i tomhet og deres år i forskrekkelse. 34Når han herjet blandt dem, da spurte de efter ham og vendte om og søkte Gud 35og kom i hu at Gud var deres klippe, og den høieste Gud deres gjenløser. 36Men de smigret for ham med sin munn og løi for ham med sin tunge. 37Og deres hjerte hang ikke fast ved ham, og de var ikke tro mot hans pakt. 38Men han, han er miskunnelig, han tilgir misgjerning og forderver ikke; mange ganger lot han sin vrede vende om og lot ikke all sin harme bryte frem. 39Og han kom i hu at de var kjød, et åndepust som farer avsted og ikke kommer tilbake. 40Hvor titt var de ikke gjenstridige mot ham i ørkenen, gjorde ham sorg på de øde steder! 41Og de fristet Gud på ny og krenket Israels Hellige. 42De kom ikke hans hånd i hu den dag han forløste dem fra fienden, 43han som gjorde sine tegn i Egypten og sine under på Soans mark. 44Han gjorde deres elver til blod, og sine rinnende vann kunde de ikke drikke. 45Han sendte imot dem fluesvermer som fortærte dem, og frosk som fordervet dem. 46Og han gav gnageren* deres grøde og gresshoppen deres høst. 47Han slo deres vintrær ned med hagl og deres morbærtrær med haglstener. 48Og han overgav deres fe til haglet og deres hjorder til ildsluer. 49Han slapp sin brennende vrede løs mot dem, harme og forbitrelse og trengsel, en sending av ulykkes-bud. 50Han brøt vei for sin vrede, sparte ikke deres sjel for døden, overgav deres liv til pesten. 51Og han slo alle førstefødte i Egypten, styrkens førstegrøde i Kams telter. 52Og han lot sitt folk bryte op som en fåreflokk og førte dem som en hjord i ørkenen. 53Og han ledet dem tryggelig, og de fryktet ikke, men havet skjulte deres fiender. 54Og han førte dem til sitt hellige landemerke, til det berg hans høire hånd hadde vunnet. 55Og han drev hedningene ut for deres åsyn og lot deres land tilfalle dem som arvedel og lot Israels stammer bo i deres telter. 56Men de fristet Gud, den Høieste, og var gjenstridige mot ham, og de aktet ikke på hans vidnesbyrd. 57De vek av og var troløse, som deres fedre, de vendte om, likesom en bue som svikter. 58Og de vakte hans harme med sine offerhauger og gjorde ham nidkjær med sine utskårne billeder. 59Gud hørte det og blev vred, og han blev såre kjed av Israel. 60Og han forlot sin bolig i Silo, det telt han hadde opslått blandt menneskene. 61Og han overgav sin styrke til fangenskap og sin herlighet i fiendens hånd. 62Og han overgav sitt folk til sverdet og harmedes på sin arv. 63Ild fortærte dets unge menn, og dets jomfruer fikk ingen brudesang. 64Dets prester falt for sverdet, og dets enker holdt ikke klagemål*. 65Da våknet Herren som en sovende, som en helt som jubler av vin. 66Og han slo sine motstandere tilbake, påførte dem en evig skam. 67Og han forkastet Josefs telt og utvalgte ikke Efra’ims stamme, 68men han utvalgte Juda stamme, Sions berg som han elsket. 69Og han bygget sin helligdom lik høie fjell, lik jorden, som han har grunnfestet for evig tid. 70Og han utvalgte David, sin tjener, og tok ham fra fårehegnene; 71fra de melkende får som han gikk bakefter, hentet han ham til å vokte Jakob, sitt folk, og Israel, sin arv. 72Og han voktet dem efter sitt hjertes opriktighet og ledet dem med sin forstandige hånd.

Kapittel 79

1En salme av Asaf. Gud! Hedninger har trengt inn i din arv, de har gjort ditt hellige tempel urent, de har gjort Jerusalem til grushoper. 2De har gitt dine tjeneres lik til føde for himmelens fugler, dine helliges kjøtt til ville dyr. 3De har utøst deres blod som vann rundt omkring Jerusalem, og der var ingen som la dem i graven. 4Vi er blitt til skam for våre naboer, til spott og hån for dem som er omkring oss. 5Hvor lenge, Herre, vil du være vred evindelig? Hvor lenge skal din nidkjærhet brenne som ild? 6Utøs din harme over hedningene, som ikke kjenner dig, og over de riker som ikke påkaller ditt navn! 7For de har fortært Jakob og lagt hans bolig øde. 8Tilregn oss ikke våre forfedres misgjerninger! La din miskunn snarlig komme oss i møte, for vi er såre elendige! 9Hjelp oss, vår frelses Gud, for ditt navns æres skyld, og fri oss og forlat oss våre synder for ditt navns skyld! 10Hvorfor skal hedningene si: Hvor er deres Gud? La det for våre øine kjennes blandt hedningene at dine tjeneres utøste blod blir hevnet, 11la den fangnes sukk komme for ditt åsyn, la dødens barn bli i live efter din arms styrke, 12og betal våre naboer syvfold i deres fang den hån som de har hånet dig med, Herre! 13Og vi, ditt folk og den hjord du før, vi vil love dig evindelig; fra slekt til slekt vil vi fortelle din pris.

Kapittel 80

1Til sangmesteren; efter «Liljer»*; et vidnesbyrd av Asaf; en salme. 2Israels hyrde, vend øret til, du som fører Josef som en hjord! Du som troner over kjerubene, åpenbar dig i herlighet! 3Vekk op ditt velde for Efra’im og Benjamin og Manasse, og kom oss til frelse! 4Gud, reis oss op igjen, og la ditt åsyn lyse, så vi blir frelst! 5Herre, Gud, hærskarenes Gud hvor lenge har du latt din vrede ryke uten å ense ditt folks bønn! 6Du har gitt dem tårebrød å ete og tårer å drikke i fullt mål. 7Du gjør oss til en trette for våre naboer, og våre fiender spotter med lyst. 8Gud, hærskarenes Gud, reis oss op igjen, og la ditt åsyn lyse, så vi blir frelst! 9Et vintre tok du op fra Egypten, du drev hedningefolk ut og plantet det. 10Du ryddet op for det, og det festet sine røtter og fylte landet. 11Fjell blev skjult av dets skygge, og Guds sedrer av dets grener. 12Det strakte ut sine grener til havet og sine skudd bort imot elven. 13Hvorfor har du revet ned dets hegn, så alle de som går forbi på veien, plukker av det? 14Svinet fra skogen gnager på det, og hvad som rører sig på marken, eter av det. 15Gud, hærskarenes Gud, vend tilbake, sku ned fra himmelen og se og ta dig av dette vintre 16og vern om det som din høire hånd har plantet, og om den sønn du har utvalgt dig! 17Det er brent med ild, det er avhugget; for ditt åsyns trusel går de under. 18La din hånd være over den mann som er ved din høire hånd, over den menneskesønn du har utvalgt dig, 19så vil vi ikke vike fra dig! Gjør oss levende igjen, så vil vi påkalle ditt navn! 20Herre, Gud, hærskarenes Gud, reis oss op igjen, la ditt åsyn lyse, så vi blir frelst!

Kapittel 81

1Til sangmesteren, efter Gittit*; av Asaf. 2Juble for Gud, vår styrke, rop med glede for Jakobs Gud! 3Stem i sang og la pauken lyde, den liflige citar tillikemed harpen! 4Støt i basun i måneden*, ved fullmånen, på vår høitids dag! 5For det er en lov for Israel, en rett for Jakobs Gud. 6Han satte det til et vidnesbyrd i Josef da han* drog ut gjennem Egyptens land. – Jeg hørte en røst som jeg ikke kjente:** 7Jeg fridde hans skulder fra byrden, hans hender slapp fri fra bærekurven. 8I nøden ropte du, og jeg fridde dig ut; jeg svarte dig, skjult i tordenskyen, jeg prøvde dig ved Meriba-vannene. Sela. 9Hør, mitt folk, og jeg vil vidne for dig! Israel, o, at du vilde høre mig: 10Det skal ikke være nogen fremmed gud hos dig, og du skal ikke tilbede utlendingens gud. 11Jeg er Herren din Gud, som førte dig op av Egyptens land; lukk din munn vidt op, at jeg kan fylle den! 12Men mitt folk hørte ikke min røst, og Israel vilde ikke lyde mig. 13Så lot jeg dem fare i sitt hjertes hårdhet, forat de skulde vandre i sine egne onde råd. 14O, at mitt folk vilde høre mig, og at Israel vilde vandre på mine veier! 15Om en liten stund vilde jeg da ydmyke deres fiender og vende min hånd imot deres motstandere. 16De som hater Herren, skulde smigre for dem, og deres tid skulde vare evindelig. 17Og han skulde fø dem med den beste hvete, og jeg skulde mette dig med honning fra klippen.

Kapittel 82

1En salme av Asaf. Gud står i Guds menighet; midt iblandt guder* holder han dom: 2Hvor lenge vil I dømme urettferdig og holde med de ugudelige? Sela. 3Døm den ringe og farløse, la den elendige og fattige få sin rett! 4Redd den ringe og trengende, frels ham fra de ugudeliges hånd! 5De skjønner intet, og de forstår intet, de vandrer i mørke; alle jordens grunnvoller vakler. 6Jeg har sagt: I er guder, og I er alle den Høiestes sønner. 7Men sannelig, som mennesker skal I dø, og som en av fyrstene skal I falle. 8Reis dig, Gud, hold dom over jorden! For du har alle hedningene i eie!

Kapittel 83

1En sang, en salme av Asaf. 2Gud, ti ikke! Vær ikke stille og hold dig ikke rolig, Gud! 3For se, dine fiender larmer, og de som hater dig, løfter hodet. 4Mot ditt folk legger de med svik hemmelige råd, og de rådslår mot dem du verner. 5De sier: Kom og la oss utslette dem, så de ikke mere er et folk, og Israels navn skal ikke mere kommes i hu. 6For de har av hjertet rådslått med hverandre; mot dig inngår de pakt, 7Edoms telt og ismaelittene, Moab og hagarenene, 8Gebal og Ammon og Amalek, Filistea tillikemed innbyggerne av Tyrus. 9Også Assur har gitt sig i lag med dem, de er blitt Lots barns arm. Sela. 10Gjør med dem som med Midian, som med Sisera, som med Jabin ved bekken Kison! 11De blev ødelagt ved En-Dor, de blev til gjødsel for jorden. 12La det gå dem, deres ypperste menn, som Oreb og som Se’eb, og alle deres fyrster som Sebah og som Salmunna, 13dem som sier: Vi vil ta oss Guds boliger til eie! 14Min Gud, gjør dem som en støvhvirvel, som agner for vinden! 15Som en ild som tender en skog, og som en lue som setter fjell i brand, 16således forfølge du dem med din storm og forferde du dem med ditt stormvær! 17Fyll deres åsyn med skam, så de søker ditt navn, Herre! 18La dem blues og forferdes til evig tid, la dem bli til skamme og gå under! 19Og la dem kjenne at du alene har navnet Herre, den Høieste over all jorden!

Kapittel 84

1Til sangmesteren, efter Gittit*; av Korahs barn; en salme. 2Hvor elskelige dine boliger er, Herre, hærskarenes Gud! 3Min sjel lenges, ja vansmekter av lengsel efter Herrens forgårder; mitt hjerte og mitt kjød roper med fryd til den levende Gud. 4Spurven har jo funnet sig et hus, og svalen et rede hvor den har lagt sine unger – dine alter, Herre, hærskarenes Gud, min konge og min Gud! 5Salige er de som bor i ditt hus; de skal stadig love dig. Sela. 6Salig er det menneske som har sin styrke i dig, de hvis hu står til de jevne veier*. 7Når de vandrer gjennem tåredalen, gjør de den til en kildevang, og høstregnet dekker den med velsignelse*. 8De går frem fra kraft til kraft, de treder frem for Gud på Sion. 9Herre, Gud, hærskarenes Gud, hør min bønn! Vend øret til, Jakobs Gud! Sela. 10Gud, vårt skjold, se til og sku din salvedes åsyn! 11For en dag i dine forgårder er bedre enn ellers tusen; jeg vil heller stå ved dørtreskelen i min Guds hus enn bo i ugudelighets telt. 12For Gud Herren er sol og skjold, Herren gir nåde og ære; han nekter ikke dem noget godt som vandrer i uskyld. 13Herre, hærskarenes Gud, salig er det menneske som setter sin lit til dig.

Kapittel 85

1Til sangmesteren; av Korahs barn; en salme. 2Du har fordum, Herre, vært nådig mot ditt land, du lot Jakobs fangenskap ophøre. 3Du tok bort ditt folks misgjerning, du skjulte all deres synd. Sela. 4Du tok bort all din harme, du lot din brennende vrede vende om. 5Vend om til oss, vår frelses Gud, og gjør din harme imot oss til intet! 6Vil du evindelig være vred på oss? Vil du la din vrede vare fra slekt til slekt? 7Vil du ikke gjøre oss levende igjen, så ditt folk kan glede sig i dig? 8Herre, la oss se din miskunnhet, og gi oss din frelse! 9Jeg vil høre hvad Gud Herren taler; for han taler fred til sitt folk og til sine fromme – bare de ikke vender tilbake til dårskap. 10Ja, hans frelse er nær hos dem som frykter ham, forat herlighet skal bo i vårt land. 11Nåde og sannhet skal møte hverandre, rettferd og fred kysse hverandre. 12Sannhet skal vokse op av jorden, og rettferd skue ned fra himmelen. 13Herren skal også gi det som godt er, og vårt land gi sin grøde. 14Rettferd skal gå frem for hans åsyn og stadig følge i hans spor.

Kapittel 86

1En bønn av David. Bøi, Herre, ditt øre, svar mig! for jeg er elendig og fattig. 2Bevar min sjel! for jeg er from. Frels din tjener, du min Gud, ham som setter sin lit til dig! 3Vær mig nådig, Herre! for til dig roper jeg hele dagen. 4Gled din tjeners sjel! for til dig, Herre, løfter jeg min sjel. 5For du, Herre, er god og villig til å forlate og rik på miskunnhet mot alle dem som påkaller dig. 6Vend øret, Herre, til min bønn, og merk på mine inderlige bønners røst! 7På min nøds dag kaller jeg på dig, for du svarer mig. 8Ingen er som du blandt gudene, Herre, og intet er som dine gjerninger. 9Alle hedningene, som du har skapt, skal komme og tilbede for ditt åsyn, Herre, og ære ditt navn. 10For du er stor og den som gjør undergjerninger; du alene er Gud. 11Lær mig, Herre, din vei! Jeg vil vandre i din sannhet. Gi mig et udelt hjerte til å frykte ditt navn! 12Jeg vil prise dig, Herre min Gud, av hele mitt hjerte, og jeg vil ære ditt navn evindelig. 13For din miskunnhet er stor over mig, og du har utfridd min sjel av det dype dødsrike. 14Gud! Overmodige har reist sig imot mig, og en hop av voldsmenn står mig efter livet, og de har ikke dig for øie. 15Men du, Herre, er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på nåde og sannhet. 16Vend dig til mig og vær mig nådig, gi din tjener din styrke og frels din tjenestekvinnes sønn! 17Gjør et tegn med mig til det gode, forat mine avindsmenn kan se det og bli til skamme, fordi du, Herre, har hjulpet mig og trøstet mig.

Kapittel 87

1Av Korahs barn; en salme, en sang. Den stad han har grunnfestet på de hellige berg, 2Sions porter elsker Herren fremfor alle Jakobs boliger. 3Herlige ting er sagt om dig, du Guds stad. Sela. 4Jeg nevner Rahab* og Babel blandt dem som kjenner mig; se filisteren og tyrieren med etioperen: Denne er født der. 5Og om Sion skal det sies: Hver og en er født der. Og han, den Høieste, gjør det fast. 6Herren skal telle når folkene blir opskrevet, og si: Denne er født der. Sela. 7Og de som synger og danser, skal si: Alle mine kilder er i dig.

Kapittel 88

1En sang; en salme av Korahs barn; til sangmesteren; efter Mahalat leannot*; en læresalme av Heman, esrahitten. 2Herre, min frelses Gud! Om dagen og om natten roper jeg for dig. 3La min bønn komme for ditt åsyn, bøi ditt øre til mitt klagerop! 4For min sjel er mett av ulykker, og mitt liv er kommet nær til dødsriket. 5Jeg aktes like med dem som farer ned i hulen; jeg er som en mann uten kraft, 6frigitt* som en av de døde, lik de ihjelslagne som ligger i graven, som du ikke mere kommer i hu, fordi de er skilt fra din hånd. 7Du har lagt mig i dypenes hule, på mørke steder, i avgrunner. 8Din vrede tynger på mig, og med alle dine bølger trenger du mig. Sela. 9Du har drevet mine kjenninger langt bort fra mig, du har gjort mig vederstyggelig for dem; jeg er stengt inne og kommer ikke ut. 10Mitt øie er vansmektet av elendighet; jeg har påkalt dig, Herre, hver dag, jeg har utbredt mine hender til dig. 11Mon du gjør undergjerninger for de døde, eller mon dødninger står op og priser dig? Sela. 12Mon der fortelles i graven om din miskunnhet, i avgrunnen om din trofasthet? 13Mon din undergjerning blir kjent i mørket, og din rettferdighet i glemselens land? 14Men jeg roper til dig, Herre, og om morgenen kommer min bønn dig i møte. 15Hvorfor, Herre, forkaster du min sjel? Hvorfor skjuler du ditt åsyn for mig? 16Elendig er jeg og døende fra ungdommen av; jeg bærer dine redsler, jeg må fortvile. 17Din vredes luer har gått over mig, dine redsler har tilintetgjort mig. 18De har omgitt mig som vann hele dagen, de har omringet mig alle sammen. 19Du har drevet venn og næste langt bort fra mig; mine kjenninger er det mørke sted.

Kapittel 89

1En læresalme av Etan, esrahitten. 2Om Herrens nådegjerninger vil jeg synge til evig tid; fra slekt til slekt vil jeg kunngjøre din trofasthet med min munn. 3For jeg sier: Miskunnhet bygges op til evig tid, i himmelen grunnfester du din trofasthet. 4[Du sier:] Jeg har gjort en pakt med min utvalgte, jeg har svoret David, min tjener: 5Til evig tid vil jeg grunnfeste ditt avkom, og jeg vil bygge din trone fra slekt til slekt. Sela. 6Og himlene priser din underfulle gjerning, Herre, og din trofasthet prises i de helliges forsamling. 7For hvem i det høie er å ligne med Herren? Hvem er Herren lik blandt Guds sønner, 8en Gud, såre forferdelig i de helliges hemmelige råd og fryktelig for alle dem som er omkring ham? 9Herre, hærskarenes Gud, hvem er sterk som du, Herre? Og din trofasthet er rundt omkring dig. 10Du er den som hersker over havets overmot; når dets bølger reiser sig, lar du dem legge sig. 11Du har sønderknust Rahab* som en ihjelslått; med din styrkes arm har du spredt dine fiender. 12Dig hører himlene til, dig også jorden; jorderike og alt det som fyller det – du har grunnfestet dem; 13nord og syd – du har skapt dem; Tabor og Hermon jubler over ditt navn. 14Du har en arm med velde; sterk er din hånd, ophøiet er din høire hånd. 15Rettferd og rett er din trones grunnvoll; nåde og sannhet går frem for ditt åsyn. 16Salig er det folk som kjenner til jubel*; Herre, i ditt åsyns lys skal de vandre. 17I ditt navn skal de fryde sig hele dagen, og ved din rettferdighet blir de ophøiet. 18For du er deres styrkes pryd, og ved din godhet ophøier du vårt horn. 19For Herren er vårt skjold, og Israels Hellige vår konge. 20Dengang* talte du i et syn til dine fromme** og sa: Jeg har nedlagt hjelp hos en helt, jeg har ophøiet en ung mann av folket. 21Jeg har funnet David, min tjener, jeg har salvet ham med min hellige olje. 22Min hånd skal alltid være med ham, og min arm skal gi ham styrke. 23Fienden skal ikke plage ham, og den urettferdige skal ikke undertrykke ham. 24Men jeg vil sønderknuse hans motstandere for hans åsyn og slå dem som hater ham. 25Og min trofasthet og min miskunnhet skal være med ham, og i mitt navn skal hans horn ophøies. 26Og jeg vil la ham legge sin hånd på havet og sin høire hånd på elvene. 27Han skal rope til mig: Du er min far, min Gud og min frelses klippe. 28Og jeg vil gjøre ham til den førstefødte, til den høieste blandt kongene på jorden. 29Jeg vil bevare min miskunnhet mot ham til evig tid, og min pakt skal stå fast for ham. 30Og jeg vil la hans avkom bli til evig tid og hans trone som himmelens dager. 31Dersom hans barn forlater min lov og ikke vandrer i mine bud, 32dersom de krenker mine forskrifter og ikke holder mine befalinger, 33da vil jeg hjemsøke deres synd med ris og deres misgjerning med plager. 34Men min miskunnhet vil jeg ikke ta fra ham, og min trofasthet skal ikke svikte; 35jeg vil ikke bryte min pakt og ikke forandre hvad som gikk ut fra mine leber. 36Ett har jeg svoret ved min hellighet, sannelig, for David vil jeg ikke lyve: 37Hans avkom skal bli til evig tid, og hans trone som solen for mitt åsyn. 38Som månen skal den stå evindelig, og vidnet i det høie er trofast. Sela. 39Og du har forkastet og forsmådd, du er blitt harm på din salvede. 40Du har rystet av dig pakten med din tjener, du har vanhelliget hans krone ned i støvet. 41Du har revet ned alle hans murer, du har lagt hans festninger i grus. 42Alle de som går forbi på veien, har plyndret ham; han er blitt til hån for sine naboer. 43Du har ophøiet hans motstanderes høire hånd, du har gledet alle hans fiender. 44Og du lot hans skarpe sverd vike og lot ham ikke holde stand i striden. 45Du har gjort ende på hans glans og kastet hans trone i støvet. 46Du har forkortet hans ungdoms dager, du har dekket ham med skam. Sela. 47Hvor lenge, Herre, vil du skjule dig evindelig? Hvor lenge skal din harme brenne som ild? 48Kom dog i hu hvor kort mitt liv er, hvor forgjengelige du har skapt alle menneskenes barn! 49Hvem er den mann som lever og ikke ser døden, som frir sin sjel fra dødsrikets vold? Sela. 50Hvor er, Herre, dine forrige nådegjerninger, som du tilsvor David i din trofasthet? 51Kom i hu, Herre, dine tjeneres vanære, at jeg må bære alle de mange folk i mitt skjød, 52at dine fiender håner, Herre, at de håner din salvedes fotspor! 53Lovet være Herren til evig tid! Amen, amen.

Kapittel 90

1En bønn av Moses, den Guds mann. Herre! Du har vært oss en bolig fra slekt til slekt. 2Før fjellene blev til, og du skapte jorden og jorderike, ja fra evighet til evighet er du, Gud. 3Du byder mennesket vende tilbake til støv og sier: Vend tilbake, I menneskebarn! 4For tusen år er i dine øine som den dag igår når den farer bort, som en vakt om natten. 5Du skyller dem bort, de blir som en søvn. Om morgenen er de som det groende gress; 6om morgenen blomstrer det og gror, om aftenen visner det og blir tørt. 7For vi har gått til grunne ved din vrede, og ved din harme er vi faret bort med forferdelse. 8Du har satt våre misgjerninger for dine øine, vår skjulte synd for ditt åsyns lys. 9For alle våre dager er bortflyktet i din vrede; vi har levd våre år til ende som et sukk. 10Vårt livs tid, den er sytti år og, når der er megen styrke, åtti år, og dets herlighet er møie og tomhet; for hastig blev vi drevet fremad, og vi fløi avsted. 11Hvem kjenner din vredes styrke og din harme, således som frykten for dig krever? 12Lær oss å telle våre dager, at vi kan få visdom i hjertet! 13Vend om, Herre! Hvor lenge? Ha medynk med dine tjenere! 14Mett oss, når morgenen kommer, med din miskunnhet, så vil vi juble og være glade alle våre dager! 15Gled oss så mange dager som du har plaget oss, så mange år som vi har sett ulykke! 16La din gjerning åpenbares for dine tjenere og din herlighet over deres barn! 17Og Herrens, vår Guds liflighet være over oss, og våre henders gjerning fremme du for oss, ja, våre henders gjerning, den fremme du!

Kapittel 91

1Den som sitter i den Høiestes skjul, som bor i den Allmektiges skygge, 2han sier til Herren: Min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til! 3For han frir dig av fuglefangerens snare, fra ødeleggende pest. 4Med sine vingefjærer dekker han dig, og under hans vinger finner du ly; hans trofasthet er skjold og vern. 5Du skal ikke frykte for nattens redsler, for pil som flyver om dagen, 6for pest som farer frem i mørket, for sott som ødelegger om middagen. 7Faller tusen ved din side og ti tusen ved din høire hånd, til dig skal det ikke nå. 8Du skal bare skue det med dine øine, og se hvorledes de ugudelige får sin lønn. 9For du, Herre, er min tilflukt. Den Høieste har du gjort til din bolig; 10intet ondt skal vederfares dig, og ingen plage skal komme nær til ditt telt. 11For han skal gi sine engler befaling om dig at de skal bevare dig på alle dine veier. 12De skal bære dig på hendene, forat du ikke skal støte din fot på nogen sten. 13På løve og huggorm skal du trå; du skal trå ned unge løver og slanger. 14For han henger fast ved mig, og jeg vil utfri ham; jeg vil føre ham i sikkerhet, for han kjenner mitt navn. 15Han skal påkalle mig, og jeg vil svare ham; jeg er med ham i nøden, jeg vil utfri ham og føre ham til ære. 16Med et langt liv vil jeg mette ham og la ham skue min frelse.

Kapittel 92

1En salme, en sang til sabbatsdagen. 2Det er godt å prise Herren og å lovsynge ditt navn, du Høieste, 3å kunngjøre din miskunnhet om morgenen og din trofasthet om nettene 4til tistrenget citar og til harpe, til tankefullt spill på citar. 5For du har gledet mig, Herre, med ditt verk, jeg jubler over dine henders gjerninger. 6Hvor store dine gjerninger er, Herre! Såre dype er dine tanker. 7En ufornuftig mann kjenner det ikke, og en dåre forstår ikke dette. 8Når de ugudelige spirer som gresset, og alle de som gjør urett, blomstrer, så er det til deres ødeleggelse for evig tid. 9Men du er høi til evig tid, Herre! 10For se, dine fiender, Herre, for se, dine fiender forgår; alle de som gjør urett, blir adspredt. 11Og du ophøier mitt horn som villoksens; jeg er overgytt med frisk olje. 12Og mitt øie ser med fryd på mine motstandere; mine ører hører med glede om de onde som står op imot mig. 13Den rettferdige spirer som palmen; som en seder på Libanon vokser han. 14De er plantet i Herrens hus, de blomstrer i vår Guds forgårder. 15Enn i gråhåret alder skyter de friske skudd; de er frodige og grønne 16for å kunngjøre at Herren er rettvis, han, min klippe, og at det ikke er urett i ham.

Kapittel 93

1Herren er blitt konge, han har klædd sig i høihet; Herren har klædd sig, har omgjordet sig med styrke, og jorderike står fast, det rokkes ikke. 2Fast er din trone fra fordums tid; fra evighet er du. 3Strømmer har opløftet, Herre, strømmer har opløftet sin røst, strømmer opløfter sin brusen. 4Mere enn røsten av de store, de herlige vann, havets brenninger, er Herren herlig i det høie. 5Dine vidnesbyrd er såre trofaste; for ditt hus sømmer sig hellighet, Herre, så lenge dagene varer.

Kapittel 94

1Du hevnens Gud, Herre, du hevnens Gud, åpenbar dig i herlighet! 2Reis dig, du jordens dommer, la gjengjeldelse komme over de overmodige! 3Hvor lenge skal de ugudelige, Herre, hvor lenge skal de ugudelige fryde sig? 4De utgyder en strøm av ord, de fører frekk tale; alle de som gjør urett, taler store ord. 5Ditt folk, Herre, knuser de, og din arv plager de. 6Enken og den fremmede slår de ihjel, og farløse myrder de. 7Og de sier: Herren ser ikke, og Jakobs Gud gir ikke akt. 8Gi dog akt, I ufornuftige blandt folket, og I dårer, når vil I bli kloke? 9Mon han som planter øret, ikke skulde høre? Mon han som skaper øiet, ikke skulde se? 10Mon han som refser hedningene, ikke skulde straffe, han som gir menneskene forstand? 11Herren kjenner menneskenes tanker, han vet at de er tomhet. 12Salig er den mann som du, Herre, refser og gir lærdom av din lov 13for å gi ham ro for onde dager, inntil det blir gravd en grav for den ugudelige. 14For Herren skal ikke forkaste sitt folk og ikke forlate sin arv; 15for dommen skal vende tilbake til rettferdighet, og alle de opriktige av hjertet skal gi den medhold. 16Hvem reiser sig for mig imot de onde? Hvem stiller sig frem for mig imot dem som gjør urett? 17Dersom ikke Herren var min hjelp, vilde min sjel snart bo i dødsrikets stillhet. 18Når jeg sier: Min fot vakler, da holder din miskunnhet mig oppe, Herre! 19Når mine urolige tanker i mitt hjerte blir mange, da husvaler din trøst min sjel. 20Har vel fordervelsens domstol noget samfund med dig, der hvor de skaper urett under skinn av rett? 21De slår sig skarevis sammen imot den rettferdiges sjel, og uskyldig blod dømmer de skyldig. 22Da blir Herren mig en borg, og min Gud min tilflukts klippe. 23Og han lar deres urett komme tilbake over dem, og for deres ondskaps skyld skal han utrydde dem; ja, Herren vår Gud skal utrydde dem.

Kapittel 95

1Kom, la oss juble for Herren, la oss rope med fryd for vår frelses klippe! 2La oss trede frem for hans åsyn med pris, la oss juble for ham med salmer! 3For Herren er en stor Gud og en stor konge over alle guder, 4han som har jordens dyp i sin hånd og fjellenes høider i eie, 5han som eier havet, for han har skapt det, og hans hender har gjort det tørre land. 6Kom, la oss kaste oss ned og bøie kne, la oss knele for Herrens, vår skapers åsyn! 7For han er vår Gud, og vi er det folk han før, og den hjord hans hånd leder. Vilde I dog idag høre hans røst! 8Forherd ikke eders hjerte, likesom ved Meriba, likesom på Massadagen i ørkenen, 9hvor eders fedre fristet mig! De satte mig på prøve, de som dog hadde sett min gjerning. 10Firti år vemmedes jeg ved den slekt, og jeg sa: De er et folk med forvillet hjerte, og de kjenner ikke mine veier. 11Så svor jeg i min vrede: Sannelig, de skal ikke komme inn til min hvile.

Kapittel 96

1Syng for Herren en ny sang, syng for Herren, all jorden! 2Syng for Herren, lov hans navn, forkynn fra dag til dag hans frelse! 3Fortell blandt hedningene hans ære, blandt alle folkene hans undergjerninger! 4For stor er Herren og høilovet, forferdelig er han over alle guder. 5For alle folkenes guder er intet; men Herren har gjort himmelen. 6Høihet og herlighet er for hans åsyn, styrke og prydelse er i hans helligdom. 7Gi Herren, I folkeslekter, gi Herren ære og makt! 8Gi Herren hans navns ære, bær frem gaver og kom til hans forgårder! 9Tilbed Herren i hellig prydelse, bev for hans åsyn, all jorden! 10Si blandt hedningene: Herren er blitt konge, og jorderike står fast, det rokkes ikke; han dømmer folkene med rettvishet. 11Himmelen glede sig, og jorden fryde sig, havet bruse og alt det som fyller det! 12Marken fryde sig og alt det som er på den! Da jubler alle trær i skogen 13for Herrens åsyn; for han kommer, han kommer for å dømme jorden; han skal dømme jorderike i rettferdighet og folkene i sin trofasthet.

Kapittel 97

1Herren er blitt konge; jorden fryde sig, mange øer glede sig! 2Skyer og mørke er rundt omkring ham, rettferd og rett er hans trones grunnvoll. 3Ild går foran hans åsyn og setter hans fiender i brand rundt omkring. 4Hans lyn oplyser jorderike; jorden ser det og bever. 5Fjellene smelter som voks for Herrens åsyn, for all jordens herres åsyn. 6Himlene kunngjør hans rettferdighet, og alle folkene ser hans ære. 7Til skamme blir alle de som dyrker utskårne billeder, som roser sig av avguder; tilbed ham, alle guder! 8Sion hører det og gleder sig, og Judas døtre fryder sig over dine dommer, Herre! 9For du, Herre, er den Høieste over all jorden, du er såre ophøiet over alle guder. 10I som elsker Herren, hat det onde! Han bevarer sine frommes sjeler; han frir dem ut av de ugudeliges hånd. 11Lys er utsådd for den rettferdige, og glede for de opriktige av hjertet. 12Gled eder, I rettferdige i Herren, og pris hans hellige navn!

Kapittel 98

1En salme. Syng Herren en ny sang! For han har gjort underlige ting; hans høire hånd og hans hellige arm har hjulpet ham. 2Herren har kunngjort sin frelse, åpenbaret sin rettferdighet for hedningenes øine. 3Han har kommet i hu sin miskunnhet og sin trofasthet mot Israels hus; alle jordens ender har sett vår Guds frelse. 4Rop med glede for Herren, all jorden, bryt ut i jubel og lovsang! 5Lovsyng Herren til citar, til citar og med sangens røst, 6til trompeter og basunens røst! Rop med fryd for kongens, Herrens åsyn! 7Havet bruse og alt det som fyller det, jorderike og de som bor der! 8Strømmene klappe i hender, fjellene juble alle sammen 9for Herrens åsyn, for han kommer for å dømme jorden; han skal dømme jorderike med rettferdighet og folkene med rettvishet.

Kapittel 99

1Herren er blitt konge, folkene bever, han som troner over kjeruber, jorden ryster. 2Herren er stor i Sion, og ophøiet er han over alle folkene. 3De skal prise ditt navn, det store og forferdelige; hellig er han. 4Og i sin styrke elsker kongen rettferd; du har grunnfestet rettvishet, du har gjort rett og rettferdighet i Jakob. 5Ophøi Herren vår Gud, og kast eder ned for hans føtters skammel! Hellig er han. 6Moses og Aron var blandt hans prester, og Samuel blandt dem som påkalte hans navn; de ropte til Herren, og han svarte dem. 7I en skystøtte talte han til dem; de holdt hans vidnesbyrd og den lov han gav dem. 8Herre vår Gud, du svarte dem; du var dem en Gud som tilgav dem, men også en hevner over deres gjerninger. 9Ophøi Herren vår Gud, og kast eder ned for hans hellige berg! For hellig er Herren vår Gud.

Kapittel 100

1En salme til lovprisning. Rop med fryd for Herren, all jorden! 2Tjen Herren med glede, kom frem for hans åsyn med jubel! 3Kjenn at Herren er Gud! Han har skapt oss, og ikke vi selv, til sitt folk og til den hjord han før. 4Gå inn i hans porter med pris, i hans forgårder med lov, pris ham, lov hans navn! 5For Herren er god; hans miskunnhet varer til evig tid, og hans trofasthet fra slekt til slekt.

Kapittel 101

1Av David; en salme. Om miskunn og rett vil jeg synge; dig, Herre, vil jeg lovsynge. 2Jeg vil akte på den rettsindiges vei – når vil du komme til mig? Jeg vil vandre i mitt hjertes uskyld i mitt hus. 3Jeg vil ikke sette mig fore noget nidingsverk; å gjøre overtredelser hater jeg, det skal ikke henge ved mig. 4Et falskt hjerte skal vike fra mig, den onde vil jeg ikke vite av. 5Den som baktaler sin næste i lønndom, ham vil jeg utrydde; den som har stolte øine og et opblåst hjerte, ham kan jeg ikke tåle. 6Mine øine ser efter de trofaste i landet, forat de skal bo hos mig; den som vandrer på den rettsindiges vei, han skal tjene mig. 7Der skal ikke i mitt hus bo nogen som farer med svik; den som taler løgn, skal ikke bli stående for mine øine. 8Hver morgen vil jeg tilintetgjøre alle ugudelige i landet for å utrydde av Herrens stad alle dem som gjør urett.

Kapittel 102

1En bønn av en elendig, når han vansmekter og utøser sin sorg for Herrens åsyn. 2Herre, hør min bønn og la mitt rop komme til dig! 3Skjul ikke ditt åsyn for mig på den dag jeg er i nød! Bøi ditt øre til mig! På den dag jeg roper, skynd dig å svare mig! 4For mine dager er faret bort som en røk, og mine ben er forbrent som en brand. 5Mitt hjerte er stukket som en urt og fortørket; for jeg har glemt å ete mitt brød. 6For mine lydelige sukks skyld henger mine ben ved mitt kjøtt. 7Jeg ligner pelikanen i ørkenen, jeg er som uglen på øde steder. 8Jeg våker og er blitt som en enslig fugl på taket. 9Hele dagen spotter mine fiender mig; de som raser mot mig, sverger ved mig*. 10For jeg eter aske som brød og blander min drikk med gråt 11for din vredes og din harmes skyld; for du har løftet mig op og kastet mig bort. 12Mine dager er som en hellende skygge, og selv visner jeg som en urt. 13Men du, Herre, du troner til evig tid, og ditt minne varer fra slekt til slekt. 14Du vil reise dig, du vil forbarme dig over Sion; for det er tiden til å være det nådig, timen er kommet. 15For dine tjenere elsker dets stener, og de ynkes over dets støv. 16Og hedningene skal frykte Herrens navn, og alle jordens konger din herlighet. 17For Herren har bygget Sion, han har åpenbaret sig i sin herlighet. 18Han har vendt sig til de hjelpeløses bønn, og han har ikke foraktet deres bønn. 19Dette skal bli opskrevet for den kommende slekt, og det folk som skal skapes, skal love Herren. 20For han har sett ned fra sin hellige høide, Herren har fra himmelen skuet til jorden 21for å høre den fangnes sukk, for å løse dødens barn, 22forat de i Sion skal forkynne Herrens navn og hans pris i Jerusalem, 23når de samler sig, folkeslagene og rikene, for å tjene Herren. 24Han har bøiet min kraft på veien, han har forkortet mine dager. 25Jeg sier: Min Gud, ta mig ikke bort midt i mine dager! Dine år varer fra slekt til slekt. 26Fordum grunnfestet du jorden, og himlene er dine henders gjerning. 27De skal forgå, men du blir stående; de skal alle eldes som et klæde, som et klædebon omskifter du dem, og de omskiftes, 28men du er den samme, og dine år får ingen ende. 29Dine tjeneres barn skal bo i ro, og deres avkom skal stå fast for ditt åsyn.

Kapittel 103

1Av David. Min sjel, lov Herren, og alt som i mig er, love hans hellige navn! 2Min sjel, lov Herren og glem ikke alle hans velgjerninger! 3Han som forlater all din misgjerning, som læger alle dine sykdommer, 4han som forløser ditt liv fra graven, som kroner dig med miskunnhet og barmhjertighet, 5han som metter din sjel* med det som godt er, så du blir ung igjen likesom ørnen**. 6Herren gjør rettferd og rett mot alle undertrykte. 7Han kunngjorde sine veier for Moses, sine gjerninger for Israels barn. 8Herren er barmhjertig og nådig, langmodig og rik på miskunnhet. 9Han går ikke alltid i rette og gjemmer ikke på vrede evindelig. 10Han gjør ikke med oss efter våre synder og gjengjelder oss ikke efter våre misgjerninger. 11For så høi som himmelen er over jorden, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham. 12Så langt som øst er fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss. 13Som en far forbarmer sig over sine barn, forbarmer Herren sig over dem som frykter ham. 14For han vet hvorledes vi er skapt, han kommer i hu at vi er støv. 15Et menneskes dager er som gresset; som blomsten på marken, således blomstrer han. 16Når vinden farer over ham, er han ikke mere, og hans sted kjenner ham ikke mere. 17Men Herrens miskunnhet er fra evighet og inntil evighet over dem som frykter ham, og hans rettferdighet mot barnebarn, 18mot dem som holder hans pakt, og dem som kommer hans bud i hu, så de gjør efter dem. 19Herren har reist sin trone i himmelen, og hans rike hersker over alle ting. 20Lov Herren, I hans engler, I veldige i makt, som fullbyrder hans ord, idet I adlyder hans ords røst! 21Lov Herren, alle hans hærskarer, I hans tjenere som gjør hans vilje! 22Lov Herren, alle hans gjerninger, på alle steder hvor han hersker! Min sjel, lov Herren!

Kapittel 104

1Min sjel, lov Herren! Herre min Gud, du er såre stor, høihet og herlighet har du iklædd dig. 2Han hyller sig i lys som i et klædebon, han spenner himmelen ut som et telt, 3han som tømrer i vannene sine høie saler, han som gjør skyene til sin vogn, som farer frem på vindens vinger. 4Han gjør vinder til sine engler, luende ild til sine tjenere. 5Han grunnfestet jorden på dens støtter, den skal ikke rokkes i all evighet. 6Du hadde dekket den med dype vann som med et klædebon; vannene stod over fjellene. 7For din trusel flydde de, for din tordens røst for de hastig bort. 8De steg op til fjellene, fór ned i dalene, til det sted du hadde grunnfestet for dem. 9En grense satte du, som de ikke skal overskride; de skal ikke vende tilbake for å dekke jorden. 10Han lar kilder springe frem i dalene; mellem fjellene går de. 11De gir alle markens dyr å drikke; villeslene slukker sin tørst. 12Over dem bor himmelens fugler; mellem grenene lar de høre sin røst. 13Han vanner fjellene fra sine høie saler; av dine gjerningers frukt mettes jorden. 14Han lar gress gro for feet og urter til menneskets tjeneste, til å få brød frem av jorden. 15Og vin gleder menneskets hjerte, så den gjør åsynet mer skinnende enn olje, og brød styrker menneskets hjerte. 16Herrens trær mettes, Libanons sedrer som han har plantet, 17der hvor fuglene bygger rede, storken som har sin bolig i cypressene. 18De høie fjell er for stengjetene, klippene er tilflukt for fjellgrevlingene. 19Han gjorde månen til å fastsette tidene; solen kjenner sin nedgangstid. 20Du gjør mørke, og det blir natt; i den rører sig alle dyrene i skogen. 21De unge løver brøler efter rov, for å kreve sin føde av Gud. 22Solen går op, de trekker sig tilbake og legger sig i sine boliger. 23Mennesket går ut til sin gjerning og til sitt arbeid inntil aftenen. 24Hvor mange dine gjerninger er, Herre! Du gjorde dem alle viselig; jorden er full av det du har skapt. 25Der er havet, stort og vidtstrakt; der er en vrimmel uten tall, der er dyr, både små og store. 26Der går skibene, Leviatan*, som du skapte til å leke sig der. 27Alle venter de på dig, at du skal gi dem deres føde i sin tid. 28Du gir dem, de sanker; du oplater din hånd, de mettes med godt. 29Du skjuler ditt åsyn, de forferdes; du drar deres livsånde tilbake, de dør og vender tilbake til sitt støv. 30Du sender din Ånd ut, de skapes, og du gjør jordens skikkelse ny igjen. 31Herrens ære være til evig tid! Herren glede sig i sine gjerninger! 32Han som ser til jorden, og den bever, som rører ved fjellene, og de ryker. 33Jeg vil lovsynge Herren så lenge jeg lever; jeg vil synge for min Gud så lenge jeg er til. 34Måtte min tale tekkes ham! Jeg vil glede mig i Herren! 35Men måtte syndere utryddes av jorden, og ugudelige ikke mere finnes! Min sjel, lov Herren! Halleluja*!

Kapittel 105

1Pris Herren, påkall hans navn, kunngjør blandt folkene hans store gjerninger! 2Syng for ham, lovsyng ham, grund på alle hans undergjerninger! 3Ros eder av hans hellige navn! Deres hjerte glede sig som søker Herren! 4Spør efter Herren og hans makt, søk hans åsyn all tid! 5Kom i hu hans undergjerninger som han har gjort, hans undere og hans munns dommer, 6I, hans tjener Abrahams avkom, Jakobs barn, hans utvalgte! 7Han er Herren vår Gud, hans dommer er over all jorden. 8Han kommer evindelig sin pakt i hu, det ord han fastsatte for tusen slekter, 9den pakt han gjorde med Abraham, og sin ed til Isak; 10og han stadfestet den som en rett for Jakob, som en evig pakt for Israel, 11idet han sa: Dig vil jeg gi Kana’ans land til arvelodd. 12Da de var en liten flokk, få og fremmede der, 13og vandret fra folk til folk, fra et rike til et annet folk, 14tillot han ikke noget menneske å gjøre vold imot dem, og han straffet konger for deres skyld: 15Rør ikke ved mine salvede, og gjør ikke mine profeter noget ondt! 16Og han kalte hunger inn over landet, han brøt sønder hver støtte av brød*. 17Han sendte en mann foran dem, til træl blev Josef solgt. 18De plaget hans føtter med lenker, hans sjel kom i jern*, 19inntil den tid da hans ord slo til, da Herrens ord viste hans uskyld. 20Da sendte kongen bud og lot ham løs, herskeren over folkeslag gav ham fri. 21Han satte ham til herre over sitt hus og til hersker over alt sitt gods, 22forat han skulde binde hans fyrster efter sin vilje og lære hans eldste visdom. 23Så kom Israel til Egypten, og Jakob bodde som fremmed i Kams land. 24Og han* gjorde sitt folk såre fruktbart og gjorde det sterkere enn dets motstandere. 25Han vendte deres hjerte til å hate hans folk, til å gå frem med svik mot hans tjenere. 26Han sendte Moses, sin tjener, Aron som han hadde utvalgt. 27De gjorde hans tegn iblandt dem og undere i Kams land. 28Han sendte mørke og gjorde det mørkt, og de var ikke gjenstridige mot hans ord. 29Han gjorde deres vann til blod, og han drepte deres fisker. 30Deres land vrimlet av frosk, endog i deres kongers saler. 31Han talte, og det kom fluesvermer, mygg innen hele deres landemerke. 32Han gav dem hagl for regn, luende ild i deres land, 33og han slo ned deres vintrær og deres fikentrær, og brøt sønder trærne innen deres landemerke. 34Han talte, og det kom gresshopper og gnagere* uten tall, 35og de åt op hver urt i deres land, og de åt op frukten på deres mark. 36Og han slo alt førstefødt i deres land, førstegrøden av all deres kraft. 37Og han førte dem ut med sølv og gull, og det fantes ingen i hans stammer som snublet. 38Egypten gledet sig da de drog ut; for frykt for dem var falt på dem. 39Han bredte ut en sky til dekke og ild til å lyse om natten. 40De krevde, og han lot vaktler komme og mettet dem med himmelbrød. 41Han åpnet klippen, og det fløt vann; det løp gjennem det tørre land som en strøm. 42For han kom i hu sitt hellige ord, Abraham, sin tjener, 43og han førte sitt folk ut med glede, sine utvalgte med fryderop, 44og han gav dem hedningefolks land, og hvad folkeslag med møie hadde vunnet, tok de til eie, 45forat de skulde holde hans forskrifter og ta vare på hans lover. Halleluja!

Kapittel 106

1Halleluja! Pris Herren, for han er god, hans miskunnhet varer evindelig. 2Hvem kan utsi Herrens veldige gjerninger, forkynne all hans pris? 3Salige er de som tar vare på det som rett er, den som gjør rettferdighet til enhver tid. 4Kom mig i hu, Herre, efter din nåde mot ditt folk, se til mig med din frelse, 5så jeg kan se på dine utvalgtes lykke, glede mig med ditt folks glede, rose mig med din arv! 6Vi har syndet med våre fedre, vi har gjort ille, vi har vært ugudelige. 7Våre fedre i Egypten aktet ikke på dine undergjerninger, de kom ikke i hu dine mange nådegjerninger, men var gjenstridige ved havet, ved det Røde Hav. 8Dog frelste han dem for sitt navns skyld, for å kunngjøre sitt velde, 9og han truet det Røde Hav, og det blev tørt, og han lot dem gå gjennem dypene som i en ørken, 10og han frelste dem av hans hånd som hatet dem, og forløste dem av fiendens hånd, 11og vannet skjulte deres motstandere, det blev ikke én av dem tilbake. 12Da trodde de på hans ord, de sang hans pris. 13Men snart glemte de hans gjerninger, de bidde ikke på hans råd; 14men de blev grepet av begjærlighet i ørkenen, og de fristet Gud på det øde sted. 15Da gav han dem det de vilde ha, men sendte tærende sykdom over deres liv. 16Og de blev avindsyke mot Moses i leiren, mot Aron, Herrens hellige. 17Jorden oplot sig og slukte Datan og skjulte Abirams hop, 18og en ild satte deres hop i brand, en lue brente op de ugudelige. 19De gjorde en kalv ved Horeb og tilbad et støpt billede, 20og de byttet sin ære* mot billedet av en okse, som eter gress. 21De glemte Gud, sin frelser, som hadde gjort store ting i Egypten, 22undergjerninger i Kams land, forferdelige ting ved det Røde Hav. 23Da sa han at han vilde ødelegge dem, dersom ikke Moses, hans utvalgte, hadde stilt sig i gapet for hans åsyn for å avvende hans vrede fra å ødelegge dem. 24Og de foraktet det herlige land, de trodde ikke hans ord, 25og de knurret i sine telt, de hørte ikke på Herrens røst. 26Da opløftet han sin hånd og svor at han vilde la dem falle i ørkenen 27og la deres avkom falle iblandt hedningene og sprede dem i landene. 28Og de bandt sig til Ba’al-Peor og åt av offere til døde*, 29og de vakte harme ved sine gjerninger, og en plage brøt inn iblandt dem. 30Da stod Pinehas frem og holdt dom, og plagen stanset; 31og det blev regnet ham til rettferdighet fra slekt til slekt evindelig. 32Og de vakte vrede ved Meribas vann, og det gikk Moses ille for deres skyld; 33for de var gjenstridige mot hans* Ånd, og han talte tankeløst med sine leber. 34De ødela ikke de folk som Herren hadde talt til dem om, 35men de blandet sig med hedningene og lærte deres gjerninger, 36og de tjente deres avguder, og disse blev dem til en snare, 37og de ofret sine sønner og sine døtre til maktene*. 38og de utøste uskyldig blod, sine sønners og sine døtres blod, som de ofret til Kana’ans avguder, og landet blev vanhelliget ved blod. 39De blev urene ved sine gjerninger og drev hor ved sin adferd. 40Da optendtes Herrens vrede mot hans folk, og han fikk avsky for sin arv. 41Og han gav dem i hedningers hånd, og de som hatet dem, hersket over dem, 42og deres fiender trengte dem, og de blev ydmyket under deres hånd. 43Mange ganger utfridde han dem; men de var gjenstridige i sine råd, og de sank ned i usseldom for sin misgjernings skyld. 44Og han så til dem når de var i nød, idet han hørte deres klagerop. 45Og i sin godhet mot dem kom han sin pakt i hu, og det gjorde ham ondt efter hans store miskunnhet, 46og han lot dem finne barmhjertighet for alle deres åsyn som hadde ført dem i fangenskap. 47Frels oss, Herre vår Gud, og samle oss fra hedningene til å love ditt hellige navn, rose oss av å kunne prise dig! 48Lovet være Herren, Israels Gud, fra evighet og til evighet! Og alt folket sier: Amen. Halleluja!

Kapittel 107

1Pris Herren, for han er god, hans miskunnhet varer evindelig. 2Så sie Herrens gjenløste, de som han har gjenløst av nødens hånd, 3og som han har samlet fra landene, fra øst og fra vest, fra nord og fra havet. 4De fór vill i ørkenen, i et uveisomt øde, de fant ikke en by å bo i. 5De var hungrige og tørste, deres sjel vansmektet i dem. 6Da ropte de til Herren i sin nød; av deres trengsler utfridde han dem, 7og han førte dem på rett vei, så de gikk til en by de kunde bo i. 8De skal prise Herren for hans miskunnhet og for hans undergjerninger mot menneskenes barn; 9for han mettet den vansmektende sjel og fylte den hungrige sjel med godt. 10De satt i mørke og i dødsskygge, bundet i elendighet og jern, 11fordi de hadde vært gjenstridige mot Guds ord og foraktet den Høiestes råd. 12Derfor bøide han deres hjerter ved lidelse; de snublet, og det var ikke nogen hjelper. 13Da ropte de til Herren i sin nød; av deres trengsler frelste han dem. 14Han førte dem ut av mørke og dødsskygge og rev sønder deres bånd. 15De skal prise Herren for hans miskunnhet og for hans undergjerninger mot menneskenes barn; 16for han brøt sønder porter av kobber og hugg sønder bommer av jern. 17De var dårer og blev plaget for sin syndige vei og for sine misgjerninger; 18deres sjel vemmedes ved all mat, og de kom nær til dødens porter. 19Da ropte de til Herren i sin nød; av deres trengsler frelste han dem. 20Han sendte sitt ord og helbredet dem og reddet dem fra deres graver. 21De skal prise Herren for hans miskunnhet og for hans undergjerninger mot menneskenes barn; 22og ofre takkoffere og fortelle om hans gjerninger med jubel. 23De som fór ut på havet i skib, som drev handel på store vann, 24de så Herrens gjerninger og hans underverker på dypet. 25Han bød og lot det komme en stormvind, og den reiste dets bølger. 26De fór op imot himmelen, de fór ned i avgrunnene, deres sjel blev motløs i ulykken. 27De tumlet og vaklet som en drukken mann, og all deres visdom blev til intet. 28Da ropte de til Herren i sin nød, og av deres trengsler førte han dem ut. 29Han lot stormen bli til stille, og bølgene omkring dem tidde. 30Og de gledet sig over at de la sig; og han førte dem til den havn de ønsket. 31De skal prise Herren for hans miskunnhet og for hans undergjerninger mot menneskenes barn 32og ophøie ham i folkets forsamling og love ham der hvor de gamle sitter. 33Han gjorde elver til en ørken og vannkilder til et tørstig land, 34et fruktbart land til et saltland for deres ondskaps skyld som bodde der. 35Han gjorde en ørken til en vannrik sjø og et tørt land til vannkilder*. 36Og han lot de hungrige bo der, og de grunnla en by til å bo i. 37Og de tilsådde akrer og plantet vingårder, og de vant den frukt de bar. 38Og han velsignet dem, og de blev meget tallrike, og av fe gav han dem ikke lite. 39Så minket de igjen og blev nedbøiet ved trengsel, ulykke og sorg. 40Han som utøser forakt over fyrster og lar dem fare vill i et uveisomt øde, 41han ophøiet den fattige av elendighet og gjorde slektene som hjorden. 42De opriktige ser det og gleder sig, og all ondskap lukker sin munn. 43Den som er vis, han akte på dette og merke på Herrens nådegjerninger!

Kapittel 108

1En sang, en salme av David. 2Mitt hjerte er rolig, Gud! Jeg vil synge og lovprise, ja, det skal min ære*. 3Våkn op, harpe og citar! Jeg vil vekke morgenrøden. 4Jeg vil prise dig blandt folkene, Herre, og lovsynge dig blandt folkeslagene. 5For stor over himmelen er din miskunnhet, og inntil skyene din trofasthet. 6Vis dig høi over himmelen, Gud, og din ære over all jorden! 7Forat de du elsker, må bli frelst, så hjelp med din høire hånd og bønnhør oss! 8Gud har talt i sin hellighet. Jeg vil fryde mig; jeg vil utskifte Sikem og opmåle Sukkots dal. 9Mig hører Gilead til, mig hører Manasse til, og Efra’im er vern for mitt hode, Juda er min herskerstav. 10Moab er mitt vaskefat, på Edom kaster jeg min sko, over Filisterland jubler jeg. 11Hvem vil føre mig til den faste by? Hvem leder mig inn til Edom? 12Mon ikke du, Gud, som forkastet oss og ikke drog ut med våre hærer, Gud? 13Gi oss hjelp mot fienden, for menneskehjelp er tomhet! 14Ved Gud skal vi gjøre storverk, og han skal trede ned våre fiender.

Kapittel 109

1Til sangmesteren; av David; en salme. Min lovsangs Gud, ti ikke! 2For ugudelighets munn og falskhets munn har de oplatt imot mig, de har talt med mig med løgnens tunge. 3Og med hatets ord har de omgitt mig og stridt imot mig uten årsak. 4Til lønn for min kjærlighet stod de mig imot, enda jeg er bare bønn. 5Og de la ondt på mig til lønn for godt og hat til lønn for min kjærlighet. 6Sett en ugudelig over ham, og la en anklager stå ved hans høire hånd! 7Når han dømmes, da la ham gå ut som skyldig, og la hans bønn bli til synd! 8La hans dager bli få, la en annen få hans embede! 9La hans barn bli farløse og hans hustru enke, 10og la hans barn flakke omkring og tigge, og la dem gå som tiggere fra sine ødelagte hjem! 11La ågerkaren kaste garn ut efter alt det han har, og fremmede røve frukten av hans arbeid! 12La ham ikke finne nogen som bevarer miskunnhet imot ham og la ingen forbarme sig over hans farløse barn! 13La hans fremtid bli avskåret, deres navn bli utslettet i det annet ættledd! 14Hans fedres misgjerning bli ihukommet hos Herren, og hans mors synd bli ikke utslettet! 15De være alltid for Herrens øine, og han utrydde deres minne av jorden, 16fordi han ikke kom i hu å gjøre barmhjertighet, men forfulgte en mann som var fattig og elendig og bedrøvet i hjertet, og vilde drepe ham. 17Han elsket forbannelse, og den kom over ham; han hadde ikke lyst til velsignelse, og den blev langt borte fra ham; 18han klædde sig i forbannelse som sin klædning, og den trengte som vann inn i hans liv og som olje i hans ben. 19La den være ham som et klædebon som han dekker sig med, og som et belte som han alltid omgjorder sig med! 20Dette være mine motstanderes lønn fra Herren, og deres som taler ondt imot min sjel! 21Og du, Herre, Herre, gjør vel imot mig for ditt navns skyld! Fordi din miskunnhet er god, så redde du mig! 22For jeg er elendig og fattig, og mitt hjerte er gjennemboret i mitt indre. 23Som en skygge, når den heller, farer jeg avsted; jeg blir jaget bort som en gresshoppe. 24Mine knær vakler av faste, og mitt kjød svinner og er uten fedme. 25Og jeg er blitt til spott for dem; de ser mig og ryster på hodet. 26Hjelp mig, Herre min Gud, frels mig efter din miskunnhet, 27så de må kjenne at dette er din hånd, at du, Herre, har gjort det! 28De forbanner, men du velsigner; de reiser sig og blir til skamme, men din tjener gleder sig. 29Mine motstandere skal klæ sig i vanære og svøpe sig i sin skam som i en kappe. 30Jeg vil storlig prise Herren med min munn, og midt iblandt mange vil jeg love ham; 31for han står ved den fattiges høire hånd for å frelse ham fra dem som dømmer hans sjel.

Kapittel 110

1Av David; en salme. Herren sa til min herre: Sett dig ved min høire hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter! 2Ditt veldes kongestav skal Herren utstrekke fra Sion! hersk midt iblandt dine fiender! 3Ditt folk møter villig frem på ditt veldes dag; i hellig prydelse kommer din ungdom til dig, som dugg ut av morgenrødens skjød. 4Herren har svoret, og han skal ikke angre det: Du er prest evindelig efter Melkisedeks vis. 5Herren ved din høire hånd knuser konger på sin vredes dag. 6Han holder dom iblandt hedningene, fyller op med lik, knuser hoder over den vide jord. 7Av bekken drikker han på veien, derfor løfter han høit sitt hode.

Kapittel 111

1Halleluja! Jeg vil prise Herren av hele mitt hjerte i de opriktiges råd og i menigheten. 2Store er Herrens gjerninger, søkt av alle dem som har lyst til dem. 3Høihet og herlighet er hans gjerning, og hans rettferdighet står fast evindelig. 4Han har sørget for at hans undergjerninger ihukommes; Herren er nådig og barmhjertig. 5Han har gitt dem føde som frykter ham; han kommer sin pakt i hu evindelig. 6Han har kunngjort sine gjerningers kraft for sitt folk idet han har gitt dem hedningers arv. 7Hans henders gjerninger er sannhet og rett, alle hans bud er trofaste; 8de er grunnfestet for all tid, for evighet, de er gjort i sannhet og rettvishet. 9Han har sendt sitt folk forløsning, han har fastsatt sin pakt for evig tid; hans navn er hellig og forferdelig. 10Å frykte Herren er begynnelsen til visdom; god forstand har alle de som gjør derefter. Hans pris varer til evig tid.

Kapittel 112

1Halleluja! Salig er den mann som frykter Herren, som har sin store lyst i hans bud. 2Hans avkom skal være mektig på jorden; de opriktiges slekt skal velsignes. 3Det er velstand og rikdom i hans hus, og hans rettferdighet står fast evindelig. 4Det går op et lys i mørket for de opriktige, for den som er nådig og barmhjertig og rettferdig. 5Lykkelig er den mann som forbarmer sig og låner ut; han hevder all sin sak i dommen. 6For han skal ikke rokkes evindelig; den rettferdige skal være i evig minne. 7Han skal ikke frykte for nogen ond tidende; hans hjerte er fast, det setter sin lit til Herren. 8Hans hjerte er trygt; han frykter ikke, inntil han ser med lyst på sine fiender. 9Han har strødd ut, han har gitt de fattige; hans rettferdighet står fast evindelig, hans horn skal ophøies med ære. 10Den ugudelige skal se det og harmes, han skal skjære tenner og optæres; de ugudeliges attrå blir til intet.

Kapittel 113

1Halleluja! Lov, I Herrens tjenere, lov Herrens navn! 2Herrens navn være lovet fra nu av og inntil evig tid! 3Fra solens opgang til dens nedgang er Herrens navn høilovet. 4Herren er ophøiet over alle hedninger, hans ære er over himmelen. 5Hvem er som Herren vår Gud, han som troner så høit, 6som ser så dypt ned, i himmelen og på jorden, 7som reiser den ringe av støvet, ophøier den fattige av skarnet 8for å sette ham hos fyrster, hos sitt folks fyrster, 9han som lar den ufruktbare hustru bo som glad barnemor! Halleluja!

Kapittel 114

1Da Israel drog ut av Egypten, Jakobs hus fra et folk med fremmed tungemål, 2da blev Juda hans* helligdom, Israel hans rike. 3Havet så det og flydde, Jordan vendte om og løp tilbake. 4Fjellene hoppet som værer, haugene som unge lam. 5Hvad har hendt dig, du hav, at du flyr, du Jordan, at du vender om og løper tilbake, 6I fjell, at I hopper som værer, I hauger som unge lam? 7For Herrens åsyn bev, du jord, for Jakobs Guds åsyn, 8han som gjør klippen til en vannrik sjø, den hårde sten til en vannkilde!

Kapittel 115

1Ikke oss, Herre, ikke oss, men ditt navn gi du ære for din miskunnhets, for din trofasthets skyld! 2Hvorfor skal hedningene si: Hvor er nu deres Gud? 3Vår Gud er jo i himmelen; han gjør alt det han vil. 4Deres avguder er sølv og gull, et verk av menneskehender. 5De har munn, men taler ikke; de har øine, men ser ikke; 6de har ører, men hører ikke; de har nese, men lukter ikke. 7Deres hender føler ikke, deres føtter går ikke; de gir ingen lyd med sin strupe. 8Som de selv er, blir de som gjør dem, hver den som setter sin lit til dem. 9Israel, sett din lit til Herren! Han er deres hjelp og deres skjold. 10Arons hus, sett eders lit til Herren! Han er deres hjelp og deres skjold. 11I som frykter Herren, sett eders lit til Herren! Han er deres hjelp og deres skjold. 12Herren kom oss i hu; han skal velsigne, han skal velsigne Israels hus, han skal velsigne Arons hus, 13han skal velsigne dem som frykter Herren, de små med de store. 14Herren la eder vokse i tall, eder og eders barn! 15Velsignet være I av Herren, himmelens og jordens skaper! 16Himmelen er Herrens himmel, men jorden har han gitt menneskenes barn. 17De døde lover ikke Herren, ingen av dem som farer ned i dødsrikets stillhet; 18men vi skal love Herren fra nu av og inntil evig tid. Halleluja!

Kapittel 116

1Jeg elsker Herren, for han hører min røst, mine inderlige bønner. 2For han har bøiet sitt øre til mig, og alle mine dager vil jeg påkalle ham. 3Dødens rep hadde omspent mig, og dødsrikets angster hadde funnet mig; nød og sorg fant jeg. 4Men jeg påkalte Herrens navn: Akk Herre, frels min sjel! 5Herren er nådig og rettferdig, og vår Gud er barmhjertig. 6Herren verner de enfoldige; jeg var elendig, og han frelste mig. 7Kom igjen, min sjel, til din ro! For Herren har gjort vel imot dig. 8For du fridde min sjel fra døden, mitt øie fra gråt, min fot fra fall. 9Jeg skal vandre for Herrens åsyn i de levendes land. 10Jeg trodde, for jeg talte; jeg var såre plaget. 11Jeg sa i min angst: Hvert menneske er en løgner. 12Hvormed skal jeg gjengjelde Herren alle hans velgjerninger imot mig? 13Jeg vil løfte frelsens beger og påkalle Herrens navn. 14Jeg vil holde for Herren mine løfter, og det for hele hans folks øine. 15Kostelig i Herrens øine er hans frommes død. 16Akk Herre! Jeg er jo din tjener, jeg er din tjener, din tjenerinnes sønn; du har løst mine bånd. 17Dig vil jeg ofre takkoffer, og Herrens navn vil jeg påkalle. 18Jeg vil holde for Herren mine løfter, og det for hele hans folks øine, 19i forgårdene til Herrens hus, midt i dig, Jerusalem. Halleluja!

Kapittel 117

1Lov Herren, alle hedninger, pris ham, alle folk! 2For hans miskunnhet er mektig over oss, og Herrens trofasthet varer til evig tid. Halleluja!

Kapittel 118

1Pris Herren, for han er god, hans miskunnhet varer evindelig! 2Israel sie: Hans miskunnhet varer evindelig! 3Arons hus sie: Hans miskunnhet varer evindelig! 4De som frykter Herren, sie: Hans miskunnhet varer evindelig! 5Ut av trengselen kalte jeg på Herren; Herren svarte mig og førte mig ut i fritt rum. 6Herren er med mig, jeg frykter ikke; hvad skulde et menneske gjøre mig? 7Herren er med mig, den som hjelper mig, og jeg skal se med lyst på dem som hater mig. 8Det er bedre å sette sin lit til Herren enn å stole på mennesker. 9Det er bedre å ta sin tilflukt til Herren enn å stole på fyrster. 10Alle hedninger omringer mig; i Herrens navn skal jeg hugge dem ned. 11De omgir mig, ja, de omringer mig; i Herrens navn skal jeg hugge dem ned. 12De omgir mig som bier, de slukner som ild i tornebusker; i Herrens navn skal jeg hugge dem ned. 13Hårdt støtte du* mig forat jeg skulde falle; men Herren hjalp mig. 14Herren er min styrke og lovsang, og han blev mig til frelse. 15Det høres fryderop om frelse i de rettferdiges telt; Herrens høire hånd gjør storverk. 16Herrens høire hånd ophøier, Herrens høire hånd gjør storverk. 17Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle Herrens gjerninger. 18Hårdt tuktet Herren mig, men til døden overgav han mig ikke. 19Lukk op rettferdighets porter for mig! Jeg vil gå inn gjennem dem, jeg vil prise Herren. 20Dette er Herrens port; de rettferdige skal gå inn gjennem den. 21Jeg vil prise dig fordi du svarte mig og blev mig til frelse. 22Den sten som bygningsmennene forkastet, er blitt hovedhjørnesten. 23Av Herren er dette gjort, det er underfullt i våre øine. 24Dette er dagen som Herren har gjort; la oss fryde oss og glede oss på den! 25Å Herre, frels dog! Å Herre, la det dog lykkes! 26Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Vi velsigner eder fra Herrens hus. 27Herren er Gud, og han lot det bli lyst for oss. Bind høitidsofferet med rep like inn til alterets horn! 28Du er min Gud, og jeg vil love dig, min Gud, jeg vil ophøie dig. 29Pris Herren, for han er god, hans miskunnhet varer evindelig.

Kapittel 119

1Salige er de hvis vei er ulastelig, som vandrer i Herrens lov. 2Salige er de som tar vare på hans vidnesbyrd, som søker ham av hele sitt hjerte 3og ikke gjør urett, men vandrer på hans veier. 4Du har gitt dine befalinger forat en skal holde dem nøie. 5O, at mine veier måtte bli faste, så jeg holder dine forskrifter! 6Da skal jeg ikke bli til skamme når jeg gir akt på alle dine bud. 7Jeg vil prise dig i hjertets opriktighet når jeg lærer din rettferdighets lover å kjenne. 8Dine forskrifter vil jeg holde; du må ikke rent forlate mig! 9Hvorved skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde sig efter ditt ord. 10Av hele mitt hjerte har jeg søkt dig; la mig ikke fare vill fra dine bud! 11I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord forat jeg ikke skal synde imot dig. 12Lovet være du, Herre! Lær mig dine forskrifter! 13Med mine leber har jeg forkynt alle lover fra din munn. 14Over dine vidnesbyrds vei har jeg gledet mig, som over all rikdom. 15På dine befalinger vil jeg grunde og tenke på dine stier. 16I dine forskrifter forlyster jeg mig, jeg glemmer ikke ditt ord. 17Gjør vel imot din tjener, så jeg kan leve! Da vil jeg holde ditt ord. 18Lat op mine øine, så jeg kan skue de underfulle ting i din lov! 19Jeg er en gjest på jorden; skjul ikke dine bud for mig! 20Min sjel er knust, så jeg lenges efter dine lover til enhver tid. 21Du har truet de overmodige, de forbannede, som farer vill fra dine bud. 22Ta skam og forakt bort fra mig! For jeg har tatt vare på dine vidnesbyrd. 23Fyrster har også sittet og talt sammen imot mig; din tjener grunder på dine forskrifter. 24Dine vidnesbyrd er også min lyst; de er mine rådgivere. 25Min sjel er nedtrykt i støvet; hold mig i live efter ditt ord! 26Jeg fortalte dig mine veier, og du svarte mig; lær mig dine forskrifter! 27La mig forstå dine befalingers vei! Så vil jeg grunde på dine undergjerninger. 28Min sjel gråter av sorg; reis mig op efter ditt ord! 29Vend løgnens vei bort fra mig, og unn mig din lov! 30Trofasthets vei har jeg utvalgt, dine lover har jeg satt for mig. 31Jeg henger ved dine vidnesbyrd; Herre, la mig ikke bli til skamme! 32Dine buds vei vil jeg løpe; for du frir mitt hjerte fra angst. 33Lær mig, Herre, dine forskrifters vei! Så vil jeg ta vare på den inntil enden. 34Lær mig! Så vil jeg ta vare på din lov og holde den av hele mitt hjerte. 35Led mig frem på dine buds sti! For i den har jeg min lyst. 36Bøi mitt hjerte til dine vidnesbyrd og ikke til vinning! 37Vend mine øine bort fra å se efter tomhet, hold mig i live på din vei! 38Opfyll for din tjener ditt ord, som er for dem som frykter dig! 39Ta bort min vanære, som jeg frykter for! For dine lover er gode. 40Se, jeg lenges efter dine befalinger; hold mig i live ved din rettferdighet! 41La dine nådegjerninger, Herre, komme over mig, din frelse efter ditt ord! 42Jeg vil gi den svar som håner mig; for jeg setter min lit til ditt ord. 43Ta ikke sannhets ord så rent bort fra min munn! For jeg bier på dine dommer. 44Jeg vil holde din lov stadig, evindelig og alltid. 45La mig vandre i fritt rum! For jeg spør efter dine befalinger. 46Jeg vil tale om dine vidnesbyrd for konger og skal ikke bli til skamme. 47Jeg har min lyst i dine bud, som jeg elsker. 48Jeg løfter mine hender til dine bud, som jeg elsker, og jeg vil grunde på dine forskrifter. 49Kom i hu ordet til din tjener, fordi du har gitt mig håp! 50Det er min trøst i min elendighet at ditt ord har holdt mig i live. 51De overmodige har spottet mig såre; fra din lov er jeg ikke avveket. 52Jeg kom dine dommer fra evighet i hu, Herre, og jeg blev trøstet. 53En brennende harme har grepet mig over de ugudelige, som forlater din lov. 54Dine forskrifter er blitt mine lovsanger i min utlendighets hus. 55Jeg kom om natten ditt navn i hu, Herre, og jeg holdt din lov. 56Dette blev mig gitt: at jeg har tatt vare på dine befalinger. 57Herren er min del, sa jeg, idet jeg holdt dine ord. 58Jeg bønnfalt dig av hele mitt hjerte: Vær mig nådig efter ditt ord! 59Jeg eftertenkte mine veier og vendte mine føtter til dine vidnesbyrd. 60Jeg hastet og ventet ikke med å holde dine bud. 61De ugudeliges strikker har omspent mig, din lov har jeg ikke glemt. 62Midt om natten står jeg op for å prise dig for din rettferdighets lover. 63Jeg holder mig til alle dem som frykter dig, og som holder dine befalinger. 64Jorden er full av din miskunnhet, Herre; lær mig dine forskrifter! 65Du har gjort vel imot din tjener, Herre, efter ditt ord. 66Lær mig god skjønnsomhet og kunnskap! For jeg tror på dine bud. 67Før jeg blev ydmyket, fór jeg vill; men nu holder jeg ditt ord. 68Du er god og gjør godt; lær mig dine forskrifter! 69De overmodige har spunnet løgn sammen imot mig; jeg holder dine befalinger av hele mitt hjerte. 70Deres hjerte er som en fettklump; jeg har min lyst i din lov. 71Det var mig godt at jeg blev ydmyket, forat jeg kunde lære dine forskrifter. 72Din munns lov er mig bedre enn tusen stykker gull og sølv. 73Dine hender har skapt mig og gjort mig; gi mig forstand, forat jeg må lære dine bud! 74De som frykter dig, skal se mig og glede sig; for jeg venter på ditt ord. 75Jeg vet, Herre, at dine dommer er rettferdighet, og i trofasthet har du ydmyket mig. 76La din miskunnhet være mig til trøst efter ditt ord til din tjener! 77La din miskunnhet komme over mig, forat jeg kan leve! For din lov er min lyst. 78La de overmodige bli til skamme! For de har trykket mig ned uten årsak; jeg grunder på dine befalinger. 79La dem vende tilbake til mig, de som frykter dig og kjenner dine vidnesbyrd! 80La mitt hjerte være fullkomment i dine forskrifter, forat jeg ikke skal bli til skamme! 81Min sjel vansmekter av lengsel efter din frelse; jeg venter på ditt ord. 82Mine øine vansmekter av lengsel efter ditt ord idet jeg sier: Når vil du trøste mig? 83For jeg er som en skinnsekk i røk*; dine forskrifter glemmer jeg ikke. 84Hvor mange er vel din tjeners dager? Når vil du holde dom over mine forfølgere? 85De overmodige har gravd graver for mig, de som ikke skikker sig efter din lov. 86Alle dine bud er trofasthet; uten årsak forfølger de mig; hjelp mig! 87På lite nær har de tilintetgjort mig i landet; men jeg har ikke forlatt dine befalinger. 88Hold mig i live efter din miskunnhet! Så vil jeg ta vare på din munns vidnesbyrd. 89Til evig tid, Herre, står ditt ord fast i himmelen. 90Fra slekt til slekt varer din trofasthet; du grunnfestet jorden, og den stod der. 91Til å utføre dine dommer står de* der enn idag; for alle ting er dine tjenere. 92Dersom din lov ikke hadde vært min lyst, var jeg omkommet i min elendighet. 93Til evig tid skal jeg ikke glemme dine befalinger; for ved dem har du holdt mig i live. 94Din er jeg, frels mig! For jeg har søkt dine befalinger. 95De ugudelige har bidd på mig for å ødelegge mig; jeg gir akt på dine vidnesbyrd. 96På all fullkommenhet har jeg sett en ende, men ditt bud strekker sig såre vidt. 97Hvor jeg har din lov kjær! Hele dagen grunder jeg på den. 98Dine bud gjør mig visere enn mine fiender; for til evig tid eier jeg dem. 99Jeg er blitt klokere enn alle mine lærere; for jeg grunder på dine vidnesbyrd. 100Jeg er forstandigere enn de gamle; for jeg har tatt vare på dine befalinger. 101Fra enhver ond sti har jeg holdt mine føtter borte forat jeg kunde holde ditt ord. 102Fra dine lover er jeg ikke avveket; for du har lært mig. 103Hvor dine ord er søte for min gane, mere enn honning for min munn! 104Av dine befalinger får jeg forstand; derfor hater jeg all løgnens sti. 105Ditt ord er en lykte for min fot og et lys for min sti. 106Jeg har svoret, og jeg har holdt det, å ta vare på din rettferdighets lover. 107Jeg er såre nedbøiet; Herre, hold mig i live efter ditt ord! 108La min munns frivillige offere tekkes dig, Herre, og lær mig dine lover! 109Jeg går alltid med livet i hendene, men din lov har jeg ikke glemt. 110De ugudelige har lagt snare for mig, men jeg har ikke forvillet mig fra dine befalinger. 111Jeg har fått dine vidnesbyrd i eie evindelig; for de er mitt hjertes glede. 112Jeg har bøiet mitt hjerte til å gjøre efter dine forskrifter evindelig, inntil enden. 113De tvesinnede hater jeg, men din lov elsker jeg. 114Du er mitt skjul og mitt skjold, jeg venter på ditt ord. 115Vik fra mig, I som gjør ondt, forat jeg må holde min Guds bud! 116Hold mig oppe efter ditt ord, forat jeg kan leve, og la mig ikke bli til skamme med mitt håp! 117Støtt mig, så jeg må bli frelst! Da vil jeg alltid skue med lyst på dine forskrifter. 118Du akter for intet alle dem som farer vill fra dine forskrifter; for deres svik er forgjeves. 119Som slagg bortrydder du alle ugudelige på jorden; derfor elsker jeg dine vidnesbyrd. 120Av redsel for dig gyser min kropp, og jeg frykter for dine dommer. 121Jeg har gjort rett og rettferdighet; du vil ikke overgi mig til dem som undertrykker mig. 122Gå i borgen for din tjener, forat det kan gå ham vel! La ikke de overmodige undertrykke mig! 123Mine øine vansmekter av lengsel efter din frelse og efter din rettferdighets ord. 124Gjør med din tjener efter din miskunnhet, og lær mig dine forskrifter! 125Jeg er din tjener; lær mig, så jeg kan kjenne dine vidnesbyrd! 126Det er tid for Herren å gripe inn; de har brutt din lov. 127Derfor elsker jeg dine bud mere enn gull, ja mere enn fint gull. 128Derfor holder jeg alle befalinger om alle ting for å være rette; jeg hater all løgnens sti. 129Underfulle er dine vidnesbyrd; derfor tar min sjel vare på dem. 130Dine ords åpenbaring oplyser, den gjør enfoldige forstandige. 131Jeg åpnet min munn og sukket av lengsel; for jeg stundet efter dine bud. 132Vend dig til mig og vær mig nådig, som rett er mot dem som elsker ditt navn! 133Gjør mine trin faste ved ditt ord, og la ingen urett herske over mig! 134Forløs mig fra menneskers vold! Så vil jeg holde dine befalinger. 135La ditt åsyn lyse for din tjener, og lær mig dine forskrifter! 136Mine øine flyter bort i vannstrømmer over dem som ikke holder din lov. 137Du er rettferdig, Herre, og dine dommer er rettvise. 138Du har fastsatt dine vidnesbyrd i rettferdighet og stor trofasthet. 139Min nidkjærhet har fortært mig, fordi mine motstandere har glemt dine ord. 140Ditt ord er vel renset, og din tjener elsker det. 141Jeg er liten og foraktet; jeg har ikke glemt dine befalinger. 142Din rettferdighet er en evig rettferdighet, og din lov er sannhet. 143Nød og trengsel fant mig; dine bud er min lyst. 144Dine vidnesbyrd er rettferdige til evig tid; lær mig, forat jeg kan leve! 145Jeg roper av hele mitt hjerte; svar mig, Herre! Jeg vil ta vare på dine forskrifter. 146Jeg roper til dig, frels mig! Så vil jeg holde dine vidnesbyrd. 147Jeg var årle oppe i morgenlysningen og ropte om hjelp; jeg ventet på dine ord. 148Mine øine var oppe før nattevaktene, forat jeg kunde grunde på ditt ord. 149Hør min røst efter din miskunnhet! Herre, hold mig i live efter dine lover! 150De er kommet nær som jager efter ugjerning; fra din lov er de kommet langt bort. 151Du er nær, Herre, og alle dine bud er sannhet. 152For lenge siden vet jeg av dine vidnesbyrd at du har grunnet dem for evig tid. 153Se min elendighet og utfri mig! For jeg har ikke glemt din lov. 154Før min sak og forløs mig, hold mig i live efter ditt ord! 155Frelse er langt borte fra de ugudelige; for de søker ikke dine forskrifter. 156Din miskunnhet er stor, Herre; hold mig i live efter dine dommer! 157Mange er mine forfølgere og mine motstandere; jeg er ikke avveket fra dine vidnesbyrd. 158Jeg så de troløse og vemmedes, dem som ikke holdt ditt ord. 159Se at jeg har elsket dine befalinger! Herre, hold mig i live efter din miskunnhet! 160Summen av ditt ord er sannhet, og til evig tid står all din rettferdighets lov fast. 161Fyrster forfulgte mig uten årsak, men mitt hjerte fryktet for dine ord. 162Jeg gleder mig over ditt ord som en som finner meget bytte. 163Løgn har jeg hatet og avskydd, din lov har jeg elsket. 164Syv ganger om dagen har jeg prist dig for din rettferdighets lover. 165Megen fred har de som elsker din lov, og det er ikke noget anstøt for dem. 166Jeg har ventet på din frelse, Herre, og jeg har holdt dine bud. 167Min sjel har holdt dine vidnesbyrd, og jeg elsket dem såre. 168Jeg har holdt dine befalinger og dine vidnesbyrd; for alle mine veier er for ditt åsyn. 169La mitt klagerop komme nær for ditt åsyn, Herre! Lær mig efter ditt ord! 170La min inderlige bønn komme for ditt åsyn! Frels mig efter ditt ord! 171Mine leber skal flyte over av lovsang; for du lærer mig dine forskrifter. 172Min tunge skal synge om ditt ord; for alle dine bud er rettferdighet. 173La din hånd være mig til hjelp! For jeg har utvalgt dine befalinger. 174Jeg lenges efter din frelse, Herre, og din lov er min lyst. 175La min sjel leve og love dig, og la dine dommer hjelpe mig! 176Jeg har faret vill; opsøk din tjener som et tapt får! for jeg har ikke glemt dine bud.

Kapittel 120

1En sang ved festreisene. Til Herren ropte jeg i min nød, og han svarte mig. 2Herre, fri min sjel fra en løgnaktig lebe, fra en falsk tunge! 3Hvad vil han gi dig, og hvad mere vil han gi dig, du falske tunge? 4Voldsmannens skarpe piler og glør av gyvelbusken*. 5Ve mig, at jeg lever som fremmed iblandt Mesek, at jeg bor ved Kedars telt*! 6Lenge nok har min sjel bodd hos dem som hater fred. 7Jeg er bare fred, men når jeg taler, er de ferdige til krig.

Kapittel 121

1En sang ved festreisene. Jeg løfter mine øine op til fjellene; hvor skal min hjelp komme fra? 2Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. 3Han skal ingenlunde la din fot vakle, din vokter skal ingenlunde slumre. 4Se, han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter. 5Herren er din vokter, Herren er din skygge ved din høire hånd. 6Solen skal ikke stikke dig om dagen, ei heller månen om natten. 7Herren skal bevare dig fra alt ondt, han skal bevare din sjel. 8Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nu av og inntil evig tid.

Kapittel 122

1En sang ved festreisene; av David. Jeg gleder mig ved dem som sier til mig: Vi vil gå til Herrens hus. 2Våre føtter står i dine porter, Jerusalem! 3Jerusalem, du velbyggede, lik en by som er tett sammenføiet, 4hvor stammene drar op, Herrens stammer, efter en lov for Israel, for å prise Herrens navn! 5For der er stoler satt til dom, stoler for Davids hus. 6Bed om fred for Jerusalem! La det gå dem vel som elsker dig! 7Der være fred innen din voll, ro i dine saler! 8For mine brødres og mine venners skyld vil jeg si: Fred være i dig! 9For Herrens, vår Guds huses skyld vil jeg søke ditt beste.

Kapittel 123

1En sang ved festreisene. Til dig løfter jeg mine øine, du som troner i himmelen! 2Se, likesom tjeneres øine følger deres herrers hånd, likesom en tjenestepikes øine følger hennes frues hånd, således følger våre øine Herren vår Gud, inntil han blir oss nådig. 3Vær oss nådig, Herre, vær oss nådig! For vi er rikelig mettet med forakt; 4rikelig mettet er vår sjel blitt med spott fra de trygge, med forakt fra de overmodige.

Kapittel 124

1En sang ved festreisene; av David. Hadde ikke Herren vært med oss – så sie Israel – 2hadde ikke Herren vært med oss da menneskene stod op imot oss, 3da hadde de slukt oss levende, da deres vrede var optendt imot oss, 4da hadde vannene overskyllet oss, en strøm var gått over vår sjel, 5da var de gått over vår sjel de stolte vann. 6Lovet være Herren, som ikke gav oss til rov for deres tenner! 7Vår sjel er undsloppet som en fugl av fuglefangernes snare; snaren er sønderrevet, og vi er undsloppet. 8Vår hjelp er i Herrens navn, han som gjorde himmel og jord.

Kapittel 125

1En sang ved festreisene. De som setter sin lit til Herren, er som Sions berg, som ikke rokkes, men står evindelig. 2Rundt omkring Jerusalem er det fjell, og Herren omhegner sitt folk fra nu av og inntil evig tid. 3For ugudelighetens kongestav skal ikke hvile på de rettferdiges arvelodd, forat ikke de rettferdige skal utstrekke sine hender efter urettferdighet. 4Gjør godt, Herre, mot de gode, mot dem som er opriktige i sine hjerter! 5Men dem som bøier av til sine krokete veier, skal Herren la fare sammen med dem som gjør urett. Fred være over Israel!

Kapittel 126

1En sang ved festreisene. Da Herren lot Sions fanger vende tilbake, var vi som drømmende; 2da fyltes vår munn med latter, og vår tunge med jubel, da sa de iblandt hedningene: Store ting har Herren gjort imot disse. 3Store ting har Herren gjort imot oss; vi blev glade. 4Herre, la våre fanger vende tilbake likesom bekker i sydlandet*! 5De som sår med gråt, skal høste fryderop. 6De går gråtende og bærer den de strør ut; de kommer hjem fryderop og bærer sine kornbånd.

Kapittel 127

1En sang ved festreisene; av Salomo. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider de forgjeves som bygger på det; dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves. 2Det er forgjeves at I står tidlig op, setter eder sent ned, eter møisommelighets brød; det samme gir han sin venn i søvne. 3Se, barn er Herrens gave, livsfrukt er en lønn. 4Som piler i den veldige kjempes hånd, således er ungdoms sønner. 5Lykksalig er den mann som har sitt kogger fullt av dem; de blir ikke til skamme når de taler med fiender i porten.

Kapittel 128

1En sang ved festreisene. Lykksalig er hver den som frykter Herren, som vandrer på hans veier. 2Frukten av dine henders arbeid skal du nyte; lykksalig er du, og det går dig vel. 3Din hustru er som et fruktbart vintre der inne i ditt hus, dine barn som oljekvister rundt om ditt bord. 4Se, således blir den mann velsignet som frykter Herren. 5Herren skal velsigne dig fra Sion, og du skal skue med lyst Jerusalems lykke alle ditt livs dager. 6Og du skal se barn av dine barn. Fred være over Israel!

Kapittel 129

1En sang ved festreisene. Meget har de trengt mig fra min ungdom av – så sie Israel – 2meget har de trengt mig fra min ungdom av; men de har ikke fått overhånd over mig. 3Min rygg har plogmenn pløid, de har gjort sine furer lange. 4Herren er rettferdig, han har avhugget de ugudeliges rep. 5De skal bli til skamme og vike tilbake alle de som hater Sion, 6de skal bli som gress på takene, som er visnet før det blir rykket op: 7Høstmannen fyller ikke sin hånd, ei heller den som binder kornbånd, sitt fang. 8Og de som går forbi, sier ikke: Herrens velsignelse være over eder, vi velsigner eder i Herrens navn!

Kapittel 130

1En sang ved festreisene. Av det dype kaller jeg på dig, Herre! 2Herre, hør min røst, la dine ører akte på mine inderlige bønners røst! 3Dersom du, Herre, vil gjemme på misgjerninger, Herre, hvem kan da bli stående? 4For hos dig er forlatelsen, forat du må fryktes. 5Jeg bier efter Herren, min sjel bier, og jeg venter på hans ord. 6Min sjel venter på Herren mere enn vektere på morgenen, vektere på morgenen. 7Vent på Herren, Israel! For hos Herren er miskunnheten, og megen forløsning er hos ham, 8og han skal forløse Israel fra alle dets misgjerninger.

Kapittel 131

1En sang ved festreisene; av David. Herre! Mitt hjerte er ikke stolt, og mine øine er ikke høie, og jeg gir mig ikke av med ting som er mig for store og for underlige. 2Sannelig, jeg har fått min sjel til å være stille og tie likesom et avvent barn hos sin mor; som det avvente barn er min sjel hos mig. 3Vent på Herren, Israel, fra nu og inntil evig tid!

Kapittel 132

1En sang ved festreisene. Herre, gi David lønn for hans møie, 2han som tilsvor Herren, gav Jakobs Veldige det løfte: 3Jeg vil ikke gå inn i mitt huses telt, jeg vil ikke stige op på min sengs leie, 4jeg vil ikke unne mine øine søvn, mine øielokk slummer, 5før jeg finner et sted for Herren, en bolig for Jakobs Veldige! 6Se, vi hørte om den* i Efrata**, vi fant den i skogsbygden***. 7Vi vil komme til hans bolig, vi vil tilbede for hans føtters skammel. 8Reis dig, Herre, og kom til ditt hvilested, du og din styrkes ark! 9La dine prester klæ sig i rettferd og dine fromme rope med fryd! 10For Davids, din tjeners skyld vise du ikke din salvedes åsyn tilbake! 11Herren har svoret David en sann ed, som han ikke vil gå fra: Av ditt livs frukt vil jeg sette konger på din trone; 12dersom dine barn holder min pakt og mine vidnesbyrd, som jeg vil lære dem, da skal også deres barn for all tid sitte på dine trone. 13For Herren har utkåret Sion, han har attrådd det til sin bolig: 14Dette er mitt hvilested til evig tid; her vil jeg bo, fordi jeg har attrådd det. 15Dets mat vil jeg velsigne, dets fattige vil jeg mette med brød, 16og dets prester vil jeg klæ med fryd. 17Der vil jeg la et horn vokse op for David, gjøre i stand en lampe for min salvede. 18Hans fiender vil jeg klæ i skam, men på ham skal hans krone stråle.

Kapittel 133

1En sang ved festreisene; av David. Se, hvor godt og hvor liflig det er at brødre også bor sammen! 2Det er som den gode olje på hodet, som flyter ned på skjegget, Arons skjegg, som flyter ned på sømmen av hans klædebon, 3Som Hermons-dugg, som flyter ned på Sions berg; for der har Herren satt velsignelsen, liv til evig tid.

Kapittel 134

1En sang ved festreisene. Se, lov Herren, alle i Herrens tjenere, I som står i Herrens hus om nettene! 2Løft eders hender op til helligdommen og lov Herren! 3Herren velsigne dig fra Sion, han som gjorde himmel og jord!

Kapittel 135

1Halleluja! Lov Herrens navn, lov, I Herrens tjenere, 2I som står i Herrens hus, i forgårdene til vår Guds hus! 3Lov Herren! for Herren er god, lovsyng hans navn! for det er liflig. 4For Herren har utvalgt sig Jakob, Israel til sin eiendom. 5Jeg vet at Herren er stor, og vår Herre større enn alle guder. 6Herren gjør alt det han vil, i himmelen og på jorden, i havene og alle dyp, 7han som lar regnskyer stige op fra jordens ende, gjør lyn til regn, fører vind ut av sine forrådshus, 8han som slo de førstefødte i Egypten, både mennesker og fe. 9som sendte tegn og under midt i dig, Egypten, mot Farao og mot alle hans tjenere, 10han som slo mange hedningefolk og drepte mektige konger, 11Sihon, amorittenes konge, og Og, Basans konge, og alle Kana’ans kongeriker, 12og gav deres land til arv, gav Israel, sitt folk, det til arv. 13Herre, ditt navn blir til evig tid, Herre, ditt minne fra slekt til slekt. 14For Herren skal dømme sitt folk, og han skal miskunne sig over sine tjenere. 15Hedningenes avguder er sølv og gull, et verk av menneskers hender. 16De har munn, men taler ikke; de har øine, men ser ikke; 17de har ører, men hører ikke, og det er ikke nogen ånde i deres munn. 18Som de selv er, blir de som gjør dem, hver den som setter sin lit til dem. 19Israels hus, lov Herren! Arons hus, lov Herren! 20Levis hus, lov Herren! I som frykter Herren, lov Herren! 21Lovet være Herren fra Sion, han som bor i Jerusalem! Halleluja!

Kapittel 136

1Pris Herren! for han er god, hans miskunnhet varer evindelig. 2Pris gudenes Gud! for hans miskunnhet varer evindelig. 3Pris herrenes Herre! for hans miskunnhet varer evindelig; 4ham som alene gjør store undergjerninger, for hans miskunnhet varer evindelig; 5ham som gjorde himmelen med forstand, for hans miskunnhet varer evindelig; 6ham som strakte jorden over vannene, for hans miskunnhet varer evindelig; 7ham som gjorde de store lys, for hans miskunnhet varer evindelig, 8solen til å råde om dagen, for hans miskunnhet varer evindelig, 9månen og stjernene til å råde om natten, for hans miskunnhet varer evindelig; 10ham som slo egypterne i deres førstefødte, for hans miskunnhet varer evindelig, 11og førte Israel ut fra dem, for hans miskunnhet varer evindelig, 12med sterk hånd og med utrakt arm, for hans miskunnhet varer evindelig; 13ham som skar det Røde Hav i stykker, for hans miskunnhet varer evindelig, 14og lot Israel gå midt gjennem det, for hans miskunnhet varer evindelig, 15Og kastet Farao og hans hær i det Røde Hav, for hans miskunnhet varer evindelig; 16ham som førte sitt folk gjennem ørkenen, for hans miskunnhet varer evindelig; 17ham som slo store konger, for hans miskunnhet varer evindelig, 18og drepte herlige konger, for hans miskunnhet varer evindelig, 19Sihon, amorittenes konge, for hans miskunnhet varer evindelig, 20og Og, Basans konge, for hans miskunnhet varer evindelig, 21og gav deres land til arv, for hans miskunnhet varer evindelig, 22gav Israel, sin tjener, det til arv, for hans miskunnhet varer evindelig; 23ham som kom oss i hu i vår fornedrelse, for hans miskunnhet varer evindelig, 24og rev oss ut av våre fienders vold, for hans miskunnhet varer evindelig; 25ham som gir alt kjød føde, for hans miskunnhet varer evindelig. 26Pris himmelens Gud, for hans miskunnhet varer evindelig!

Kapittel 137

1Ved Babylons elver, der satt vi og gråt når vi kom Sion i hu. 2På vidjene der hengte vi våre harper; 3for der krevde våre fangevoktere sanger av oss, våre plagere at vi skulde være glade: Syng for oss av Sions sanger! 4Hvorledes skulde vi synge Herrens sang på fremmed jord? 5Glemmer jeg dig, Jerusalem, da glemme mig* min høire hånd! 6Min tunge henge fast ved min gane om jeg ikke kommer dig i hu, om jeg ikke setter Jerusalem over min høieste glede! 7Kom Jerusalems dag i hu, Herre, så du straffer Edoms barn, dem som sa: Riv ned, riv ned, like til grunnen i den! 8Babels datter, du ødelagte! Lykksalig er den som gir dig gjengjeld for den gjerning du gjorde mot oss. 9Lykksalig er den som griper og knuser dine spede barn imot klippen.

Kapittel 138

1Av David. Jeg vil prise dig av hele mitt hjerte, for gudenes* øine vil jeg lovsynge dig. 2Jeg vil kaste mig ned foran ditt hellige tempel, og jeg vil prise ditt navn for din miskunnhets og din trofasthets skyld; for du har gjort ditt ord herlig, mere enn alt ditt navn. 3Den dag jeg ropte, svarte du mig; du gjorde mig frimodig, i min sjel kom det styrke. 4Herre! Alle jordens konger skal prise dig når de får høre din munns ord. 5Og de skal synge om Herrens veier; for Herrens ære er stor, 6for Herren er ophøiet, og han ser til den ringe, og den stolte kjenner han langt fra. 7Om jeg vandrer midt i trengsel, holder du mig i live; mot mine fienders vrede rekker du ut din hånd, og du frelser mig ved din høire hånd. 8Herren vil fullføre sin gjerning for mig. Herre, din miskunnhet varer evindelig; opgi ikke dine henders gjerninger!

Kapittel 139

1Til sangmesteren; av David; en salme. Herre, du ransaker mig og kjenner mig. 2Enten jeg sitter, eller jeg står op, da vet du det; du forstår min tanke langt fra. 3Min sti og mitt leie gransker du ut, og du kjenner grant alle mine veier. 4For det er ikke et ord på min tunge – se, Herre, du vet det alt sammen. 5Bakfra og forfra omgir du mig, og du legger din hånd på mig. 6Å forstå dette er mig for underlig, det er for høit, jeg makter det ikke. 7Hvor skal jeg gå fra din Ånd, og hvor skal jeg fly fra ditt åsyn? 8Farer jeg op til himmelen så er du der, og vil jeg rede mitt leie i dødsriket, se, da er du der. 9Tar jeg morgenrødens vinger, og vil jeg bo ved havets ytterste grense, 10så fører også der din hånd mig, og din høire hånd holder mig fast. 11Og sier jeg: Mørket skjule mig, og lyset omkring mig bli natt – 12så gjør heller ikke mørket det for mørkt for dig, og natten lyser som dagen, mørket er som lyset. 13For du har skapt mine nyrer, du virket mig i min mors liv. 14Jeg priser dig fordi jeg er virket på forferdelig underfull vis; underfulle er dine gjerninger, og min sjel kjenner det såre vel. 15Mine ben var ikke skjult for dig da jeg blev virket i lønndom, da jeg blev kunstig virket i jordens dyp*. 16Da jeg bare var foster, så dine øine mig, og i din bok blev de alle opskrevet de dager som blev fastsatt da ikke en av dem var kommet. 17Hvor vektige dine tanker er for mig, Gud, hvor store deres summer! 18Vil jeg telle dem, så er de flere enn sand; jeg våkner op, og jeg er ennu hos dig. 19Gud, gid du vilde drepe den ugudelige, og I blodtørstige menn, vik fra mig – 20de som nevner ditt navn til å fremme onde råd, som bruker det til løgn, dine fiender! 21Skulde jeg ikke hate dem som hater dig, Herre, og avsky dem som reiser sig imot dig? 22Jeg hater dem med et fullkomment hat; de er mine fiender. 23Ransak mig, Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv mig og kjenn mine mangehånde tanker, 24og se om jeg er på fortapelsens vei, og led mig på evighetens vei!

Kapittel 140

1Til sangmesteren; en salme av David. 2Herre, fri mig ut fra onde mennesker, vokt mig for voldsmenn, 3som tenker ondt ut i hjertet, som hver dag samler sig til krig! 4De skjerper sin tunge som en slange, ormegift er under deres leber. Sela. 5Bevar mig, Herre, for ugudeliges hender, vokt mig for voldsmenn, som tenker på å få mine føtter til fall! 6Overmodige har lagt skjulte feller og rep for mig, de har utspent garn ved siden av veien, de har satt snarer for mig. Sela. 7Jeg sier til Herren: Du er min Gud; vend øret, Herre, til mine inderlige bønners røst! 8Herren, Israels Gud, er min frelses styrke; du dekker mitt hode på rustningens dag. 9Herre, gi ikke den ugudelige hvad han attrår, la ikke hans onde råd få fremgang! De vilde da ophøie sig. Sela. 10Over deres hoder som omgir mig, skal den ulykke komme som deres leber volder. 11Der skal rystes glør ut over dem; i ilden skal han styrte dem, i dype vann, så de ikke skal reise sig. 12En munnkåt mann skal ikke bli stående i landet; den mann som gjør ugudelig vold, ham skal han jage med slag på slag. 13Jeg vet at Herren gir den elendige rett, de fattige rettferdighet. 14Ja, de rettferdige skal prise ditt navn, de opriktige skal bo for ditt åsyn.

Kapittel 141

1En salme av David. Herre, jeg kaller på dig, skynd dig til mig! Vend øret til min røst, nu jeg roper til dig! 2La min bønn gjelde som røkoffer for ditt åsyn, mine henders opløftelse som et aften-matoffer! 3Herre, sett vakt for min munn, vokt mine lebers dør! 4Bøi ikke mitt hjerte til noget ondt, til å gjøre ugudelighets-gjerninger sammen med menn som gjør urett, og la mig ikke ete av deres fine retter! 5La en rettferdig slå mig i kjærlighet og tukte mig! For sådan hodeolje vegre mitt hode sig ikke! Varer det enn ved, så setter jeg min bønn imot deres ondskap. 6Deres dommere blir nedstyrtet og gitt klippen i vold, og selv forstår de at mine ord var liflige. 7Som når en pløier og kløver jorden, således ligger våre ben spredt ved dødsrikets port. 8For til dig, Herre, Herre, ser mine øine, til dig tar jeg min tilflukt; utøs ikke min sjel! 9Bevar mig for fellen som de har stilt op for mig, og for deres snarer som gjør urett! 10La de ugudelige falle i sine egne garn, mens jeg går uskadd forbi!

Kapittel 142

1En læresalme av David, da han var i hulen, en bønn. 2Med min røst roper jeg til Herren, med min røst beder jeg inderlig til Herren. 3Jeg utøser min sorg for hans åsyn, jeg gir min nød til kjenne for hans åsyn. 4Når min ånd vansmekter i mig, kjenner dog du min sti; på den vei jeg skal vandre, har de lagt skjulte snarer for mig. 5Sku til min høire side og se! Det er ikke nogen som kjennes ved mig; all tilflukt er borte for mig, det er ikke nogen som spør efter min sjel. 6Jeg roper til dig, Herre! Jeg sier: Du er min tilflukt, min del i de levendes land. 7Gi akt på mitt klagerop, for jeg er blitt såre elendig! Fri mig fra mine forfølgere, for de er mig for sterke! 8Før min sjel ut av fengslet, så jeg kan love ditt navn! De rettferdige skal samle sig omkring mig, når du gjør vel imot mig.

Kapittel 143

1En salme av David. Herre, hør min bønn, vend øret til mine inderlige bønner, svar mig i din trofasthet, i din rettferdighet, 2og gå ikke i rette med din tjener! For ingen som lever, er rettferdig for ditt åsyn. 3For fienden har forfulgt min sjel, han har knust mitt liv til jorden, han har satt mig på mørke steder som de evig døde. 4Og min ånd er vansmektet i mig, mitt hjerte er forferdet inneni mig. 5Jeg kommer fordums dager i hu, jeg tenker på alt ditt verk, jeg grunder på dine henders gjerning. 6Jeg utbreder mine hender til dig, min sjel lenges efter dig som et vansmektende land. Sela. 7Skynd dig å svare mig, Herre! Min ånd fortæres; skjul ikke ditt åsyn for mig, så jeg blir lik dem som farer ned i graven! 8La mig årle høre din miskunnhet, for til dig setter jeg min lit! Kunngjør mig den vei jeg skal vandre, for til dig opløfter jeg min sjel! 9Fri mig fra mine fiender, Herre! Hos dig søker jeg ly. 10Lær mig å gjøre din vilje, for du er min Gud! Din gode Ånd lede mig på jevnt land! 11For ditt navns skyld, Herre, vil du holde mig i live; i din rettferdighet vil du føre min sjel ut av trengsel, 12og i din miskunnhet vil du utrydde mine fiender og ødelegge alle dem som trenger min sjel; for jeg er din tjener.

Kapittel 144

1Av David. Lovet være Herren, min klippe, han som oplærer mine hender til strid, mine fingrer til krig, 2min miskunn og min festning, min borg og min redningsmann, mitt skjold og den jeg tar min tilflukt til, den som tvinger mitt folk under mig. 3Herre, hvad er et menneske, at du kjenner ham, et menneskebarn, at du akter på ham! 4Et menneske er lik et åndepust, hans dager er som en skygge som farer forbi. 5Herre, bøi din himmel og far ned, rør ved fjellene så de ryker! 6La lynet lyne og spred dem*, send dine piler og skrem dem! 7Rekk ut dine hender fra det høie, fri mig og frels mig fra store vann, fra fremmedes hånd, 8de hvis munn taler svik, og hvis høire hånd er en løgnens hånd. 9Gud! En ny sang vil jeg synge dig, til tistrenget harpe vil jeg lovsynge dig, 10du som gir kongene frelse, som redder David, din tjener, fra det onde sverd. 11Frels mig og fri mig fra fremmedes hånd, de hvis munn taler svik, og hvis høire hånd er en løgnens hånd, 12forat våre sønner må være som planter, høit vokset i sin ungdom, våre døtre som hjørnestolper, hugget som til et slott, 13forat våre forrådshus må være fulle og gi av alle slag, at vårt småfe må øke sig i tusentall, ja i titusentall på våre gater, 14at våre kuer må ha kalv, at det ingen skade må være og intet tap og intet klageskrik på våre gater. 15Salig er det folk som det går således; salig er det folk hvis Gud Herren er.

Kapittel 145

1En lovsang av David. Jeg vil ophøie dig, min Gud, du som er kongen, og jeg vil love ditt navn evindelig og alltid. 2Hver dag vil jeg love dig, og jeg vil prise ditt navn evindelig og alltid. 3Herren er stor og høilovet, og hans storhet er uransakelig. 4En slekt skal lovprise for den annen dine gjerninger, og dine veldige gjerninger skal de forkynne. 5På din majestets herlighet og ære og på dine undergjerninger vil jeg grunde. 6Og om dine sterke og forferdelige gjerninger skal de tale, og dine store gjerninger vil jeg fortelle. 7Minneord om din store godhet skal de la strømme ut og synge med fryd om din rettferdighet. 8Herren er nådig og barmhjertig, langmodig og stor i miskunnhet. 9Herren er god imot alle, og hans barmhjertighet er over alle hans gjerninger. 10Alle dine gjerninger skal prise dig, Herre, og dine fromme skal love dig. 11Om ditt rikes herlighet skal de tale og fortelle om ditt velde, 12for å kunngjøre for menneskenes barn dine veldige gjerninger og ditt rikes herlighet og ære. 13Ditt rike er et rike for alle evigheter, og ditt herredømme varer gjennem alle slekter. 14Herren støtter alle dem som faller, og opreiser alle nedbøiede. 15Alles øine vokter på dig, og du gir dem deres føde i sin tid. 16Du oplater din hånd og metter alt levende med velbehag*. 17Herren er rettferdig i alle sine veier og miskunnelig i alle sine gjerninger. 18Herren er nær hos alle dem som kaller på ham, hos alle som kaller på ham i sannhet. 19Han gjør efter deres velbehag som frykter ham, og han hører deres rop og frelser dem. 20Herren bevarer alle dem som elsker ham; men alle de ugudelige ødelegger han. 21Min munn skal uttale Herrens pris, og alt kjød skal love hans hellige navn evindelig og alltid.

Kapittel 146

1Halleluja! Min sjel, lov Herren! 2Jeg vil love Herren så lenge jeg lever; jeg vil lovsynge min Gud så lenge jeg er til. 3Sett ikke eders lit til fyrster, til et menneskebarn, hos hvem det ikke er frelse! 4Farer hans ånd ut, så vender han tilbake til sin jord; på den samme dag er det forbi med hans tankes råd. 5Salig er den hvis hjelp er Jakobs Gud, hvis håp står til Herren, hans Gud, 6som gjorde himmel og jord, havet og alt hvad i dem er, som er trofast til evig tid, 7som hjelper de undertrykte til deres rett, som gir de hungrige brød. Herren løser de bundne, 8Herren åpner de blindes øine, Herren opreiser de nedbøiede, Herren elsker de rettferdige, 9Herren bevarer de fremmede; farløse og enker holder han oppe, men de ugudeliges vei gjør han kroket. 10Herren skal være konge evindelig, din Gud, Sion, fra slekt til slekt. Halleluja!

Kapittel 147

1Lov Herren! For det er godt å lovsynge vår Gud, det er liflig, lovsang sømmer sig. 2Herren bygger Jerusalem, de bortdrevne av Israel samler han. 3Han helbreder dem som har et sønderknust hjerte, og forbinder deres smertefulle sår. 4Han fastsetter stjernenes tall, han gir dem alle navn. 5Vår Herre er stor og rik på kraft; på hans forstand er det intet mål. 6Herren holder de saktmodige oppe, bøier de ugudelige ned til jorden. 7Svar Herren med takksigelse, lovsyng vår Gud til citar, 8ham som dekker himmelen med skyer, som lager regn for jorden, som lar gress spire frem på fjellene! 9Han gir feet dets føde, ravneungene som roper. 10Han har ikke lyst til hestens styrke, han har ikke behag i mannens ben. 11Herren har behag i dem som frykter ham, som venter på hans miskunnhet. 12Pris Herren, Jerusalem, lov din Gud, Sion! 13For han har gjort dine portstenger faste, han har velsignet dine barn i dig. 14Han er den som gir dine grenser fred, metter dig med den beste hvete. 15Han er den som sender sin tale til jorden; såre hastig løper hans ord. 16Han er den som gir sne som ull, strør ut rim som aske. 17Han kaster sin is ut som småstykker; hvem kan stå for hans kulde? 18Han sender sitt ord og smelter dem; han lar sin vind blåse, da rinner vannene. 19Han kunngjorde Jakob sitt ord, Israel sine bud og sine lover; 20så har han ikke gjort mot noget hedningefolk, og lover* kjenner de ikke. Halleluja!

Kapittel 148

1Halleluja! Lov Herren fra himmelen, lov ham i det høie! 2Lov ham, alle hans engler, lov ham, all hans hær! 3Lov ham, sol og måne, lov ham, alle I lysende stjerner! 4Lov ham, I himlenes himler og I vann som er ovenover himlene! 5De skal love Herrens navn; for han bød, og de blev skapt, 6og han satte dem på deres sted for all tid, for evig; han gav en lov som ingen av dem overskrider. 7Lov Herren fra jorden, I store sjødyr og alle vanndyp, 8ild og hagl, sne og damp, stormvind, som setter hans ord i verk, 9I fjell og alle hauger, frukttrær og alle sedrer, 10I ville dyr og alt fe, krypdyr og vingede fugler, 11I jordens konger og alle folk, fyrster og alle jordens dommere, 12unge menn og jomfruer, gamle sammen med unge! 13De skal love Herrens navn; for hans navn alene er ophøiet, hans herlighet er over jorden og himmelen, 14og han har ophøiet et horn for sitt folk til en lovsang for alle sine fromme, for Israels barn, det folk som er ham nær. Halleluja!

Kapittel 149

1Halleluja! Syng Herren en ny sang, hans pris i de frommes forsamling! 2Israel glede sig i sin skaper, Sions barn fryde sig i sin konge! 3De skal love hans navn med dans, lovsynge ham til pauke og citar. 4For Herren har behag i sitt folk, han pryder de saktmodige med frelse. 5De fromme skal fryde sig i herlighet, de skal juble på sitt leie. 6Lovsang for Gud er i deres munn og et tveegget sverd i deres hånd, 7for å fullbyrde hevn over hedningene, straff over folkene, 8for å binde deres konger med lenker og deres fornemme menn med jernbånd, 9for å fullbyrde foreskreven straffedom over dem. Dette er en ære for alle hans fromme. Halleluja!

Kapittel 150

1Halleluja! Lov Gud i hans helligdom, lov ham i hans mektige hvelving! 2Lov ham for hans veldige gjerninger, lov ham efter hans storhets fylde! 3Lov ham med basunklang, lov ham med harpe og citar! 4Lov ham med pauke og dans, lov ham med strengelek og fløite! 5Lov ham med tonende bekkener, lov ham med høit klingende bekkener! 6Alt som har ånde, love Herren! Halleluja!