PROFETIER SOM ER BLITT FRAMFØRT I NORGE I PERIODEN 1987 – 2009…

Artikkelen er skrevet av Øystein Gaulin – mai/juni 2017

Etter å ha levd som en personlig kristen gjennom mange år har jeg observert en del forhold som jeg med årene har begynt å stille noen spørsmål ved. Bibelen sier at vi skal være på vakt mot falsk lære og falske profeter. Når disiplene spør Jesus om hva som er tegnet på hans komme og verdens ende så starter Jesus sitt svar med å si i Matteus 24:4: «se til at ingen fører dere vill. I Matteus 24,11 sier han at mange falske profeter skal oppstå. La det med en gang være sagt og la det stå fast at bibelen skal være en rettesnor for enhver kristen, og alt som sies og hevdes må prøves opp mot Guds ord. Dersom det som sies ikke stemmer med Guds ord skal det forkastes som fremmed og ubibelsk lære, uansett hvor «kristent» det høres ut.

Jeg er klar over at det jeg her gir uttrykk for vil provosere en del mennesker. De som blir provosert er ofte de som sypatiserer med disse falske profetene. Argumentene de fremfører er ofte at dette er noe vi ikke bør ta opp offentlig da det skader kristendommens sak. Til det er å si: 1. Skal vi som kristne holde skjult hva som kan foregå – spesielt innenfor det karsimatiske miljøet? 2. Tenker vi ikke på hvilke konsekvenser slike falske profetier kan få for de mennesker som er i villrede og på leting etter sannheten?. Bibelen advarer på det sterkeste mot falske lærere og profeter. Faktisk er bibelen så radikal at den sier: men den som forfører en av disse små som tror på mig, for ham var det bedre at det var hengt en kvernsten om hans hals og han var nedsenket i havets dyp. Se Matteus 18:6. Når Jesus understreker dette så sterkt er det vår plikt å advare mot slike falske profeter og lærere.


Det som fremgår av mitt første avsnitt er noen av kjennetegnene på at Jesus kommer snart igjen og som nevnt advares det på det sterkeste mot slike forhold. Forvirring er også et av tidens tegn med en rekke utsagn av såkalte «åpenbaringer» hvor det hevdes at «for meg har Gud åpenbart» uten at disse såkalte åpenbaringene er forankret i Guds Ord.

Her følger noen eksempler fra bibelen som omtaler falske profeter/profetier:

Et eksempel ser vi i 2. Peter 2:1 – «Men det stod også fram falske profeter i folket. Slik skal det også blant dere komme falske lærere, slike som lurer inn vranglære som fører til fortapelse. De fornekter den Herre som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå fortapelse. Mange vil komme til å følge dem på deres skamløse ferd, og for deres skyld skal sannhetens vei bli spottet».

I Matteus sier Jesus: «Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupske ulver» Matt 7,15

Profeten Jeremia sier: «For alle sammen, både små og store, søker urettferdig vinning. Både profet og prest farer med svik. De leger mitt folks skade på lettferdig vis, idet de sier: Fred! Fred! Og det er ingen fred» Jeremias 6,13-14

Jeg vil her peke på noe som ofte kommer til uttrykk i mange kristne forsamlinger og det er utrykket «så sier Herren». Hva innebærer det å bruke dette uttrykket? Uttrykket betyr i virkeligheten å tale/opptre på vegne av GUD selv. Det betyr at man formidler det GUD selv har å si. Man er således et talerør direkte fra Gud. Vi skal være klar over at når GUD taler så er det ikke løst snakk. Det er høyst alvorlig og når Han taler så utløser det en kraft og makt som vi mennesker aldri vil kunne fatte. Husk at Gud sa et Ord og alt det skapte vi ser omkring oss er blitt til på HANS ORD. Les for eksempel første kapittel i 1. Mosebok. Hva er da et menneske sett i relasjon til dette?


Det kan også uttrykkes på en annen måte: «så sier Herren» = «Herren handler, Herren gjør noe». Det går ikke an å skille mellom: «Så sier Herren» og «Herren gjør» Herrens Ord er en skapende kraft og når HAN taler er det en aktiv handling som går parallelt mellom ord og gjerning. Hans Ord utløser en aktivitet. Han talte og det skjedde, Han bød og det sto derSalme 33:9. Gud sier aldri et ord unødvendig. Når Gud taler så skaper dette ordet den virkelighet som han taler. Ordet HAN taler frembringer det HAN SIER. Hans ord er maktkraft og skapende. På en slik bakgrunn forstår man mye mer det alvorlige i å si «så sier Herren».


Å misbruke dette uttrykket er ifølge bibelen svært alvorlig. Bruker man uttrykket «så sier Herren» men det vedkommende sier ikke skjer, da gjør man i virkeligheten GUD til en løgner og det sier seg selv at dette er meget alvorlig. En slik uttalelse vanærer Guds navn og det fører til at menneskene blir mer og mer apatiske og likegyldige i forhold til Guds Ord. La det også være sagt at disse falske profetene er årsaken til at sannhetens vei blir spottet, se 2. Peters 2:2. Bibelen sier også at salt er en god ting, men når også saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Det duger hverken i jord eller i gjødsel; det blir kastet ut. Det skal også stå fast at når GUD virkelig taler så er det ugjenkallelig det som blir sagt.

Noe som også hører med til dette er at når man bruker uttrykket «så sier Herren» og det så ikke skjer det man sier, da avslører vedkommende seg selv at han er en falsk profet. Her finnes ikke uttrykket «både og» – Her gjelder kun «enten eller». Enten er vedkommende en falsk profet eller så er han en som taler det virkelige Herrens Ord. Det er nettopp dette som er så alvorlig.

Derimot, en som «virkelig taler profetisk» vil aldri komme på skam fordi det vedkommende utsier kommer virkelig fra Herren og HANS ord vil gå i oppfyllelse uansett hva som enn måtte skje. Ingen ting kan omstøte det HERREN sier.

Følgelig skal vi se på noen såkalte profetier som er blitt båret fram i mange forskjellige forsamlinger i Norge. Det underlige ved mange av disse falske profetene er at de også tidfester når profetien skal oppfylles. Det medfører jo at det blir svært enkelt å avsløre dem når tiden er inne og det de har profetert ikke har skjedd. Her er et utdrag av profetier som er blitt fremsagt i Norge i perioden 1987 til 2009, mange av disse er som nevnt tidfestet:


Profeti 1. Under OASE stevnet sommeren (2009) ble det fremført følgende profetiske budskap av en person ved nevn Bob Fraser. Han hevdet at han mottok en konkret profeti om Norge den 4. desember 2008. I følge denne skulle Norge få en ny grunnlov og nasjonen skulle blir frelst på en dag. Finansministeren og Oslos ordfører skulle bli frelst, og dersom Norge virkelig tok imot den nye grunnloven skulle i tillegg femti andre nasjoner gjøre det samme. Dersom Norge ikke tok imot ny grunnlov skulle det derimot bli krig og ulykke. Under OASE stevnet ble det ellers fremført konkrete profetier om enkeltpersoner. OASE lederen skulle få stor betydning for Nord-Korea, og de som var lydige mot profetiene skulle få veldig stor betydning for internasjonal kristen virksomhet.

Profeti 2. I 1987 «profeterte» pastor Arnfinn Clementsen, at det ville komme en stor vekkelse over Norge. I følge profetien, skulle en million mennesker omvende seg til Gud frem mot år 2000. ( Ja, du leste riktig) Se denne linken: http://www.vl.no/troogkirke/pastor-innrommer-feil-1.70777?paywall=true – Se også denne linken: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-karismatiske-villfarelse

Profeti 3. I pinsemenigheten Filadelfia i Vennesla ble det fra 1997 og fremover meddelt flere profetier om at det skulle komme voldsomme vekkelser i Norge som skulle føre til at Norge skulle få stor betydning for en enda større vekkelse som skulle spre seg utover hele Europa. www.propheticmusic.no.

Profeti 4. I en tale på Hedemarkstoppen i 2002 gav Rachel Hichson et såkalt profetisk overblikk over det som skjer i Norge. Også hun profeterte om store vekkelser, og hevdet at Norge skulle bli en «forløpernasjon» for Europa. Samme år skal også «profeten» Rick Joiner (Morningstar ministries) ha mottatt lignende profetier.

Profeti 5. På hjemmesiden til Oslo-kirken kan vi lese om profetier som er gitt både over pastoren og menigheten der. www.oslokirken.no. I 2001 hevdes det at en kjent forkynner har mottatt en profeti om at pastoren (for Oslokirken) skal bygge opp en internasjonal menighet i Oslo som skal få samme virkning og kraft som Kensington Temple i London.

Profeti 6. En lignende profeti skal være gitt i 2003 under et profetisk seminar på Royal Christiania Hotel i Oslo. Denne gang av den amerikansk-britiske profetinnen Sharon Stone, (hun må ikke forveksles med en navnesøster i Hollywood). Vil man lese hennes profetier over Wales, Skottland og Irland kan man sjekke denne nettadressen: http://richards-watch.org/2013/10/30/prophetic-words-for-2014-16-for-uk-ireland-from-dr-sharon-stone-part-1/

Profeti 7. Under Pinsebevegelsens Predikantkonferanse i Filadelfia Oslo 2007 ble ellers følgende profeti gitt til pastoren for Oslo-kirken Jan Aage Torp: «Jeg Herren har kalt deg til denne by for å bygge opp en stor internasjonal menighet. Det vil komme folk fra mangfoldige nasjoner, og denne menighet vil få stor innflytelse ikke bare i denne byen, men over hele Europa. Det vil bli en mønstermenighet som vil føre til mange lignende menigheter i mange land.


Profeti 8. Under Europakonferansen på Livets Ord i 2006 hevdet Ulf Ekmann at en ny åndelig vekkelsesbølge snart ville komme over Europa. Pastor Colin Dye bekreftet Ekmans profetier. Senere har Ekmann profetert om nye vekkelser over Norge. (For få år siden ble Ulf Ekmann katolikk. Min kommentar) Hvor ble det så av profetien? http://profeten.weblogg.no/020806181053_ulf_ekman_ser_en_ny_vekkelse_ove.html

Profeti 9. På nettsiden «Profetisk ressursside» (pinsemenigheten i Vennesla) kan man lese at 2008 skal innlede en ny tid i Norge. Her sies det at år 2008 er et år med dobbelt potensiale (jamfør de to nullene i 2008 og selve 8-tallet som blir til to nye nuller hvis du vender tallet vannrett – dobbelt potensiale) Herren kommer til å multiplisere på alle felt. Året kommer til å innlede en veldig vekst i bruk av kristen TV og Media. Nye TV-stasjoner popper opp og bruk av media over internett vil eksplodere. De TV- stasjonene som er i dag, og som har gått foran og sådd sin sæd, skal bli ytterligere velsignet. 2008 innleder starten på tiden hvor profetene i menighetene for alvor skal begynne å komme på plass og begynne å stå fram og profetere til trøst, oppmuntring og formaning. Her kan føyes til at lignende profetier også er gitt i og om andre nasjoner, for eksempel Nederland og Storbritania. https://elijahlist.com/words/display_word/8376  – http://www.glasgow-prophetic-centre.org.uk/2013/01/uk-prophetic-council-word-for-2013/


Profeti 10. En annen av dagens såkalte profeter er Rodney Howard Brown. Han profeterte på TV Visjon Norge, at Jan Hanevold om 2-3 år skulle ha en TV stasjon i de fleste av Europas store hovedsteder. Dette er nå en del år siden, og det har ikke skjedd det som Howard Brown profeterte. De fleste har vel sett NRK’s dokumentarprogram om Hanevold og hans virksomhet.

Profeti 11. Jan Hanevold bruker også å profetere. Det er ikke så mange årene siden han profeterte at Hillery Clinton skulle bli USA`s neste president. Alle i dag vet hvem som er president i USA. 

Profeti 12. Så har vi en person med navn Edward John, redaktøren på Kanal 10 TV. Sommeren 2013 profeterte han at 100.000 normenn skulle bli frelst før årsskiftet! Ved utgangen av det året hadde ingen ting skjedd. Ikke lenge etter på kom han med en ny uttalelse: denne gangen hadde han tro for at 1 million mennesker skulle bli frelst i Norge. Betingelsen var imidlertid at Kanal 10 måtte få nok penger slik at de kunne fortsette driften.

Nedenfor følger mine kommentarer:

Ovenfor ser vi en rekke «såkalte profetier» som aldri har gått i oppfyllelse. Er det ikke på tide at vi nå forteller mennesker hva bibelen sier om falske profetier – for de er det svært mange av i vår tid. Eller er det slik at vi som kristne fortsatt vil sove? Du vet det er godt å snu seg rundt i senga å sove videre når man våkner. Eller tenker vi: hvorfor skal jeg bry meg om dette?…. Husk at bibelen sier at disse falske profetene skal føre mange vill. Enhver kristen burde rope ut advarsler mot slike falske profeter. Dette gjelder til syvende og sist det enkeltes menneskes evige liv eller fortapelse.  I 5. Mosebok 18:20 står følgende å lese:

Men den profet som i overmot drister seg til å tale noe i mitt navn som jeg ikke har befalt ham å tale, eller som taler i andre guders navn, den profet skal dø. 21 Og om du sier ved deg selv: Hva skal vi kjenne det ord på som Herren ikke har talt? – 22 (da skal du vite:) Når det ord profeten taler i Herrens navn, ikke skjer og ikke går i oppfyllelse, da er det et ord som Herren ikke har talt; det er et ord som profeten i overmot har dristet seg til å tale, og du skal ikke være redd ham.

Her understreker bibelen på det sterkeste alvorligheten i å tale i «HERRENS NAVN». Som nevnt hører vi ofte uttrykket «så sier Herren» Enhver kristen skal vite at når HERREN virkelig taler er det umulig at det som sies slår feil. Det underlige er også at svært mange av disse falske profetene sier selv at det er ikke uvanlig at disse profetiene slår feil. Slike uttalelser er det reneste tøv og sludder. Guds tale KAN IKKE SLÅ FEIL. Ved slike uttalelser røper de selv sin falskhet og hvor lite de egentlig har forstått av hva en profeti er og på toppen av det hele gir de seg ut for å være både hyrder og veiledere. Bibelen sier: når en blind leder en blind faller de begge i grøften. De såkalte profetene har ikke forstått hva profetisk tale er i bibelsk forstand.

Skriftavsnittet ovenfor fra 5. Mosebok forteller oss også hvordan vi skal avsløre dem: Vi skal avsløre dem ved å se om det de sier skjer eller ikke skjer. Dersom det de sier ikke skjer sier bibelen klart og tydelig at de i sitt overmot har dristet seg til å tale i Herrens navn. Vi kan også avsløre dem ved å sammenholde det de sier med Guds eget Ord. Dersom det de sier ikke samstemmer med bibelens Ord er det falske profetier og ikke fra Gud.

La oss gjøre som bibelen maner oss til å gjøre: Bibelen sier at Jesus kommer som en tyv om natten, plutselig er han der. I Matteus 24:43-44 leser vi: Men det skal I vite at dersom husbonden visste i hvilken nattevakt tyven kom, da ville han våke, og ikke la nogen bryte inn i sitt hus. La oss derfor våke og be for menneskesønnen kommer i den time vi ikke tenker. La oss vokte oss for de mange falske profetene i vår tid som taler store og overmodige ord. I følge bibelen skal de dessverre føre mange vill.

Det merkelige er også at disse såkalte profetene har en stor mengde mennesker som følger dem i tykt og tynt og de tror dem i alt det de sier uten å stille et eneste spørsmål. Det ser ut til at disse såkalte profetene har fått en slags makt over de menneskene som følger dem og de blir sett opp til som store Guds menn som er salvet av Gud. For meg ser det ut til at disse menneskene setter mer lit til disse såkalte profetene enn til hva bibelen, Guds Ord sier.

Disse såkalte profetene tror nok selv at de ærer Guds navn, men i virkeligheten vanærer de Gud og gjør ham til en løgner. I virkeligheten sprer de løgner som ofte har sitt utspring i selvhevdelse, drømmerier og ønsketenkninger og at de selv skal være store redskaper for Gud. Det er også verdt å merke seg at det i slike falske profetier også ofte ligger trusler for den som ikke vil tro profetien. Se profeti 1 ovenfor.

Noe som også stadig går igjen i disse profetiene er den såkalte store vekkelsen de hevder skal finne sted like før Jesus kommer igjen. Profetien om den såkalte vekkelsen som skal finne sted like før Jesu gjenkomst er så ubibelsk som det går an å bli. Den er direkte på kollisjonskurs med bibelens samlede skriftsteder om den siste tiden like før Jesu gjenkomst. Det de sier og hevder er oppsiktsvekkende likt det som skjedde på profeten Jeremias’ tid hvor det fremsto såkalte «lykkeprofeter» og profeterte velstand og lykke over templet og  Jerusalem. Jeremias derimot talte dem rett i mot og profeterte at ulykken ville komme og det skjedde akkurat slik han profeterte.

Bibelen er nærmest full av advarsler om forførelse, falske lærere og vanskelige tider like før Jesus kommer igjen for å hente sine. Jeg viser her til min artikkel: «vil det bli en stor vekkelse før Jesus kommer igjen?» Se denne linken. Vekkelse

Jeg skal i en senere artikkel skrive mer konkret om den såkalte vekkelsen de hevder skal komme og da spesielt ut fra hva profeten Joel skriver om dette.

Må vår Herre Jesus Kristi nåde være med oss og ta vare på oss inntil vi står velberget hjemme hos ham i himmelen. La oss vokte oss for de falske profetene.