For som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, således skal Menneskesønnens komme være.

For som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, således skal Menneskesønnens komme være.

19.09.2018

En tale om tiden før Jesus kommer igjen: Hva skal kjennetegne denne tiden?

Vekkelse eller frafall? – av Øystein Gaulin      

INNLEDNING:

Dette er et stort og på mange måter et vanskelig tema, men bibelen taler ganske mye om de siste tider. Det burde gi oss muligheten for å kunne forstå hovedtrekkene i dette. 

Når sant skal sier er den nok ingen som til fulle forstår dette tema fullt ut. Det finne nok av eksempler av påstander – fra både den ene og den andre – hvor det fastslås at slik skal det bli. Jeg tror nok at ingen i dag sitter på den hele og fulle fasiten når det gjelder dette veldige temaet, men bibelen sier at vi forstår stykkevis og delt. Det eneste vi har å bygge på rundt dette temaet er GUDS ORD. Når enkelte begynner å snakke om åpenbaringer de har hatt bør det for de fleste kristne lyse en varsellampe. I alle fall bør man «måle» det som blir hevdet opp mot Guds Ord.

Det er med stor ydmykhet jeg tar opp temaet.  Mitt mål er å peke på hva bibelen sier om dette. Videre håper jeg at det vil føre til at vi i større grad prøver å sette oss inn i hva bibelen sier om dette og hva som skal være kjennetegnene i tiden like før Jesu gjenkomst.

Mange mennesker i dag følger blindt de såkalte store predikantene uten å stille et eneste spørsmål om hva bibelen sier om de siste tider. En slik holdning er meget farlig og den er ikke i samsvar med det Jesus sa: Se til at ingen fører dere vill for mange falske profeter skal oppstå – de skal gjøre store tegn og under – de skal føre mange vill…..

Du vil kanskje heller ikke være enig i alt jeg sier, og det er lov, men jeg tror jeg kan si at det jeg sier er forankret i Guds Ord og ellers sikre kilder. Det er viktig at vi som kristne legger Guds Ord til grunn når vi studerer dette temaet og ikke følger blind med i alt som blir servert.

Når det gjelder vranglære – som jeg vil komme litt inn på – kan det være veldig vanskelig å skille den fra det som er ekte. Vi skal huske på at Djevelen er listig og vranglæren kan ligge svært tett opp til det som er ekte. Vi skal være klar over at det finnes bevegelser i dag som tukler med forsoningslæren og det verk som Jesus gjorde på Golgata. De finner på de mest finurlige ting for å så ugress i åkeren.

 Noen meget sentrale uttrykk som vi stadig møter i bibelen når vi leser om tiden før Jesus kommer er:

Vanskelig tider – «den som holder ut inntil enden skal bli frelst»

  • Forførelse og frafall fra troen og den sunne lære er mye omtalt
  • Falske messiaser og falske profeter som skal gjøre store tegn og under
  • Kjærligheten som skal bli kald hos de fleste
  • Mon han finner troen på jorden
  • Menneskene skal elske sine lyster høyere enn Gud
  • Forvirring

VI SKAL LESE MYE FRA BIBELEN OG VI STARTER MED:

2. Tim 3:1 Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider.  2 For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, stortalende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige,  3 ukjærlige, upålitelige, baktalende, umåtelige, umilde, uten kjærlighet til det gode,  4 svikefulle, fremfusende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud,  5 som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft – og disse skal du vende dig fra.

Lukas 18:7 – Men skulde da ikke Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, dem som roper til ham dag og natt, og er han sen når det gjelder dem?  8 Jeg sier eder at han skal skynde sig å hjelpe dem til deres rett. Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden?

Matteus 24: Og Jesus gikk ut av templet og drog derfra, og hans disipler kom til ham for å vise ham templets bygninger.  2 Men han svarte og sa til dem: Ser I ikke alt dette? Sannelig sier jeg eder: Her skal ikke levnes sten på sten som ikke skal brytes ned.  3 Men da han satt på Oljeberget, gikk hans disipler til ham i enrum og sa: Si oss: Når skal dette skje? og hvad skal tegnet være på ditt komme og på verdens ende?  4 Og Jesus svarte og sa til dem: Se til at ikke nogen fører eder vill!  5 For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias; og de skal føre mange vill.  6 Og I skal høre krig og rykter om krig; se til at I ikke lar eder skremme! for det må så skje, men enden er ikke enda.  7 For folk skal reise sig mot folk, og rike mot rike, og det skal være hunger og jordskjelv både her og der.  8 Men alt dette er begynnelsen til veene.  9 Da skal de overgi eder til trengsel og slå eder ihjel, og I skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. 10 Og da skal mange ta anstøt, og de skal forråde hverandre og hate hverandre; 11 og mange falske profeter skal oppstå og føre mange vill. 12 Og fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste. 13 Men den som holder ut inntil enden, han skal bli frelst. 14 Og dette evangelium om riket skal forkynnes over hele jorderike til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og da skal enden komme. 15 Når I da ser ødeleggelsens vederstyggelighet, som profeten Daniel har talt om, stå på hellig grunn – den som leser det, han se til å skjønne det!

2. Tess 2. kapittel: Vi ber eder, brødre, vedkommende vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling med ham,  2 at I ikke så snart må la eder drive fra vett og sans eller la eder skremme, hverken ved nogen ånd eller ved nogen tale eller ved noget brev, likesom det skulde være fra oss, som om Herrens dag stod for døren.  3 La ingen dåre eder på nogen måte! for først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn,  4 han som står imot og ophøier sig over alt som kalles gud eller helligdom, så han setter sig i Guds tempel og gir sig selv ut for å være Gud.  5 Minnes I ikke at jeg sa eder dette da jeg ennu var hos eder?  6 Og nu vet I hvad som holder igjen, så han først skal åpenbares i sin tid.  7 For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nu holder igjen, ryddes av veien;  8 og da skal den lovløse åpenbares, han som den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt komme.  9 Og hans komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under, 10 og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. 11 Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, 12 forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.

SYNET PÅ VEKKELSE ELLER FRAFALL FØR OG NÅ

Som liten gutt husker jeg meget godt forkynnelsen om de vanskelige tider som skulle komme i endetiden. Dette var ganske innprentet i alle troende den gangen.

Med årene begynte denne holdningen mer og mer å dreie i motsatt retning. I stedet for vanskelige tider og frafall, ble det til at Gud skulle sende en mektig vekkelse over verden før Jesus kommer igjen. I mange kristne miljøer er det blitt slik at man har begynt å tro på en mektig vekkelse i stedet for vanskelige tider og frafall.

Summen av bibelens lære om dette tema gir ikke grunnlag for å hevde at det skal bli en stor vekkelse i endens tid. Tvert imot. Bibelen taler om frafall, forførelse og vanskelige tider. Vi kommer ikke unna at det i vår tid har dukket opp og stadig dukker opp nye bevegelser som i lære avviker fra den sunne læren og Jesus, korset og forsoningen.

Ser man på opphavet til disse bevegelsene som stadig trer fram, skal vi legge merke til at de ofte har startet med et eller annet syn, åpenbaring eller opplevelse som opphavspersonen har hatt. Det slår nesten aldri feil.

Når vi skal ta stilling til en bevegelse kan vi aldri gjøre dette ut fra om det skjer tegn eller under, eller om de samler masse mennesker. Bibelen sier klart og tydelig at tegn og under ikke er noe sannhetskriterium om at det bør være fra Gud. Husk hva Jesus sier i Matteus 24:24: For falske messiaser og falske profeter skal oppstå og gjøre store tegn og under, så at endog de utvalgte skulde føres vill, om det var mulig.Skal vi finne ut hva en bevegelse står for må vi sette oss inn i hva den forkynner og lærer.

Det er mange som har gransket disse nye bevegelsene svært grundig og de har konkludert med at de fleste av disse i mer eller mindre grad har sine røtter og opphav i noe som kalles Gnostisismen. Om de ikke direkte bygger på denne, så har flere studier vist at de har røtter tilbake til denne læren. Gnostisismen oppsto omtrent på Jesu tid og den var i grunn et sammensurium av evangeliet og andre religioner. Gnostikerne (som forøvrig betyr kjennskap eller innsikt) påsto at de var overlevert en muntlig lære fra Jesus. De påsto at de hadde en dypere innsikt og var altså kommet lenger enn de andre.

Det er stor enighet blant bibelgranskere om at det er dette Paulus sikter til bl.a. i 1. Timoteus 6:20 hvor han skriver:

Timoteus! ta vare på det som er deg overgitt, så du vender deg bort fra det vanhellige tomme snakk og motsigelsene fra den kunnskap som falskelig kalles så,21 som nogen bekjenner seg til, så de har faret vill i troen. Nåden være med deg!

Kirkehistorien kan fortelle oss at gnostisismen på den tiden ble ansett som kristendommens verste fiende. Den var en virkelig trussel mot kristendommen.

Det skremmende med denne bevegelsen eller læren er at den har i seg en blanding av hedenske tanker, filosofier og kristendom slik at det hele blir en eneste stor røre.

Kirkefaderen Ireneus som ble født i år 125 tok for alvor opp kampen mot gnostisismen. Hans skrifter førte til at gnostisismen døde ut for en viss tid. Ireneus er betraktet som en av de store kirkefedrene og han var «disippel» av Polykarp. Polykarp igjen var en nær disippel av Apostelen Johannes og levde samtidig på hans tid.

Selv om gnostisismen gjennom skriftene til Ireneus ble lagt døde på den tiden har den ligget og ulmet under overflaten og i nyere tid er den igjen dukket opp til overflaten. Særlig har dette skjedd gjennom forskjellige kristne bevegelser og det er den som er mye av grunnlaget for de nye bevegelsene vi ser dukke opp både har og der. Disse bevegelsene kommer ofte kommer fra USA.

Skal jeg være litt kritisk så forundrer det meg storlig at ikke menighetsledere, forstandere og eldste i mange menigheter (jeg sier ikke alle) ikke setter seg mer inn i hva dette er for en slags lære. Tar man dette opp blir man sett på som en kritisk person som ikke ønsker fremgang for Guds sak.

Saken er den at mange av disse bevegelsene tukler med forsoningslæren i det de hevder at det var ikke på Golgata Jesus seiret, men i helvete. De står også for en lære som hevder at Jesus døde åndelig. Dette gis inn med små drypp. Slik forkynnelse er meget farlig og kan føre til fortapelse.

For meg ser det ut til at det meste av det som serveres gjennom disse nye vekkelsesbevegelsene i mer eller mindre grad – av mange – svelges rått. Det fortelles om store skarer av mennesker som blir frelst og om tegn og under som angivelig skal ha funnet sted. Så trekker mange den konklusjon at dette må være fra Gud og man lar seg imponere av det man hører. Man vil jo så gjerne……..men husk Jesu ord om villfarelse og tegn og under som skal skje.

JEG SKAL IKKE SI STORT MER OM DETTE, MEN JEG VIL BARE TREKKE FRAM EN KONKRET SAK SOM SIER LITT OM HVA JEG NÅ HAR VÆRT INNE PÅ.

Som sikkert mange husker valfartet mange menighetsledere, eldstebrødre og forstandere fra norske menigheter og kirkesamfunn over til Amerika for å oppleve «KRAFTEN». Dette skjedde under siste halvdel av 90-tallet.

De reiste til den «såkalte vekkelsen» som pågikk i en menighet i Pensacola, Florida. Ja, vi husker sikker dette de aller fleste av oss.

Undersøker vi litt i dag om denne menigheten og ser på fruktene av det som skjedde viser det seg at denne menigheten i dag nærmest ligger i ruiner. Hvor er fruktene fra denne vekkelsen? Avhoppere som under denne vekkelsen var veiledere og som skulle hjelpe folk som søkte frelse og forbønn fikk beskjed fra ledelsen i menigheten om ikke å bruke navnet Jesus.  Ja, du hørte rett. For å dokumentere dette bør du klikke deg inn på denne linken å høre og se hva som er fakta: https://www.youtube.com/watch?v=qyR9HdXLJjM  (Linken viser et intervju med noen av menighetens medlemmer som fungerte som veiledere under vekkelsen, men som til slutt innså at dette ikke var fra Gud.

Reportasjen viser altså intervjuer av oppriktige gode troende mennesker som tilhørte denne menigheten og som var veiledere under vekkelsen. Du vil med egne øyne og ører se og høre hva de kan fortelle. De forteller at mens denne vekkelsen sto på merket de at her er det noe som ikke stemmer…., det skurrer, men de stolte allikevel på forstanderen og ledelsen som sa at dette er Guds verk og vi må passe oss så vi ikke står imot det Gud gjør. Til slutt klarte allikevel ikke disse menneskene å delta i dette lenger, dette av hensyn til sin overbevisning og de valgte å «hoppe av» og det er altså de som forteller dette.

Det fortelles også fra andre tilsvarende miljøer at mange som er framme til forbønn innenfor disse bevegelsene faller ofte til bakken mer eller mindre livløse, og det oppstår mange merkelige hendelser. Det som imidlertid er oppsiktsvekkende er: de som ikke faller kan bli stilt følgende spørsmål av den som ber for dem: «ber du»? Ja, svarer vedkommende. Da får vedkommende til svar: Det må du ikke gjøre, «bare ta imot salvelsen eller kraften».

Hva forteller dette om den ånd som er tilstede? Man kan altså ikke motta kraften «når man ber». Da må det være noesom ikke stemmer.

FRAFALLET

Som jeg var inne på innledningsvis taler bibelen om et stort frafall som skal komme før Jesus kommer igjen.

Går vi til Paulus 2. Tessalonikerbrev kapittel 2, vers 3: leser vi følgende:

Vi ber dere, brødre, vedkommende vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling med ham,  2 at I ikke så snart må la eder drive fra vett og sans eller la eder skremme, hverken ved nogen ånd eller ved nogen tale eller ved noe brev, likesom det skulde være fra oss, som om Herrens dag stod for døren. (annen oversettelse: eller allerede har kommet)  3 La ingen dåre eder på nogen måte! for først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn,  4 han som står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel og gir seg selv ut for å være Gud.  5 Minnes I ikke at jeg sa eder dette da jeg ennå var hos dere?  6 Og nå vet dere hva som holder igjen, så han først skal åpenbares i sin tid.  7 For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nå holder igjen, ryddes av veien;  8 og da skal den lovløse åpenbares, han som den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt komme.  9 Og hans komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under, 10 og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. 11 Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, 12 forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.

Jeg har lyst til å spørre: hører vi mye forkynnelse om dette frafallet i dagens Norge…..? Vi kan også spørre: Er ordet «frafall» i overensstemmelse og med det vi ser i DAGENS SAMFUNN?

Vi bør ikke gå særlig langt i dag for å se at frafallet gjør seg gjeldende. Se bare på hva som har skjedd innenfor Statskirken i den senere tid. Jeg tenker her på synet i forhold til homofili og partnerskap. Man lar ikke lenger Guds Ord være vår autoritet.

I Judas’ brev finner vi uttrykket «de fornekter herredømmet» Menneskene vil altså ikke lenger være under Guds lov. De vil HELLER være sin egen lov og leve etter sine egne lyster og begjæringer.

Man begynner å lytte til liberalismen. Man begynner å stille spørsmål ved bibelens Ord slik slangen gjorde i Edens hage. Har Gud virkelig sagt.

Man begynner å stille spørsmål om enkelte bibelord er blitt for gammeldagse og passer ikke inn i dagens opplyste samfunn. Man behøver ikke å gå så veldig langt innenfor våre menigheter for å se at dette gjør seg gjeldene. Som vi ser skal frafallet være framtredende i tiden før Jesus kommer igjen. 

Det skal også sies at uttrykket «frafall» ifølge grunnteksten også uttrykker «opprør». Altså opprør mot Gud. Menneskene vil ikke lenger bøye seg for Guds Ord de vil ikke ha noe som sier: «du skal ikke» eller «du skal». Mennesket vil være sin egen Herre. Hvorfor kan jeg ikke «leve slik jeg selv vil» Har andre noe med hvordan jeg lever……?

ØDELEGGELSENS VEDERSTYGGELIGHET

I bibelen møter vi uttrykket ødeleggelsens vederstyggelighet. Vi kan lese fra Matteus 24: 15:

Når dere da ser ødeleggelsens vederstyggelighet, som profeten Daniel har talt om, stå på hellig grunn – den som leser det, han se til å skjønne det!

Her ber Jesus oss uttrykkelig om å forstå det vi leser. Altså når Jesus sier det slik er det viktig at vi bestreber oss på å forstå hva som menes. 

Det er ikke noen tvil om at «hellig grunn» sikter til templet. men….. Hvilket tempel? Dette ordet fra Jesus er også relatert til det vi leste i 2. tess. 2:4 – altså han som står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel og gir seg selv ut for å være Gud.

BETYDNING AV ORDET

Vi skal legge merke til grunntekstens ord som benyttes om templet.

På grunnteksten benyttes det 2 forskjellige ord om templet: «Hieron» og «Naos». Begge ordene betyr tempel. Hieron uttrykker hele tempelområdet, mens Naos har flere betydninger.

Ordet Naos brukes bl.a. om «Jesu legeme som tempel» og om «menigheten» som er Jesu legeme». Studiebibelen (av Gilbrant) sier at det her kan siktes til menigheten som Guds tempel. Samtidig utelukker den heller ikke templet i Jerusalem. Videre sies det at det åndelige tempel kan bli sete for onde makter. Paulus benytter ordet «NAOS» i 2. Tess. 2:4.

Følger vi denne betydningen av ordet er det mye som tyder på at – antikrist – han som står imot og opphøyer sig over alt som kalles Gud eller helligdom, at han setter seg i «menigheten» og gir sig selv ut for å være Gud.

Vi snakker selvsagt ikke om at antikrist fysisk setter seg i menighetenmen den antikristelige ånd får sterk innflytelse og påvirkning i form av falsk lære i mange menigheter.

Den kanskje mest vanlige oppfatningen rundt dette har vært at det siktes til «templet i Jerusalem» som skal gjenoppbygges. Selvsagt skal en ikke utelukke dette, men som jeg nettopp nevnte går ordet «Naos» like mye i retning av at det siktes til menighetenDe lar altså mange lærespørsmål som kanskje ikke «passer inn i vår tid» vike til fordel for tidsånden, for tegn og under og store menneskeskarer.

Det er jo ganske innlysende at djevelen er mest opptatt av å sette inn støtet mot de som er troende. De som ikke tror at Jesus er Kristus kommet i kjød har han jo allerede i sin hånd, men det er de små sanne Jesu disipler har er ute etter for å forføre og derfor gjør han alt han makter for å forføre de små.

Det kan neppe være noen tvil om at tiden like før antikrist trer fram så skal det være en tid preget av forførelse, falsk forkynnelse, falske profeter med løgnens makt, tegn og under, altså noe helt annet enn vekkelse. Dette stemmer i alle fall veldig godt med dagens situasjon. Jeg refererer her til: 2. Tess 2:9: Og hans komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under…-  Altså like før antikrists framtreden skal det være en tid med kraftige forførelser, løgn og tegn og under.

NOAH’S TID

Vi vet at Jesus sammenligner endens tid med Noahs’ og Lot’s tid. Likesom det var i Noah’s dager og Lots dager. Slik skal det være i menneskesønnens dager. De åt og drakk, tok til ekte og gav til ekte osv….. Menneskene hadde ikke lenger behov for Gud. De levde bare etter sine egne lyster og begjæringer.

Mennesket var kjød og det var ikke noen igjen som ville bli frelst. Bare 8 mennesker gikk inn i arken. Menneskene hadde fullstendig forkastet Gud og levde helt og fullt etter sine egne lyster og begjæringer. Ordet ble forkynt for dem, (2. Peter 2:5)  men de forkastet GUDS ORD

Trøst:

Vi som har tatt vår tilflukt til vår kjære Herre og Mester Jesus Kristus har et fantastisk framtidshåp. Kun han og bare han er grunnlaget for vårt salige håp:

Se, han kommer med skyen og hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget ham og all jorden skal gråte sårt.

Tenk…..En dag skal verden sannelig få se at han som de forkastet, ham som de foraktet, han som de fornedret, ham som de naglet fast til korset, ham som de spyttet på og slo… HAN skal stå fram på støvet. Da skal han ikke komme i fornedrelse, men han skal vise seg i sin store og mektige herlighet. Da skal han framstå som kongenes konge og herrenes Herre. Da skal han binde djevelen og kaste ham i ildsjøen. Jesus skal styre og verden skal få se at sannelig «denne var og er Guds sønn»

Se Løven av Juda stamme har seiret og kan åpne boken og bryte seglene på den. Da skal bjørnen og lammet beite sammen. Da skal kjærligheten råde. Da skal det stige fram en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord er veket bort.

Da kommer den hellige stad, det nye Jerusalem ned fra himmelen lik en brud som er prydet for sin brudgom og det lyder: Se, GUDS bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud.

Han skal tørke bort hver tåre av deres øyne. Og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer. For de første ting er veket bort.

Og han som satt på tronen sa: Se, jeg gjør alle ting nye….

Salig er de som har tvettet sine kjortler og gjort dem rene i LAMMETS BLOD. Salige er de som tvetter sine kjortler, så de må få rett til livets tre, og til å gå gjennom portene inn i staden.

Jesus sier: Jeg Jesus, har sendt min engel for å vitne om dette for dere i menighetene. Jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjerne. Ånden og bruden sier: Kom! Og den som hører det, la ham si kom! Og den som tørster, han får komme! Og den som vil, han får ta livets vann uforskyldt.

HAN som sier dette, sier: Ja, jeg kommer snart! Amen, ja kom, Herre Jesus!

AMEN